Публикации на проф. д-р Мария Илиева Иванова


Илиева, Мария (2021) Българинът в своя езиков свят : Лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021 г. 224 с. ISBN 978-619-208-237-6 COBISS.BG-ID - 45075720

Илиева, Мария (2021) Концептът СЕМЕЙСТВО в съвременната българска картина на света в съпоставка с традиционната. Обичаjи у култури Срба и Бугара. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2021, с. 107–118. ISBN 978-86-7379-567-6. https://doi.org/10.46630/osb.2021

Илиева, Мария (2020) Концептът ПЪТ в българската езикова картина на света Slowiańskie przyjęmności 3. Wielojęzyczność. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović . Kraków: Wydawnictwo "scriptum", 2020, pp. 139–150. ISBN 978-83-66084-00-1

Илиева, Мария (2020) Концептът ДЕТЕ в българската картина на света Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отг. ред. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 190–200. ISBN 978-5-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Илиева, Мария (2020) Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон Проглас. Т. 29, бр. 1, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 7–14. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Илиева, Мария (2020) Концептите МЪЖ и ЖЕНА в българо-полското асоциативно огледало. Polacy i Bulgarzy –100 lat dialogu. Red. Iliana Genew-Puhalewa i Ignacy M. Doliński. Warszawa:Uniwersytet Warszawski, 2020, s.135 –146. ISBN 978-83-66400-12-2.

Илиева, Мария (2020) Българското езиково съзнание между концептите ДОМ и КЪЩА. Славянския этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы 6. научно-практической конференции, посвященный 60-летию славистики в республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.). Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, с. 235–242. ISBN 978-5-7477-5255-9

Илиева, Мария (2019) Български език. 4. клас София: Анубис/Клет България, 2019. ISBN 978-619-215-397-7 COBISS.BG-ID - 1292702436

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 1. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-398-4 COBISS.BG-ID - 1292700132

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 2. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-399-1 COBISS.BG-ID - 1292701156

Илиева, Мария (2019) Концептът МЪЖ в българската картина на света. Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 236 – 248. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) В дълбините на езиковата структура Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 51 – 58. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) Представата за жената в българската картина на света Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Отг. редактор проф. д-р Валентина Бонджолова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 285–295. ISBN 978-619-208-193-5, COBISS.BG-ID - 1291103972

Илиева, Мария (2019) Болгарские концепты МЪЖ и ЖЕНА в сопоставлении с русскими (по ассоциативным данным) Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 226–237 http://2019.bashedu.ru/sites/default/files/slavyanskie_etnosy_yazyki_i_kultury_v_sovremennom_mire.pdf

Илиева, Мария (2019) И се роди езиковед... Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 15 – 20. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2018) Концептът ГЛУПОСТ в българската картина на света Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Отг. ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 252 – 266. ISSN 2367-8712 COBISS.BG-ID 1274590692

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017,13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 COBISS.BG-ID 1280447460

Илиева, Мария (2017) Рецензия на монографията на А. Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6. В: Ѯѣло е-списание в областта на хуманитаристиката, 2017, бр.10. http://www.abcdar.com/magazine/X/Ilieva_review_1314-9067_X.pdf ; ISSN 1314-9067

Илиева, Мария (2016) Обучението по български език като чужд в естествена среда (резултати от Еразъм ИП "Книжовен език vs субстандарт в общуването") (в съавт. с Андреана Ефтимова) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropĕ III. Eds. Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. pp. 61-70. ISBN 978-80-906183-7-4

Илиева, Мария (2016) За виното според българските идиоматични изрази Małe przyjemności: katalog słowiański. Krakow 2016, 323 – 332. Pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. ISBN 978-83-65432-34-6

Илиева, Мария (2016) Мястото за живеене в българската картина на света Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Ред. и съст. Ем. Недкова и Я. Пометкова. Русе: УИ „Ангел Кънчев“, 2016, 408-420. ISBN 978–954–712–696–1. COBISS.BG-ID 1277204708

Илиева, Мария (2015) Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света. Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Pod red. Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego , Natalii Palich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 267 – 274. ISBN 978-83-233-3858-1

