Публикации на проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова


Бонджолова, Валентина (2021) Към нови лингвистични хоризонти на Стоян Буров Ст. Буров. Лингвистични хоризонти. Избрани трудове. Изд. "ИВИС": Велико Търново, 2021, 7-12. ISBN 978-619-205-169-3.

Бонджолова, Валентина (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2. Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Бонджолова, Валентина (2021) Езикова игра с цифри в медийни и в рекламни текстове. Медиалингвистика. Вып. 8. Язык в координатах массмедиа : мат-лы V Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 30 июня — 2 июля 2021 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев.— СПб. : Медиапапир, 2021.— 410 с. С. 23-27. ISBN 978-5-00110-237-3. http://medialing.spbu.ru/conference/198.html?fbclid=IwAR2zB87_o9wjGRbRkmoHZvSi9taG1d9epNg6EK8l8AcMsR4tJaqqvu73rlg https://elibrary.ru/item.asp?id=46702064

Бонджолова, Валентина (2021) Член-кореспондент Стоян Буров навърши 70 години. Списание на БАН, 2021, 5, 51-54. ISSN 0007-3989 (print). ISSN 2683-0302 (on line).

Бонджолова, Валентина (2021) Обичаите и празниците в календара на рекламата. ОБИЧАЈИ у култури Срба и Бугара [Електронски извор] = Обичаите в културата на Сърби и Българи: зборник радова / приредила Јелена Јовановић. - Ниш: Филозофски факултет, 2021, стр. 43–56. ISBN 978-86-7379-567-6. COBISS.SR-ID 46512393. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/obicaji-u-kulturi-srba-i-bugara

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Междунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. 536 с. С. 51-54. ISBN: 978-5-9516-0877-2 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Медиалингвистика, 7 (3), 357–367. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) [на руски език] https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Невербальное в графических окказионализмах и его функции Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. В. В. Васильева.— СПб., 2020. (281 с.), с. 19-23. ББК 76.02. ISSN 2312-0274. [на руски език] http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1604792357_6325.pdf

Бонджолова, Валентина (2020) Ретронимите в българския език На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију / уредници Татјана Трајковић, Надежда Јовић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета; Ниш: Punta, 2020. 736 стр. С. 97–105. ISBN 978-86-7379-551-5.

Бонджолова, Валентина (2019) За писменото отбелязване на ударението в българския език NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 137 – 148, ISBN 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972.

Бонджолова, Валентина (2019) Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте Русский язык: исторические судьбы и современность: VI Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 20-23 марта 2019 г.): Труды и материалы / под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и О. В. Кукушкиной. — М.: Издательство Московского университета, 2019. 294 стр. (610 с.). ISBN 978-5-19-011383-9. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf

Бонджолова, Валентина (2019) Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 654-666. ISBN 978-619-208-188-1.

Бонджолова, Валентина (2019) VI международен конгрес на изследователите на руския език Проглас, кн. 1, 2019 (год. ХХVIII), стр. 150, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2019) Български език за чужденци. Ниво С1-С2. (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова). Департамент за езиково обучение. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Велико Търново, 2019. 240 стр.

Бонджолова, Валентина (2019) Екзотизмите в езика на политиката Политиката в културата на българи и сърби // Политика у култури Бугара и Срба. Фабер: Велико Търново, 2019, стр. 7 - 19. ISBN: 978-619-00-1042-5.

Бонджолова, Валентина (2019) За някои особености на деметафоризацията в рекламата Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 57 – 63. http://2019.bashedu.ru/sites/default/files/slavyanskie_etnosy_yazyki_i_kultury_v_sovremennom_mire.pdf

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56. ISSN – 0204 – 8701. COBISS.BG-ID – 1158566372.

Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ред. Гордана Ђигић. Съст. Маjа Вукић. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бонджолова, Валентина (2017) Графика, синтаксис & реклама Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Ред. Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. с. 57-64. ISBN 978-619-208-123-3. COBISS.BG-ID - 1284466916.

Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3. COBISS.BG-ID - 1280447460.

