Публикации на проф. д-р Димитър Михайлов Иванов


Михайлов, Димитър (2021) Изстраданата болка по Буджака. - В: Димитър Пейчев. Стъпки по земята. Стихотворения. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 5-6. ISBN 978-954-9489-79-8. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Последният автограф, последното писмо. - Литературен вестник, год. 30, бр. 6, 10-16.02.2021, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Елин Пелин "портретува" д-р Кръстев. - Електронно списание LiterNet, 21.03.2021, № 3 (256). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Думи на съставителя. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 7. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 197-203. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Измислицата за влиянието на "Бекярски песни" от Цанко Церковски върху Яворовите "Хайдушки песни". - В: Цанко Церковски. 150 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съставител Николай Димитров. Фабер. Велико Търново, 2020, с. 26-35. ISBN 978-619-00-1208-5. У нас

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Електронно списание LiterNet, 03.02.2020, № 2 (243). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Литературен вестник, год. 29, бр. 9, 4-10.03.2020, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Измислицата за влиянието на "Бекярски песни" от Цанко Церковски върху Яворовите "Хайдушки песни". - Електронно списание LiterNet, 23.05.2020, № 5 (246). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Вазов - създател на модерната българска литература и държава. - Литературен вестник, год. 29, бр. 25, 24-30.06.2020, с. 13. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Владимир-Василевите многотомни издания на Яворовите съчинения. - Електронно списание LiterNet, 30.07.2020, № 7 (248). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Европейските пътувания на Яворов. Реконструкция по писма и документи. - В: Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Фабер. Велико Търново, 2019, с. 37-50. ISBN 978-619-00-1066-1. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Стоян Михайловски и началото на българския модернизъм. - В: Българистични четения - Сегед 2019. Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019 г. JATEPress, Szeged 2019. SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM, с. 335-343. ISBN 978-963-315-424-3. В чужбина

Михайлов, Димитър (2019) Думи на съставителя. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 9-10. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Ботйов и Ботев. - В: Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 26.03.2019. ISBN 978-954-304-430-6. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Различният. Лирическият герой на Асен Разцветников в стихосбирката "Планински вечери". - В: Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. В. Търново, 2019, с. 117-122. ISBN 978-954-9489-68-2. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Първото цялостно изследване за прозата на Г. П. Стаматов. - В: Иван Мешеков. Г. П. Стаматов. Изобличител реалист. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 115-122. ISBN 978-954-9489-72-9. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Хайдушките песни на Яворов. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 81-96. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Михайлов, Димитър (2018) П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Аз не живея, аз горя! 140 години от рождението на П. К. Яворов. Славянска академия. Варна, 2018, с. 141-147. ISBN 978-954-2930-33-4. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Научна конференция за Яворов във Виенския университет. - Литературен вестник, г. 27, бр. 19, 16-22.05.2018, с. 2. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Яворов: пътят от Чирпан до Анхиало. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 16-18. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Пътят от Чирпан до Анхиало. - Везни. Списание за литература, изкуство, критика и философия, бр. 6, 2018, с. 24-25. ISSN 0861-606Х. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Национална научна конференция "140 години от рождението на П. К. Яворов". - Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), с. 113. ISSN 2367-8585. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Ботйов и Ботев. - Литературен вестник, г. 27, бр. 38, 14-20.11.2018, с. 9, 11. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Лора в биографията на "Когато гръм удари, как ехото заглъхва". - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 57-61. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Хайдушките песни на Яворов. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 113-132. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2017) Михайлов, Димитър. "Винаги съм вярвал в българската култура". Срещи с д-р Войчех Галонзка. - Литературен вестник, г. 26, бр. 15, 26.04-2.05.2017, с. 12. ISSN 1310-9561. COBISS.BG-ID 1283410916. У нас

Михайлов, Димитър (2017) Първата концептуална книга за поета Яворов. - В: Иван Мешеков. П. К. Яворов. Поет богоборец. С писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. ДАР-РХ. В. Търново, 2017, с. 109-118. ISBN 978-954-9489-59-0. COBISS.BG-ID 1287277540. У нас

