Публикации на доц. д-р Стела Йорданова Стоянова


Стоянова, Стела (2020) Small group mechanics, ISBN 978 619 7281 590, I and B, 2020, COBISS.BG-ID - 1293531876 Ай анд Би, ВТ, 2020 COBISS.BG-ID - 1293531876

Стоянова, Стела (2019) Stoyanova, St.,Развитие экологического подхода в образовании по направлению социальная работа, «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ» , Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр» РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Стоянова, Стела (2019) "Социалният риск диабет", 2019, ВТ, A and B, ISBN 978 619 721 58 3 COBISS.BG-ID - 1292733924 Велико Търново, "Ай анд Би", 2019 ISBN - 978-619-7281-58-3 COBISS.BG-ID - 1292733924

Стоянова, Стела (2018) "Protection of human rights in places of deprivation of liberty - development", Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunists, volume 1. , p. 304, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018 списание "Социално-икономически анализи", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1124917732

Стоянова, Стела (2018) Stoyanova, St. , Supervision as an opportunity to create a sustainable attitude towards the assisting process, International Conference on Social Sciences and Humanities ISBN 978-606-11-5363-3 Conference volume 2018 Chieti Pescara, 23.11.2018, Forum on Studies of Society FSS, http://fssconference.ro/book-of-proceedings-2018/

Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0, трето допълнено и преработено издание COBISS.BG-ID - 1279894756 Велико Търново, изд. "Ай анд Би" COBISS.BG-ID - 1279894756 ISBN - 978-619-7281-04-0

Стоянова, Стела (2016) Stoyanova, St., Evolution of social and health market in Bulgaria., Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4 Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science)

Стоянова, Стела (2015) Социални изследвания 2014, с. 91 - 110, /Комуникацията като ефективен метод за подобряване на груповите отношения/, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 COBISS.BG-ID 1274242276

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност в сборник "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания", с.49, ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876-2015 ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876

Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би", 201 страници,2013, ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732

Стоянова, Стела (2013) ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНОГРУПОВАТА ДИНАМИКА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ https://nauka.bg/wp-content/uploads/Izsledvane-na-vutreshnogrupovata-dinamika-na-romskata-obshnost-2013.pdf COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Стоянова, Стела (2013) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 COBISS.BG-ID - 1274589668 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2013 ISBN 978 954 9689 77 8 COBISS.BG-ID - 1274589668

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Управление на групи" ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси", сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика", Пловдив. ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484

Стоянова, Стела (2013) Stoyanova, St., Ethical dilemmas associated in risk group with diabetes, ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 Асклепий : международно списание по история и философия на медицината : издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) =Asklepios : international annual of history and philosophy of the medicine : edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM) ISSN 1300-0637 ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 ISSN 1300-0637 COBISS.BG-ID 1119799268

Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, c.16-17, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X COBISS.BG-ID - 1121079268

Стоянова, Стела (2012) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромска общност", с. 206-213, Обществена трансформация на България, Европа и света. Международна конференция на УНСС, 2012, София ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796 Издателски комплекс УНСС Национална конференция посветена на началото на преподаване на социология в УНСС, 16-17 ноември 2012 УНСС, СФ ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796

Стоянова, Стела (2011) Антидискриминационни практики, насочени към рискови групи в България, сб. "Социални изследвания", Университетско издателство, ВТУ, 2011, ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692 Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 Език - български ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692

Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 135 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1 COBISS.BG-ID 1236186340

Стоянова, Стела (2011) Stoyanova, St., Improving the quality of student learning groups in the “St.st. Ciryl & Methodius” through the use of communication skills, ”Съвременни измерения на качеството във висшето образование”, издателство „”А&B”, 2011, стр.124 изд. "Ай анд Би", ВТ ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340

Стоянова, Стела (2011) Повишаване качеството във висшето образование на студентски групи във ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" чрез ползването на комуникативни умения – ч. 1","Съвременни измерения на качеството във висшето образование", "Ай анд Би", 2011, ISBN 978 954 9689 64 8, COBIS ID "Ай анд Би", 2011, ВТ, ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340

Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ, с.198 ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово ISBN 978-954-9370-81-2 COBISS.BG-ID - 1245772260

Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст., Структурни упражнения по устойчиво развитие второ преработено и допълнено издание ISBN 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011 ISBN - 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668

Стоянова, Стела (2010) Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студенти към рисковата група - лица с увреждания,Международна конференция БСУ, "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза", с. 223 БСУ издателство ISBN - 978-954-9370-70-6; 978-954-9370-71-3; 978-954-9370-72-0 COBISS.BG-ID - 1245758692

Стоянова, Стела (2008) “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, с. 239, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008, ISBN 954 616 136- X Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X

Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 200 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации COBISS.BG-ID - 1247824868 Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване COBISS.BG-ID - 1247824868

Стоянова, Стела (2008) "Медиация и консултиране в помощ на обучението по социално предприемачество", с. 124-128, "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 "Общество и знание", София, ISBN 976 954 416 195 4

Стоянова, Стела (2008) "Социална отговорност и корпоративна идентичност на организацията", с. 28-36 "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 издател "Общество и знание", СФ, 2008, ISBN 976 954 416 195 6

Стоянова, Стела (2007) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732

Стоянова, Стела (2007) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924 издателство, "Бойка", ВТ, 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924

Стоянова, Стела (2007) Стойността на диабета в социално–икономически измерители, "България в ЕС : първи стъпки ": Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г. . - С. : ГорексПрес, 2007, 420–432 с. ISBN 978-954-616-185-7 ГорексПрес, 2007 . - 501 с. ; 23 см Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стоп. фак., БАН. Икон. институт, НТС. Терит. орг. - В. Търново, Съюз на икономистите ISBN 978-954-616-185-7

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, 134 -138с., Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: Лозенец, “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, COBISS.BG-ID 12285406440-2007 "Фабер", ВТ ISBN 978 954 775 877 3 COBISS.BG-ID 1228540644

Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ,420-423 с. Горекспрес, 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140

Стоянова, Стела (2006) Стоянова, Ст., "Проучване лечението на диабетоболни в регион Пазарджик", Национален Конгрес по Медицинска География, София, Сборник с доклади от Съюз на медицинските дружества и Българското дружество по медицинска география, с.324, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956 НЦМЕХ, Формуниверс плюс,София, 2006, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956

Стоянова, Стела (2005) Социалната политика в рамките на ЕО, Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 213–215 с. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 213 (COBISS.BG-ID 1046026980) Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий", ВТ, 2006, ISBN 10 954 501 8 ISBN­13: 978­954­524­501­5 (COBISS.BG-ID 1046026980)

Стоянова, Стела (2005) Социална работа в група от диабетноболни,сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, 195–198с.ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Горекспрес, С., ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380

Стоянова, Стела (2005) Примерен начин за стопанисване на здравноосигурителната система в република Словакия и социалния ефект върху семействата, грижещи се за диабетноболни, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, 52–63 с, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 София : ГорексПрес, 2005 Език - български ISBN - 954-616-145-4 COBISS.BG-ID 1043239652

Стоянова, Стела (2003) Стоянова, Ст., /2003/, Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 121 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003 В. Търново : [Астарта], 2003 ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716

Стоянова, Стела (2000) "Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с. списание "Социална медицина", 3/2000, Сф. ISSN 1310 1757, тримесечник / Сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт /Национален референтен списък/ COBISS.BG-ID 1121102052

Стоянова, Стела (2000) Социално подпомагане на диабетноболните в България, „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”,, Свищов, 2000 COBISS.BG-ID 1037209316 Свищов, 2000, ISBN 954 23 0031 X COBISS.BG-ID 1037209316

Стоянова, Стела (1998) Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684 издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), с. 67-75 COBISS.BG-ID - 1122683620 Бюлетин на труда, СФ, МТСП ISSN: 0204-675X COBISS.BG-ID - 1122683620

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ . ISSN - 1310-3911 COBISS.BG-ID - 1120034532

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/