Илиева, Мария (2014) Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka Български език и литература. 2014, кн.1, 63-70. ISSN 0323–9519 Лекторатите – български културни територии по света. Аз-Буки:София, 2015, 81-88. ISBN 978–619–7065–04–6. COBISS.BG-ID 1120425188

Илиева, Мария (2014) Лекторатите имат нужда от общ форум. 27.01.2014 г. http://www.bnews.bg/article/153682

Илиева, Мария (2013) Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 30 – 40. ISBN 978–954–524–888–7. COBISS.BG-ID 1251009764

Илиева, Мария (2012) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. ISBN 978–954–524–840–5 COBISS.BG-ID 1246048228

Илиева, Мария (2012) Имперсоналност и обективност в деловата реч Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново, 2012, 178–183.ISBN 978–954–524–840–5. COBISS.BG-ID 1246048228

Илиева, Мария (2011) Стоян Буров на 60 години Съпоставително езикознание, 2011, кн. 3, 92 – 95. ISBN 0204-8701 (print) COBISS.BG-ID 1119680484

Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Stylistyka. Integracja w stylistyce. XX, 2011, 381-396. ISSN 1230-2287

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-8238-25-0. COBISS.BG-ID 1288394980

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч Проблеми на устната комуникация. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Книга осма. Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-524-745-3 COBISS.BG-ID 1232710628

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 124 – 139. ISBN 978-954-524-693-7 COBISS.BG-ID 1230259940

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.ISSN : 0861-7902

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. ISBN 978-3-86688-031-3

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, В. Велич. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 26-39. ISBN - 10 954-524-519-0, ISBN -13 978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID 1243657956

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език) Славистика и общество. Сборник с доклади от Седмите национални славистични четения, април, 2004, Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски). Съставители: Маргарита Младенова, И. Монова.София:Heron Press, 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1. COBISS.BG-ID 1289143780

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева, Пенка Радева, Антон Гецов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 85–95. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436

Илиева, Мария (2006) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков ISBN 954-775-471-8 Велико Търново: Фабер. 117 с. Авт. част: уроци 1, 8, 11, 14, граматически таблици и предговор.

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. Научен редактор Ст. Димитрова. София: Военно издателство, 2006, 102–125. ISBN -10 954-509-362-5, ISBN -13 978-954-509-362-5. COBISS.BG-ID 1243371748

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна: Славена, 2006. 104 с. ISBN 978-954-579-541-1. COBISS.BG-ID 1046109156

Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна: Славена, 112 с. ISBN 954-597-436-1 COBISS.BG-ID 1044851428

Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Ред. Ст. Георгиев, К. Цанков, А. Гецов, А. Петкова. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384. ISBN 954-524-485-2. COBISS.BG-ID 1044851684

Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 317–325. ISBN 954-524-486-0. COBISS.BG-ID 1045356004

Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. Материали от научна конференция В. Търново, 2003. Ред. Йордан Алексиев, Живка Радева, Иван Александров.В. Търново: Пик, 2005, 77–80. ISBN 954-736-125-2. COBISS.BG-ID 1044019428

Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ред. Ц. Иванова, М. Йованович, Г. Максимович. Ниш: Филозофски факултет универзитета, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. COBISS.SR-ID 122548748

Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005. 75 с. COBISS.BG-ID 1044851940 ISBN 954-524-480-1; Велико Търново : Знак`94, 2008 и 2010. 75 с. ISBN 978–954–8709–88–0.

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. Съст. Р. Радев, Д. Милутинович, Хр. Бонджолов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53. ISBN 954-524-406-2. COBISS.BG-ID 1042507236

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). Отг. ред. Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0. COBISS.BG-ID 1042340580

Илиева, Мария (2004) Пътуване в науката Ст. Георгиев. Стръмният път. В. Търново: Астарта, 2004, 5-8. ISBN 954-8324-43-1. COBISS.BG-ID 1042735076

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. 160 с. ISBN 954 – 524 – 403 – 8. COBISS.BG-ID 1042557668

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. ISSN 1451-3145

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена, 2002. 40 с. ISBN 954–579–176–4 COBISS.BG-ID - 1038904036

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев) Варна: Славена, 2003. 58 с. ISBN 954–579–251–5 COBISS.BG-ID - 1041384420

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с. В. Търново COBISS.BG-ID 1263397604

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова) Велико Търново: Фабер, 2002. 230 с. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). Ред. Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. В. Търново, 2002, 89–94. ISBN 954-524-310-4. COBISS.BG-ID 1039149028

Илиева, Мария (2002) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Електронна версия в Офис речник, GABEROF, 2002.