Михайлов, Димитър (2017) За една дисертация, посветена на Южна Америка в полето на българската литературна действителност. - Литературен вестник, г. 26, бр. 29, 20-26.09.2017, с. 4-5. ISSN 1310-9561. COBISS.BG-ID 1283914980. У нас

Михайлов, Димитър (2016) Михайлов, Димитър. Едно писмо от 1998 година [Седем стихотворения и писмо от Ивайло Иванов]. - Литературен вестник, г. 25, бр. 23, 8-14.06.2016, с. 11. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2016) Михайлов, Димитър. Иван Вазов. История. Поетика. Диалози. ДАР-РХ. В. Търново, 2016. 296 с. ISBN 978-954-9489-50-7. COBISS.BG-ID 1279905252. У нас

Михайлов, Димитър (2016) Михайлов, Димитър. Как критиката посреща книгата на Иван Динков "Антикварни стихотворения". - В: Генерация на властта: "Априлското поколение" в българската литература. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на НБУ. С., 2016, с. 247-272. ISBN 978-954-533-161-9. COBISS.BG-ID 1282740708. У нас

Михайлов, Димитър (2016) Михайлов, Димитър. П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Стихотворения. ДАР-РХ. В. Търново, 2016, с. 74-78. ISBN 978-954-9489-52-1. COBISS.BG-ID 1279887588. У нас

Михайлов, Димитър (2015) Михайлов, Димитър. "Тебе, мило братче Атанасе...". - Памет за Атанас Крачолов. 50 години от смъртта на Атанас Крачолов. Издава Къща музей "Пейо К. Яворов - Чирпан. Октомври 2015, Чирпан, с. 1, 3. У нас

Михайлов, Димитър (2015) Михайлов, Димитър. "Смъртни петна" - средищната книга на Борис Христов. - В: "Тихата лирика" в българската литература. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на НБУ, Катедра "Българска литература" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". С. - В. Търново, 2015, с. 351-363. ISBN 978-954-524-920-4. COBISS.BG-ID 1272333284. У нас

Михайлов, Димитър (2015) Михайлов, Димитър. Иван Радославов за Яворов. - В: Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Нови изследвания. ДАР-РХ. В. Търново, 2015, с. 101-119. ISBN 978-954-9489-48-4. COBISS.BG-ID 1279912676. У нас

Михайлов, Димитър (2015) Михайлов, Димитър. Иван Вазов в Румъния. - Romanoslavica. Editura Universitatii. Bucuresti. Vol. LІ, 51, nr. 1, 2015. ISSN 005727Х. В чужбина

Михайлов, Димитър (2015) Михайлов, Димитър. Яворов и другите. ДАР-РХ. В. Търново, 2015. 168 с. ISBN 978-954-9489-49-1. COBISS.BG-ID 1279945188. У нас

Михайлов, Димитър (2014) Михайлов, Димитър. Вписването на Димчо Дебелянов в българската класика. Анализ на мълчанието и рецепция на признанието. - В: Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013 г., София. Секция "Българска литература". Подсекция "Българската литература - история и съвременност". УИ "Св. Кл. Охридски", Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер", СУ "Св. Кл. Охридски", Международна асоциация по българистика. С., 2014, с. 294-305. ISBN 978-954-07-3860-4. У нас

Михайлов, Димитър (2014) Михайлов, Димитър. Лора в биографията на "Когато гръм удари, как ехото заглъхва". - Памет за Лора. Възпоменателен лист по повод 100 години от смъртта на Лора Каравелова-Яворова. Издават Литературноисторическата школа на Нов български университет и Къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан. Декември 2013 - януари 2014, с. 8. У нас

