Публикации на доц. д-р Николай Пенчев Николов


Николов, Николай (2010) Дидактически аспекти на понятията клас и обект в обучението по програмиране Сборник доклади "Иновации в програмните технологии", В.Търново

Николов, Николай (2008) Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николов, Николай (2007) Увод в програмирането на С++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николов, Николай (2006) Увод в програмирането на С++ (ръководство за упражнения) Издателство "Фабер", В.Търново

Николов, Николай (2001) Ръководство за програмиране с решени задачи Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николов, Николай (2000) Възможности на метода "сканираща област" при задачи с ограничен размер Списание "Автоматика и информатика", бр. 1

Николов, Николай (1999) Начален практикум по бази данни на DELPHI Издателство "Васил Априлов", Габрово

Николов, Николай (1999) Програмиране и използване на компютри TEMPUS S_JEP-11392-96, Restructuring degree courses in computing

Николов, Николай (1999) Experimental results on quadratic assignment problem= Computer science journal of Moldova, No 1

Николов, Николай (1999) Граници за точни решения при квадратично разполагане чрез сканиране Списание "Информационни технологии", бр. 2

Николов, Николай (1999) Turbo Pascal 7.0 - среда за програмиране, методология, примери Издателство "Васил Априлов", Габрово

Николов, Николай (1999) Оптимизиране при квадратично разполагане на икономически обекти и точни решения Списание "Информационни технологии", бр. 1

Николов, Николай (1998) Проблеми и подходи при решаване на големи задачи за разполагане на взаимосвързани обекти Трудове на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т.1, кн.1

Николов, Николай (1998) Алгоритъм "сканираща област" и точни решения за оптимално разполагне Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново

Николов, Николай (1998) Автоматизирано проектиране на мундщуци за керамичното производство Списание "Машиностроене", бр. 7-8

Николов, Николай (1997) Базов алгоритъм при сканиране Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 57, с. 308-312

Николов, Николай (1996) Компютърни системи за обучение Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николов, Николай (1996) Изследване ефективността на метода "сканираща област" в зависимост от размера на областта Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 42, с. 22-25

Николов, Николай (1991) Приложение на метода сканираща област при неограничено монтажно поле Сп. "Електротехника и електроника", бр. 5-6, с. 13-14

Николов, Николай (1989) Основи на информатиката Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николов, Николай (1988) Особености в реализацията на базовите алгоритми при оптимизация по метода "сканираща област". Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 115-118

Николов, Николай (1988) Автоматизирано работно място за управление на учебния процес Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 112-114

Николов, Николай (1988) Средства за поддържане развитието на пакет приложни програми за разполагане на взаимосвързани обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 108-111

Николов, Николай (1987) Сканиране при неравномерно разполагане на едногабаритни обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.16, с. 67-71

Николов, Николай (1985) Организация и особености функционирования ППП для размещения элементов электронных узлов В кн. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники и радиоэлектроники, Каунас, с. 48-49

Николов, Николай (1984) Формирование макромоделей для решения задачи размещения методом многоуровневой декомпозиции В кн. Автоматизация технического проектирования цифровой аппаратуры, Каунас, с- 57-58

Николов, Николай (1983) Использование методов многоуровневого макромоделирования и сканирующей области для элементов РЭА В кн. Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА, Пенза, с- 58-60

Николов, Николай (1983) Особености организации и функционирования пакета прикладных программ для решения задачи декомпозиции В кн. Теоретические и прикладные вопросы САПР РЭА, Москва, с. 31

Николов, Николай (1983) Минимизация числа ТЭЗ-ов при решение задачи компоновки В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с. 256

Николов, Николай (1983) Разработка инвариантной структуры пакета программ для решения задачи оптимального свертывания схем В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с.118-120

Николов, Николай (1982) Проектиране на радиоприемни устройства Воненно издателство, София

Николов, Николай (1980) Оптимални синхронни сегменти в m-псевдослучайните последователности Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен

Николов, Николай (1980) Оценка устойчивостта на многопозиционна система за предаване на дискретна информация при обработка на сигнали чрез структурна демодулация Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен

Николов, Николай (1978) Рентгенографическое исследование твердых растворов системы CdGa2(1-x)In2xSe4 В кн. "Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений", Кишинев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/