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. Отг. ред. В. Вътов. В. Търново: Фабер, 2001, 341–347. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 119–128. ISBN 954-524-283-3. COBISS.BG-ID 1038365412

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 144–149. ISBN 954-524-201-9;. COBISS.BG-ID 1038362084

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 125–132. ISBN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. Доклади от Пета научна сесия с международно участие, В. Търново, 4-5 юни 1998 г. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: Фабер, 2001, 79–86. ISBN 954-775-029-1 COBISS.BG-ID 1039929060

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна: Славена, 2000. 20 с. ISBN 954–579–091–1. COBISS.BG-ID 1042211300

Илиева, Мария (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви Р, Ф, Х, Ш, а също думите от до до дяна, по - пясъчник, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.) ISBN 954-9607-13-5 COBISS.BG-ID 1035849188

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна: Славена, 2000. 24 с. ISBN 954–579–125–Х. COBISS.BG-ID 1037477092

Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна: Славена, 2000. 68 с. ISBN 954–579–106–3. COBISS.BG-ID 1037477348

Илиева, Мария (2000) Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание") Съст. Р. Русинов, Ст. Георгиев. В. Търново: ИПК "Св. Патрарх Евтимий Търновски", 2000. ISBN 954-427-371-9. COBISS.BG-ID 1035719396

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов. Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, В. Търново, 1-2 декември 1998. Гл. ред. Николай Даскалов.В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 310–313. ISBN 954-524-224-8.

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта Език и литература, 2000, № 2, 87–94. Print ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1119634660

Илиева, Мария (1999) Избрани тестове за проверка на езиковата култура. ВТ, 1999. ISBN 954–8709–39–2 (В съавторство с К. Цанков, И. Харалампиев, М. Георгиева).

Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу Проглас. В. Търново, 1999, бр. 1–2, 23–35. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 184–193. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 194–201. ISBN 954–9541–33–9; Велико Търново: Фабер, 2002, 191–198. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (В съавторство с Р. Йосифова.) В. Търново: Фабер, 1999. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика Българистични проучвания. Сб. доклади от Четвърта международна сесия "Актуални проблеми на българистиката и славистиката", В. Търново, 19–20 август 1998 г. Т.V. Ред. Кирил Цанков. В. Търново: Сира, 1999, 109–116. ISBN 954–8709–46–5. COBISS.BG-ID 1034446820

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново : Знак`94,1996, 87 с.ISBN 954–8709–15–5. В. Търново: Фабер 1998. 87 с. ISBN 954–9541–21–5. COBISS.BG-ID 1029573348 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози Проглас, 1996, бр. 4, 83–85. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во: Анубис – Абагар, 1995, 284–296. ISBN 954-426-121-4. COBISS.BG-ID 1028753124

Илиева, Мария (1995) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения); второ преработено и допълнено изд. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Велико Търново

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: Е ЛПИС, 1994. 1056 с. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID 1030257124

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези Проглас, 1993, №1, 75–79. Print ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново: Слово, 1993. 160 с. ISBN 954–439–133–9 COBISS.BG-ID 1025478628(В съавторство в Р. Йосифова.)

Илиева, Мария (1993) Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Илиева, Мария (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч Проблеми на българската разговорна реч. Сб. от Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч, 29-30 ноември 1990 г. Отг. ред. проф. Русин Русинов. В. Търново: Печатница при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1991, 122–126. Print ISBN 954-524-407-0 COBISS.BG-ID 1024572388

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи Език и литература, 1987, бр. 6, 136–138. Print ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/