Михайлов, Димитър (2014) Михайлов, Димитър. Некролози по стените. - Яворов лист. 100 години от смъртта на Яворов. 60 години от Къща музей "Пейо К. Яворов. Издание на: Къща музей "П. К. Яворов - Чирпан, Катедра "Българска литература" на Великотърновския университет, Литературноисторическата школа към Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, Фондация "Яворов". Чирпан, октомври 2014, с. 15. У нас

Михайлов, Димитър (2014) Михайлов, Димитър. Препрочитайки Анчо Калоянов. - В: Сборник за Анчо Калоянов. Фабер. В. Търново, 2014, с. 11-21. ISBN 978-619-00-0123-2. COBISS.BG-ID 1269635556. У нас

Михайлов, Димитър (2013) Михайлов, Димитър. За Иван Динков. - В: Почит към Иван Динков. Сиела. С., 2013, с. 174-178. ISBN 978-954-281-352-1. У нас

Михайлов, Димитър (2013) Михайлов, Димитър. Първият литературнокритически портрет на Димчо Дебелянов. Предговорът на Константин Константинов в "Стихотворения" от 1920 година. - В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2013, с. 138-143. ISBN 978-954-524-920-4. COBISS.BG-ID 1260149220. У нас

Михайлов, Димитър (2013) Михайлов, Димитър. "Като откъсната ръка". Мотивът за Поета в лириката на Борис Христов. - В: Борис Христов в българската литература и култура. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2013, с. 47-58. ISBN 978-954-533-129-9. COBISS.BG-ID 1253746404. У нас

Михайлов, Димитър (2013) Михайлов, Димитър. Лауреат на Националната награда за литературна критика е проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева. - Литературен вестник, г. 22, бр. 32, 9-15.10.2013, с. 2. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2013) Съдбата на Яворовия музей в Чирпан. - Култура, г. LVІІ, бр. 4 (2709), 1.02.2013, с. 2. ISSN 0861-1408. У нас

Михайлов, Димитър (2012) Михайлов, Димитър. Поетът Яворов. ДАР-РХ. В. Търново, 2012. 176 с. ISBN 978-954-9489-26-2. COBISS.BG-ID 1247996644. У нас

Михайлов, Димитър (2012) Михайлов, Димитър. Стоян Михайловски. Поетически текст и национален контекст. ДАР-РХ. В. Търново, 2012. 240 с. ISBN 978-954-9489-30-9. COBISS.BG-ID 1273205732. У нас

Михайлов, Димитър (2012) Михайлов, Димитър. "Като откъсната ръка". Мотивът за Поета в лириката на Борис Христов. - Литературен вестник, г. 21, бр. 41, 12-18.12.2012, с. 14-15. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2011) Различната книга на Мешеков. - В: Иван Мешеков. Към реалистична критика. Есета. Веста. В. Търново, 2011, с. 62-68. ISBN 978-954-543-036-7. COBISS.BG-ID 1237545188. У нас

Михайлов, Димитър (2011) "Сериозната" против "смешната" сатира. Стоян Михайловски - Алеко Константинов. - В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2011, с. 62-68. У нас

Михайлов, Димитър (2011) Димитър Пейчев. - В: Димитър Пейчев. Питайте вятъра. ДАР-РХ. В. Търново, 2011. ISBN 978-954-9489-25-5. У нас

Михайлов, Димитър (2010) Бягствата на Вазов и Голямото завръщане, или как "Манчовият поет" става народен поет. - В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2010, с. 56-78. ISBN 978-954-524-731-6. COBISS.BG-ID 1234272228. У нас

Михайлов, Димитър (2009) Сюжетът на един разговор за статута на модерния поет (Пенчо Славейков - Стоян Михайловски - д-р Кръстев). - В: Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното. Издателски център "Боян Пенев". С., 2009, с. 10-18. ISBN 978-954-8712-50-7. COBISS.BG-ID 1234192868. У нас

Михайлов, Димитър (2009) "Табакера" - последната книга на поета. - В: Иван Динков в българската литература и култура. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2009, с. 129-136. ISBN 978-954-533-093-3. COBISS.BG-ID 1230458596. У нас