Бонджолова, Валентина (2017) Обсценната лексика в българското медийно пространство Опсцена лексика у српском jезику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Уредник: Јордана Марковић. Ниш, 2017, 21-43. ISBN 978-86-7379-441-9.

Бонджолова, Валентина (2017) Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система Български език / Bulgarian Language 64 (2017), 3, 19–29. ISSN 0005-4283.

Бонджолова, Валентина (2017) Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори Медиалингвистика. Выпуск 6. Язык в координатах массмедиа. Материалы II Международной научно-практической конференции 2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт „Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций”, 2017, 217-218. ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-926X (online).

Бонджолова, Валентина (2016) Позитивните емоции в рекламата В: Емоциjе у култури срба и бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи. Уредник: Данијела Поповић. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 177-187. ISBN 978-86-7379-411-2.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Philologia mediana. Часопис за филолошке науке Филозовског факултета Универзитета у Нишу, година VIII, броj 8. Уредник: Ирена Арсић. Ниш, 2016, 427-436. ISSN (Штампано изд.) 1821-3332. ISSN (Онлајн) 2620-2794.

Бонджолова, Валентина (2016) Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). = Lexicography at the beginning of 21st century : proceedings of the Seventh international conference on Lexicography and Lexicology, Sofia, October 15th-16th, 2015. Съст.: Диана Благоева, Сия Колковска. Отговорен редактор: Диана Благоева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. ISBN 978-954-322-875-1. COBISS.BG-ID - 1554429652.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу /уредила Радмила Жугић. – Лесковац: Лесковачки културни центар; Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016 (Ниш: Свен). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM): текст; 12 cm, 99-106. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2016) Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт ≪Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций≫, 2016, 263-264. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2015) Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново: Фабер. 276 стр. ISBN 978-619-00-0234-5. COBISS.BG-ID - 1271576804

Бонджолова, Валентина (2015) Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий. 2015. 144 стр. ISBN 978-619-208-009-9. COBISS.BG-ID - 1273679844.

Бонджолова, Валентина (2015) Новите думи в рекламните текстове Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. ISSN 1314-3794. Електронна публикация. http://www.newmedia21.eu/analizi/novite-dumi-v-reklamnite-tekstove/

Бонджолова, Валентина (2015) Сърбия, Университет в Ниш. Валентина Бонджолова: Лекторатът по български език в Ниш – лекторат с традиции и с бъдеще. Лекторатите – български културни територии по света. Интервюта с лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети. София: НИ „Аз Буки”, 2015, стр. 137-144. ISBN: 978-619-7065-04-6.

Бонджолова, Валентина (2015) Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век" Проглас, №2, 2015, 484-486. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2015) Жестовете, фразеологията и рекламата Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Р.адославРадев, Надежда Йович, Валя Седефчева, Сава Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70. ISBN: 978-619-208-010-5. COBISS.BG-ID - 1281535204.

Бонджолова, Валентина (2015) Индивидуалният речников запас като лексикален въпрос Проглас, 2015, №1, 29-42. ISSN 0861-7902. ISSN: 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2014) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии (резюме) Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014. ISBN: 978-86-82031-31-4 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2014) Рекламата – между реалността и фикцията Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Уредник: Бојана Димитријевић. Ниш, 2014, с. 35-44. ISBN: 978-86-7379-329-0.

Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)

Бонджолова, Валентина (2014) България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2 (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова) Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2013) Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Ред.: Радослав Радев, Надежда Йович, Христо Бонджолов, Ценка Иванова. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184. ISBN 978-954-579-975-4. COBISS.BG-ID - 1258146276.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Уредник: Бојана Димитријевић. Ниш, 2013, с. 41-55. ISBN: 978-86-7379-315-3.

Бонджолова, Валентина (2013) Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118. ISSN: 2334-6922. COBISS.SR-ID 214626828.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) (резюме) Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14. ISBN: 978-86-7379-281-1.

