Публикации на гл.ас. Владимир Христов Драгнев


Драгнев, Владимир (2006) Междукултурни диалози и плурилингвизъм в театъра на Жил Висенте Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, ПИК, В. Търново

Драгнев, Владимир (2005) Le discours dramatique dans la “Chronique de D. João I” de Fernão Lopes УБ и Развитието на Науката и Висшето Образование, т. 1, Фабер, В. Търново

Драгнев, Владимир (2004) Учебен френско-български и българско-френски речник Слово, В. Търново

Драгнев, Владимир (2003) L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes Дни на науката 2003, Фабер, В. Търново

Драгнев, Владимир (2003) Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса Десет години португалска филология в СУ, Издателство на СУ, София

Драгнев, Владимир (2003) Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Издателство на Великотърновския университет

Драгнев, Владимир (2002) Жузе Ирману Сарайва, История на Португалия ИК "Светулка 44", София

Драгнев, Владимир (1996) Quelques cas d’anaphore en français et en portugais in La linguistique de texte, ИК "Знак’94", В. Търново

Драгнев, Владимир (1991) Ц. Карастойчева, Българският младежки говор Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Жаргонът, без който (не) можем Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1991) Основни характеристики на прехода от собствени към нарицателни имена във френския език Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1991 г.

Драгнев, Владимир (1989) Contribution à l’étude des mots-valises ou mixonymes Съпоставително езикознание, кн. 5, 1989 г.

Драгнев, Владимир (1989) Френските етноними и използването им в чуждоезиковото обучение Чуждоезиково обучение, кн. 4, 1989 г.

Драгнев, Владимир (1989) Хибридните думи Чуждоезиково обучение, кн. 3, 1989 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/