Михайлов, Димитър (2009) Биография на Поезията. - В: Иван Динков в българската литература и култура. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2009, с. 9-21. ISBN 978-954-533-093-3. COBISS.BG-ID 1230458596. У нас

Михайлов, Димитър (2009) Трансцендентната любов в "Подир сенките та облаците". - В: Яворов - литературни и биографични сюжети. Издателски център "Боян Пенев". С., 2009, с. 61-68. ISBN 978-954-8712-61-3. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Фототипно издание на първата Яворова книга. - В: Известия на Националния литературен музей. Т. V. С., 2008, с. 229-231. ISSN 1312-4072. COBISS.BG-ID 1248961764. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Внушителен сборник за Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2008, с. 148-153. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1181309156. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Старият Славейков - младият Вазов, или "кой е бащата на българската литература"? - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2008, с. 155-165. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Българският свят в поезията на Димитър Пейчев. - В: Българският език в Молдова. Материали от Осмата международна научна конференция на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2008, с. 78-88. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Четиритомно издание на Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2007, с. 197-199. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1175963876. У нас

Михайлов, Димитър (2007) Система на обучение и брой на изучаващите предметите Български език и литература и История, култура и традиции на българския народ в Република Молдова през учебната 2005-2006 година. - В: Българи и гагаузи заедно през годините. Материали от Петата и Шестата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2007, с. 13-16. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Трансцеденталната любов в поезията на Яворов. - В: Тараклийски държавен университет. Дунав - Днестър: Човек и общество. Годишник. Т. І. S. S. B. Кишинев, 2007, с. 135-140. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Биография на Поезията. - В: Литература на отминалото половин столетие. 1. Слово. В. Търново, 2007, с. 55-68. ISBN 987-954-439-894-1. У нас

Михайлов, Димитър (2006) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Лирика. ИК "Жанет 45". Пловдив, 2006, с.167-183. ISBN 978-954-491-254-3. COBISS.BG-ID 1046137060. У нас

Михайлов, Димитър (2006) "Виждам поезията...". - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 145-146. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина

Михайлов, Димитър (2006) Първата изложба на поета. - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 142-144. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина

Михайлов, Димитър (2004) Атанас Стоев (1944-2004). - В: Българският език в Молдова. Материали от Третата и Четвъртата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Кн. 3/4. Знак 94. Комрат, 2004, с. 11-14. В чужбина

Михайлов, Димитър (2003) Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Българските литературни води - риби, рибари, риболов и риболовни техники. - В: Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар. Фабер. В. Търново, 2002, с. 158-163. ISBN 954-775-117-4. COBISS.BG-ID 1041400548. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Класически творби в българската литература. Анализи. Второ пр. и доп. изд. Слово. В. Търново, 2002. 240 с. Одобрено като учебно помагало с протокол № 2 от 06.03.1996 г. на МОНТ. ISBN 954-439-721-3. COBISS.BG-ID 1039692516. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Модерното в националното (Славчо Иванов, "От век на век. Поезията пред очите на две столетия"). - Литературен форум, бр. 37, 26.ХІ-2.ХІІ.2002, с. 2. У нас