Бонджолова, Валентина (2012) Езикова игра в условия на криза Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. ISBN 978-83-923124-4-4. Електронна публикация: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

Бонджолова, Валентина (2012) Неймингът и трансформациите на рекламното име Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолова, Валентина (2012) Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70. ISBN 978-954-524-860-3. COBISS.BG-ID - 1248673252.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128. ISBN 978-83-923124-3-7.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков, Анелия Петкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190. ISBN 978-954-524-810-8.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. ISBN 1451-5415. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Ред.: Христина Станева, Мария Илиева, Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3. COBISS.BG-ID – 1232710628.

Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Redakcja Petar Sotirov, Mariola Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

Бонджолова, Валентина (2009) Карикатурата като словесно изображение Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID - 1230259940.

Бонджолова, Валентина (2009) (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 124 с. ISBN 978-954-524-689-0. COBISS.BG-ID - 1230263268,

Бонджолова, Валентина (2008) Фразеологията в рекламния текст Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). Съст. Стефана Калдиева-Захариева, Лилия Крумова-Цветкова. 426 стр. с. 142-148. София: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов". ISBN 978-954-322-166-0. COBISS.BG-ID - 1228120548.

Бонджолова, Валентина (2008) Вербалните игри в рекламните текстове Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Ред.: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова и Валентина Седефчева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолова, Валентина (2007) Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Съст. Александра Багашева. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 660 стр. с. 371-379. ISBN 978-954-07-2534-5. COBISS.BG-ID - 1244115172.

Бонджолова, Валентина (2007) (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN 978-954-524-597-8. COBISS.BG-ID - 1227004388.

Бонджолова, Валентина (2007) Езиковата игра в рекламата TEME, 2/2007 (Časopis za drušstvene nauke/ Часопис за друштвене науке). TM G. XXXI, Br. 2, Niš, april - jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804; COBISS.SR-ID 559631. Електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/teme/teme2-2007/teme2-

Бонджолова, Валентина (2007) Еротичният подтекст в езика на рекламата Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш. Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Стр. 29-43. ISBN 978-86-7379-132-6.

Бонджолова, Валентина (2007) В света на българските предлози Велико Търново: Издателство “Фабер”, 140 с. ISBN 978-954-775-805-6. COBISS.BG-ID - 1227979236.

Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179666916.

Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179662052

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново. COBISS.BG-ID - 1242309860.

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор") Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2

Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005, с. 7-19. ISBN 86-7379-109-Х

Бонджолова, Валентина (2005) За оказионалното словообразуване в българския език (Контаминация, вставъчно словообразуване и междусловно налагане) Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. ВТ, 2005, с. 141-154. ISBN 954-775-488-2. COBISS.BG-ID - 1044243172.

Бонджолова, Валентина (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова и Мария Илиева) V изд. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 76 стр. ISBN 954-524-480-1; VІ изд., Велико Търново: ИК "Знак'94", 2008, 76 стр. ISBN 978-954-8709-88-0.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалност и реклама Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.

Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

Бонджолова, Валентина (2004) Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: изд. "Фелина"

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF. 240 с. ISBN 954-9607-98- 4.

Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена". 2002. ISBN 954-579-176-4. COBISS.BG-ID - 1038904036.

Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

Бонджолова, Валентина (2001) Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров) ВТ: "Фелина", 2001, 204 с. ISBN 954-90815-1-6. COBISS.BG-ID - 1036889828.

Бонджолова, Валентина (1999) Речник на новите думи в съвременния български език (в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: издателство “Слово”. 140 с. ISBN 954-439-543-1. COBISS.BG-ID - 1033602788.

Бонджолова, Валентина (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. 1998. ISBN 9549541215. COBISS.BG-ID - 1034605540.

Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1142463204.

Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber. 2005. 80 с. ISBN: 9549541185.

Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика (Задачи и текстове за упражнения), 3. прераб. и доп. изд. ВТ, 1996, ИК „Знак 94”. ISBN - 954-8709-15-5. COBISS.BG-ID – 1029573348.

Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС. 1056 стр. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID – 1030257124.

Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286. ISSN 954-524-072-5.

Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1152940004.

Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31. ISBN 954-524-041-5.

Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба". COBISS.BG-ID - 1027227364.

Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63. ISSN 0324-1270.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/