Публикации на проф. д-р Людмила Цанкова Иванова


Иванова, Людмила (2020) Der Uebersetzer laesst grueßen. Ueberlegungen zu einem bewaehrten und doch umstrittenen Uebersetzungsverfahren Studia philologica universitatis velikotarnovensis, Vol.39/3, ed. Майя Разбойникова-Фратева et. al. УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 251-262 ISSN 2534-918X (print) ISSN2534-9236 (online)

Иванова, Людмила (2019) Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. - Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia:NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation София: НБУ ISBN 978-619-233-077-4 (e-book)

Иванова, Людмила (2019) Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5 Плевен:Грамма, 2019. ISBN 978-954-2943-10-5

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Иванова, Людмила (2018) Toponyme in Tourismustexten und ihre Wiedergabe in Übersetzungen. - В: На езика, за езика, чрез езика // In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Ред. Р. Василева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 180 - 195 ISBN 978-619-208-178-2 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Иванова, Людмила (2016) Bedarfsorientierte philologische Germanistik. Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Shanghai, August 2015. Hrsg. Jianhua Zhu et al. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2016, Bd. 4. S. 155-159. ISSN 2193-3952; ISBN 978-3-631-66866-5 (Print) E-ISBN 978-3-653-06218-2 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-70756-2 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-70757-9 (MOBI) DOI 10.3726/b10391 Frankfurt a.M.: Peter Lang

Иванова, Людмила (2016) България – открий и сподели! За посланието на един туристически слоган и емоционалния заряд на български туристически текстове. – Сб. от научна конференция „Емоциите в културата на сърби и българи“, Ниш, 2015. Ред. Б. Дмитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 189-201. ISBN 978-86-7379-411-2 COBIS.SR-ID 223321100 Ниш: УИ на Нишкия университет

Иванова, Людмила (2016) Lost or Found in Translation? Оригинали и преводи на текстове в сферата на туризма. Плевен: Издателство "Грамма", 2016, 223 с. ISBN 978-954-2943-07-5 COBISS.BG-ID 1282038500 Плевен: Издателство "Грамма"

Иванова, Людмила (2015) Der Tourismustext (Original und Translat) und sein Adressatenkreis. - Сб. от конференция „90 Jahre Germanistik an der Universitaet St. Kl. Ochridski. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung“ Sofia, 11-12 Oktober 2013 E.Dentschewa et al. (Hg.). Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski, 2015, S. 635-646. ISBN 978-954-07-3684-6 COBISS.BG-ID 1285227492 Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski

Иванова, Людмила (2015) Как се прави добър превод или за връзката между практика и теория. Рецензия за сборника Albrecht Buschmann (Hrsg.), Gutes Uebersetzen. Neue Perspektiven fuer Theorie und Praxis des Literaturuebersetzens. Berlin/Boston: De Gruyter 2015 сп. „Проглас”, кн. 2, 2015, с. 189-194 ISSN 0861-7902

Иванова, Людмила (2015) Lokalspezifik in Texten aus dem Tourismusbereich und Herausforderungen vor ihrer Uebersetzung - 4. Landeskonferenz "Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jahrhundert", 30. Oktober - 1. November 2014, Sofia. Germanistik in Bulgarien, M. Grozeva et al. (Hg.) Band I - Sofia:Verlag NBU 2015 - с. 330-340 - ISBN 978-954-535-893-7 COBISS.BG-ID 1287682532 Sofia:Verlag NBU

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 2. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 1. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма

Иванова, Людмила (2014) Езикът на нормативните актове - юридически и филологически аспекти. - Проглас. Филологическо списание, 2014, 23(1), с. 123-149. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Иванова, Людмила (2014) Проблеми на комуникацията чрез туристически текстове (оригинали и преводи). - В: Сборник с научни статии „Език и комуникация в образователната и научната сфера“, Ред. Сн. Бойчева et al. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2014 г., с. 200-208. ISBN 978-954-577-982-4 COBISS.BG-ID 1271589092 Шумен: УИ "Еп. К. Преславски"

Иванова, Людмила (2013) Текстът в туристическата брошура, неговият адресат и проблеми на превода. - – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново: Ивис, 2013, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-50-4 В. Търново:Ивис

Иванова, Людмила (2013) Проектите ИДИАЛ и ИДИАЛ4Р – възможности за интеграция на интеркултурната комуникация в обучението по български като чужд език. Сб. от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет гр. Уфа. Велико Търново, февруари-март 2012 г. Ред. Ст. Буров et al. В. Търново:УИ ”Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 419-426. ISBN 978-954-524-919-8 КВ. Търново:Университетско издателство

Иванова, Людмила (2013) Texte in der Tourismusbranche – Uebersetzungsprobleme. - - In: Translation in Theorie und Praxis. Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. Vlasta Kucis (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 163-174. ISBN 978-3-631-62903-1 (Print) E-ISBN 978-3653-03502-2 (E-Book) Frankfurt a.M.: Peter Lang