Михайлов, Димитър (2002) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Яворов - съвременни интерпретации. Слово. В. Търново, 2002, с. 87-95. ISBN 954-439-718-3. COBISS.BG-ID 1039828452. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Кръстът на живота. Откръшлеци за Стоян Михайловски - жестове и знаци. - В: Следите на Свещената книга в българската литература. Фабер. В. Търново, 2001, с. 139-145. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Краевековните тления и надежди на българската литература. - В: Прагът на времето. Леге Артис. Плевен, 2001, с. 49-54. ISBN 954-9933-12-1. COBISS.BG-ID 1037873892. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Ново ръководство за ученика по литература. 11 клас. Слово. В. Търново, 2001. 416 с. ISBN 954-439-706-Х. COBISS.BG-ID 1037823460. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Двете хубави очи. - В: Литературата - зони на ерогенност. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 99-106. ISBN 954-524-234-5. COBISS.BG-ID 1035524324. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Слово. В. Търново, 2000, с. 159-173. ISBN 945-439-666-7. COBISS.BG-ID 1036136676. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Бягството на 1876 година: от Сопот до кафене "Трансилвания". - В: За Вазов. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Вазов". Ритт. Силистра, 2000, с. 53-60. ISBN 954-759-002-2. COBISS.BG-ID 1039155428. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Вазовият юбилей и грешката на Дерижан. Ескиз към ненаписаната история на грешките. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 140-143. ISBN 954-524-224-8. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Три писма на Георги Димов до Димо Минев. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 9-11. ISBN 954-524-224-8. У нас

Михайлов, Димитър (1999) За някои особености от поетиката на романа "Хоро"; Кратък животопис; За гражданската биография на Антон Страшимиров и "биографията" на романа "Хоро"; Съвременници на Антон Страшимиров за романа "Хоро". - В: Антон Страшимиров. Хоро. Предговор, съставителство и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1999, с. 5-14; 115-118;119-144; 145-150. Одобрено като учебно помагало с протокол № 12 от 1 юни 1995 г. на МОНТ. ISBN 954-439-598-9. COBISS.BG-ID 1035175396. У нас

Михайлов, Димитър (1999) Образът на книгата и образите на героя. - В: Алеко Константинов. Бай Ганю. Малка ученическа библиотека. Слово. В. Търново, 1999, с. 166-179. Одобрено като учебно помагало с протокол № 6 от 5 юли 1996 г. на МОНТ. ISBN 954-439-592-X. COBISS.BG-ID 1036297956. У нас

Михайлов, Димитър (1999) Любовният сюжет в "Подир сенките на облаците". - В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Абагар. В. Търново, 1999, с. 60-76. ISBN 954-427-358-1. COBISS.BG-ID 1034465764. У нас

Михайлов, Димитър (1997) Етюди за самотника. 70 години от смъртта на Стоян Михайловски. - Света гора, 1997, А (кн. 1), с. 121-133. ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1138516964. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Благовестие за Михайловски. - В: Стоян Михайловски. Бог. Религиозни стихотворения. Слово. В. Търново, 1996, с. 119-139. ISBN 954-439-441-9. COBISS.BG-ID 1029864676. У нас

Михайлов, Димитър (1996) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ "Св. Климент Охридски". С., 1996, с. 103-112. ISBN 954-07-0966-0. COBISS.BG-ID 1029758692. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Приятелска рецензия (Иван Станков. "Йовковото творчество"). - Проглас, 1996, кн. 1, с. 100-102. У нас

Михайлов, Димитър (1996) "Бай Ганьо" - комплексът на българската интелигенция. - Литературен форум, бр. 9, 28.ІІ-5.ІІІ.1996, с. 1, 3. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID 1189957092. У нас

Михайлов, Димитър (1996) Безкрайният текст; Кратък животопис на Захари Стоянов; Препоръчителна библиография; Речник. - В: Захари Стоянов. Записки по българските въстания. Разказ на очевидци. 1870-1876 (Съкратено издание). Предговор, подбор и приложение Димитър Михайлов. Класиците в училище. Слово. Велико Търново, 1996, с. 5-10; 637-638, 638, 639-654. ISBN 954-439-426-5. COBISS.BG-ID 1029774052. У нас

Михайлов, Димитър (1995) Радостна рецензия (Ивайло Иванов. "Хензел и Гретел"). - Литературен форум, бр. 25, 21-27.VІ.1995, с. 2. У нас

Михайлов, Димитър (1995) Класически творби в българската литература. Анализи. Слово. В. Търново, 1995. 160 с. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1029768676. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Стоян Михайловски. Поредица "Творчески портрети". Просвета. С., 1994. 124 с. + 8 л. ил. Книгата е одобрена от Министерството на науката и образованието за използване в обучението по литература в гимназиалния курс. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1027520996. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Философската лирика на Стоян Михайловски. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Т. 28 (27), кн. 1, Литературознание, 1990. В. Търново, 1994, с. 5-33. ISSN C 619-3005. COBISS.BG-ID 1145482980. У нас

Михайлов, Димитър (1994) Поезията на Стоян Михайловски - между модерното и архаичното и др. - В: Стоян Михайловски. Поезия. Предговор, съставителство и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1994, с. 5-14 и сл. ISBN 954-439-193-2. COBISS.BG-ID 1027598564. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Литературност и сценичност в драмата "Вампир"; Антон Страшимиров за драмата "Вампир"; Съвременници на Антон Страшимиров за драмата "Вампир"; Изданията на "Вампир"; "Вампир" на сцена; Кратка библиография; Речник. - В: Антон Страшимиров. Вампир. Предговор и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1993, с. 5-15; 63-66, 67-76, 77, 78-81, 82, 83-86. Одобрена от Министерството на образованието и науката с писмо № 94-М-161 от 3.ІV.1992 г. ISBN 954-439-191-6. COBISS.BG-ID 1026274276. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Абагар. В. Търново, 1993. ISBN 954-427-080-9. COBISS.BG-ID 1026136036. У нас

Михайлов, Димитър (1993) "Записки по българските въстания" - повествовател, композиция, жанр. - В: Славистични проучвания. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 232-240. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Междутекстови мълчания. - Проглас, 1993, кн. 4, с. 40-53. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1127634660. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Иван Мешеков в спор с д-р Кръстев. - В: Иван Мешеков. Критикът - артист. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 18-26. ISBN 954-524-031-8. COBISS.BG-ID 1025843684. У нас

Михайлов, Димитър (1993) Volte-face of the conceptual and aesthetical framevork of the bulgarian and serbian poetri the 80s of the 19th centuri (Stojan Mihajlovski and Vojslav Ilic). - Etudes balkaniques, 1993, № 2, p. 49-60. На български език със заглавие: Нови идейно-естетически насоки в българската и сръбската поезия през 80-те години на ХІХ век. (Стоян Михайловски и Войслав Илич). - В: Литературно-естетически процеси на Балканите. Моранг. С., 1994, с. 285-305. У нас

Михайлов, Димитър (1992) "Подир сенките на облаците" - "единствената" стихосбирка на Яворов. - В: Яворов сборник. Абагар. В. Търново, 1992, с. 99-118. ISBN 954-427-051-5. COBISS.BG-ID 1024841188. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-057-4. COBISS.BG-ID 1024244964. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Вазовата повест "Немили-недраги"; Повестта "Немили-недраги" през погледа на Вазовите съвременници; Кратка библиография; Речник. - В: Иван Вазов. Немили-недраги. Предговор и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1992, с. 5-14, 101-105,106, 107-111. Одобрена от Министерството на образованието и науката с писмо № 94-М-161 от 3.ІV.1992 г. ISBN 954-439-043-Х. COBISS.BG-ID 1024941796. У нас

Михайлов, Димитър (1992) За поезията на Иван Вазов и др. - В: Иван Вазов. Стихотворения. Предговор, съставителство и приложение Димитър Михайлов. Малка ученическа библиотека. Слово. Велико Търново, 1992, с. 5-13 и сл. ISBN 954-439-020-0. COBISS.BG-ID 1024853988. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-058-2. COBISS.BG-ID 1024245220. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-036-3. COBISS.BG-ID 1024245476. У нас

Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от X клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-075-2. COBISS.BG-ID 1026135524. У нас

Михайлов, Димитър (1991) Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето. - Език и литература, 1991, кн. 3, с. 82-92. ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1147667940. У нас

Михайлов, Димитър (1990) Стоян Михайловски и кръгът "Мисъл". - Литературна мисъл, 1990, кн. 8, с. 37-50. У нас

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/