Иванова, Людмила (2013) Das Fachwoerterbuch in der Uebersetzerausbildung. Das Potenzial einer Wechselwirkung. – In: Specialised Lexikography. Print and digital, specialised dictionaries, Databases. Lexicographica. Series Maior. Vida Jesensek (Ed.) Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, c. 235-244. ISBN 978-3-11-033338-1, E-ISBN 978-3-11-033343-5 Berlin/Boston: de Gruyter

Иванова, Людмила (2012) Tourismustext und kulturelle Verstaendigung. Сб. от научна конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, Шумен, 8-10 декември 2010 г. Ред. А. Димова et al. В. Търново: Фабер, 2012, с. 209-219. ISBN 978-954-400-637-2 COBISS.BG-ID 1246463716 В. Търново:Фабер

Иванова, Людмила (2011) (Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------) http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)

Иванова, Людмила (2010) Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.

Иванова, Людмила (2009) Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8) ISBN 978-954-400-110-0 COBISS.BG-ID 1234353892 В. Търново: Фабер

Иванова, Людмила (2009) Хуморът в диалога между културите сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 1, стр. 167-171

Иванова, Людмила (2009) Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. - In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3 Dresden: Thelem

Иванова, Людмила (2009) Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen. - In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68. ISBN 978-3941875-46-3. Göttingen: Universitätsverlag

Иванова, Людмила (2009) Оценяването като феърплей. - Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212. ISBN 978-954-21-0425-4 М Генова и др. (ред.), Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Икономически университет-Варна: Издателство „Наука и икономика”. Варна 2009, ISBN 978-954-21-0425-4 (стр. 205-212).

Иванова, Людмила (2009) Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. - Пловдив: Летера. 2009, 160 с. ISBN 978-954-516-635-8 Пловдив: Летера 2009. 160 с. ISBN 978-954-516-635-8

Иванова, Людмила (2008) Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8 COBISS.BG-ID 1229239012 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8.

Иванова, Людмила (2008) Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 2, стр. 157-161.

Иванова, Людмила (2007) Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135. ISBN 978-954-о7-2467-6. COBISS.BG-ID 1244120548 София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” 2007. ISBN 978-954-о7-2467-6 (стр. 124-135).

Иванова, Людмила (2007) Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17. ISBN 978-954-350-36-9. А. Иванова и др. (ред.), Съвременно образование и чужд език. Научна конференция май 2006 г. В.Търново: Астарта 2007. ISBN 978-954-350-36-9 (стр. 5-17).

Иванова, Людмила (2007) Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с. ISBN 978-954-8805-76-6 COBISS 1226834148 Плевен: Грамма

Иванова, Людмила (2006) Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83. ISBN -10 3-487-13274-5, ISBN-13 978-3-487-13274-7, ISSN 0072-1492 Hildesheim, Zuerich, New York: Georg Olms Verlag 2006. ISBN10 3-487-13274-5 (стр. 73-83).

Иванова, Людмила (2006) Това, което езиците “премълчават". Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753. ISBN 978-954-736-142-3 COBISS.BG-ID 1045500132 В. Търново: ПИК 2006 г., том 2. ISBN 978-954-736-142-3 (стр. 744-753).

Иванова, Людмила (2005) Аспекти на преводаческата компетентност. Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 5 декември 2003 г. Ред. Марийка Димитрова et al. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 36-47. ISBN 954-524- 486- 0 ISBN 954-524-486-0 COBISS.BG-ID 1045356004 В. Търново : Университетско издателство

Иванова, Людмила (2005) Von der Wortgruppe zum Satz, Uebungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2005, 180 с. (разработена глава 4, с. 87-177) ISBN 954-524-458-5 COBISS.BG-ID 1044241380 /съавторство/ R. Vassileva, L. Ivanova, T. Ratscheva (разработена част: Nebensatz) V. Tarnovo:Universitaetsverlag 2005, S. 87-177 ISBN 954-524-458-5

Иванова, Людмила (2004) Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение. Deutsche Grammatik mit Übungen. Велико Търново: Gaberoff, 2004. 416 с. ISBN ISBN 954-9607-88-7 В.Търново: Gaberoff, 2004, 416 с. ISBN 954-9607-88-7

Иванова, Людмила (2004) Translatorische Kompetenz und politische Kommunikation. - Translatorische Kopetenz. Сб. „Translatorische Kompetenz“ от Tagungsberichte der LICTRA, Leipzig, 4-6.10. 2001. Eberhard Fleischmann et al. (Hrsg). Tübingen: Stauffenburg, 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9, ISSN 0948-1494. Fleischmann, Schmitt, Wotjak /Hg.), Translatorische Kompetenz, Tuеbingen: Stauffenburg 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9.

Иванова, Людмила (2003) Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2 COBISS.BG-ID 1041084388 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2

Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik. - В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. 15 - 17 май 2001г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 42-49. ISBN 954-524-377 5 COBISS.BG-ID 1041660900 Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий" ISBN 954-524-377 5 с. 42-49

Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive. In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. ( = Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 2003. Ed. by A. Dimova et al. S. 69 – 85. ISBN ISBN 3-487-11964-1 A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn, Hildesheim-Zürich-New York:Georg Olms Verlag, 2003.

Иванова, Людмила (2003) Българско-немски бизнес разговорник. Плевен: Грамма /В.Търново:Абагар 2003. 288 с. ISBN 978-954-8805-57-5 COBISS.BG-ID 1044499172 Плевен: Грамма

Иванова, Людмила (2002) Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Wörterbuch.Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения) ISBN 954-9607-53-4 COBISS.BG-ID 1041242340 В. Търново: Gaberoff ISBN 954-9607-53-4

Иванова, Людмила (2002) Kulturunterschiede und Probleme der Uebersetzung politischer Texte. - - Germanistentreffen „Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“, Kongress der Germanisten Südosteuropas, Велико Търново, 22-24 юни 2000 г. Ред. М. Димитрова et al. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“ 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6 COBISS.BG-ID 1041380836 Germanistentreffen: Sprache-Kommunikation – Verstaendigung, V. Tarnovo:Universitätsverlag 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6

Иванова, Людмила (1991) Zum Problem des Genus substantivi. - Archiv für bulgarische Philologie. Ред. Дуриданов, И. et al. Sofia: Universitätsverlag "Kliment Ochridski" 1991. т. 2 с. 58-103 COBISS-BG-.ID 1024575204 София: УИ "Кл. Охридски"

Иванова, Людмила (1989) Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. Велико Търново: ВТУ 1989, 129 с. COBISS.BG-ID 1084532452 Велико Търново:ВТУ COBISS.BG-ID 1084532452

Иванова, Людмила (1989) Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с. COBISS.BG-ID 1084532196 V.Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen. - In 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, 21-22 Mai 1987, Jena. Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena. Ed. by Chr. Römer, 1988. Jena: Die Universität. S. 211-221 Jena: Die Universität

Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) - In: Linguistische Arbeitsberichte (Leipzig), № 61, Leipzig: KMU, S. 27-31. Leipzig: KMU

Иванова, Людмила (1988) Към проблема за императивната модалност в немски и български език. - Сб. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на В. Левски". ВНВУ "В. Левски". 1988 г. Научни трудове. Велико Търново:ВНВУ "В. Левски" кн. 10. 1988. с. 147-154. В.Търново: ВНВУ "В. Левски"

Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. - Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68. COBISS.BG-ID 1240789476 София: Издателство на БАН

Иванова, Людмила (1985) Zum Genussystem des Deutschen und des Bulgarischen. (Dissertation A zur Erlangung des Doktorgrades Dr. phil., Friedrich-Schiller-Universität Jena, 1985) COBISS.BG-ID 1256296420 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Иванова, Людмила (1984) За еманципация и в езика. - Български език, кн. 2, 1984, с. 77-78. ISSN 0005-4283 София: Издателство на БАН

Иванова, Людмила (1984) Der Zusammenhang zwischen Genus beim Substantiv und Sexus bei Personenbezeichnungen am Material des Deutschen und des Bulgarischen oder Was versteht man unter "Semantik des Genus" - Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB. Ed. by Deutschlektorat. Sofia:KIZ der DDR in Sofia. 1982. S. 12 - 25. Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB. Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia.

Иванова, Людмила (1983) По някои проблеми от теорията за граматическата категория род на съществителните (на базата на материал от български и немски език). – В: Сборник от научна конференция „Юбилеен сборник 20 години Великотърновски университет (1963-1983)“, Велико Търново, 16 – 18 ноември 1983 г. Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“ 1983 г. кн. 1. Езикознание. с. 115-130. COBISS-BG.ID 1102602212 Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“

Иванова, Людмила (1980) Към проблема за граматическия род при имена на животни в българския и немския език. - Сб. Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", 27 октомври 1979 г. Велико Търново. Ред. А. Данчев et al. Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий"/София: ИЧС "Г.А. Насър", 1980, с. 197-206. COBISS.BG-ID 1088026596 В. Търново: ВТУ "Кирил и Методий" и София: ИЧС "Г.А. Насър"

Иванова, Людмила (0) Der Originaltext als Voraussetzung für eine wirksame Übersetzung (am Beispiel von Texten aus dem Tourismusbereich) Mehrsprachigkeit-Interkulturalität-Intermedialität. Deutsch - Die Sprache, die uns verbindet. Univeritätsverlag, Bd. 9 Röhrig ISBN 978-3-86110-577-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/