Публикации на проф. дн Мария Минкова Павлова


Павлова, Мария (2021) Счетоводната етика и големите корпоративни скандали на 2020 година. В сборник: Развитие на българската и европейската икинимика - предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 27.05.2021 г. във Велико Търново.

Павлова, Мария (2020) Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии. В Сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука. Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра «Счетоводство и анализ», 2020, София, УНСС, Издателски комплекс –УНСС, с.136-144. ISBN 978-619-232-278-6.

Павлова, Мария (2020) Дигитализация, счетоводство и обучение - пленарен доклад. В сборник: Развитие на българската и европейската икинимика - предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 15-16.10.2020 г. във Велико Търново. с.11-17 ISSN 2603-4093

Павлова, Мария (2020) Преосмисляне бъдещето насчетоводната професия - списание Социално-икономически анализи, 2020, 1 (12), с. 66-72, Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2019) Състояние и перспективи на управленските счетоводни практики - В сборник: Икономически хоризонти 21 - финансово-счетоводни перспективи, том 1, с.7-28, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISSN 2738-7461 (Print) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Павлова, Мария (2019) Current issues in management Accounting theory and practice. - Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр», 2019, 4(25) , с. 131-137. ISSN 2311-4223 Русия, гр. Твер, «Тверской государственный университет»

Павлова, Мария (2019) Стратегическото управленско счетоводство – състояние, проблеми и перспективи. - Социално икономически анализи, 2019, 1(15), с. 95-107, Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2018) Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2018) Счетоводство : учебно и практическо помагало.- В. Търново : ЛБМ Инвест, 2018, 168 с. ISBN - 978-954-91572-6-0 COBISS.BG-ID - 1289857764

Павлова, Мария (2018) Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants. В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018,с. 45-48. Print ISSN 2603-4093. ID № 413 в НРС

Павлова, Мария (2018) Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи – Социално икономически анализи, 2018, 1(13), с. 29-33. Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2018) Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2016) Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика. Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 14, с. 201-217. ISSN 1311-8420. ID № 1328 от НРС

Павлова, Мария (2016) Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариума му за управление на общините. Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 13, с. 201-217. ISSN 1311-8420. ID № 1328 в НРС

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството Сборник научни доклади от научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската икономика-предизвикателства и възможности“, В. Търново, ВТУ, 5-6 ноември 2015 г, 12 с.,ISBN 978-954-9689-99-0

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството. – Социално икономически анализи, 2015, 2(8), с. 174-180. Print ISSN 1313-6909

Павлова, Мария (2014) Ценности и етика в счетоводната професия В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, 178 с. ISBN 978-954-524

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството. – в Сборник студии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”, В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с 7-52, 45 с., ISBN 978-954-524 -949-5 COBISS.BG-ID – 1288474596

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството. – в Сборник студии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”, В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с 7-52, 45 с., ISBN 978-954-524 -949-5 COBISS.BG-ID – 1288474596

Павлова, Мария (2013) Problems in Establishing Accounting Systems in Universities (practice of public universities in Bulgaria). International Journal for economic theory and practice and social issues Ekonomika, Nis, vol. 1, pp.87-93. YUISSN 0350-137X

Павлова, Мария (2013) Control of material – financial business activity 3-rd International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies”, EMoNT 2013, 13-16 June 2013, Vrjacka Banja, Serbia, р. 386-392, 8 р

Павлова, Мария (2013) Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство : монография В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 264 с. ISBN - 978-954-524-880-1 COBISS.BG-ID - 1253690852

Павлова, Мария (2013) Управленски аспекти в развитието на счетоводните системи на висшите училища и тяхната информационна роля : дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". Диплома № ВТ-13 2-0008 от 28.05. 2013 г. COBISS.BG-ID - 1272863460 Великотърновски университет

Павлова, Мария (2012) Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор. В: Сборник с доклади от научна конференция. „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, Наука и икономика, 2012, с. 110-123, 13 с. ISBN 978-954-21-0616-6 (print) ID № 957 в НРС

Павлова, Мария (2012) Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 – 875-7

Павлова, Мария (2012) Нови методи за отчетност и управление на ефективността в нестопанската сфера, в Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, София , УНСС, 26 октомври 2012, с. 153-160. ISBN 978-954-644-431-8. COBISS.BG-ID - 1252081380

Павлова, Мария (2011) Съвременната управленска счетоводна информация като механизъм за подобряване управлението на образователния процес. в Сборник с доклади: Висшето образование в България и стратегия "Европа 2020" : осма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011", 17-18 юни 2011 г., София - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2011, с.367-380 ISBN - 978-954-9432-43-5 COBISS.BG-ID - 1279446244

Павлова, Мария (2010) Съвременни методи на управленското счетоводство в подкрепа на успешното функциониране на малките и средни предприятия, Авторски колектив, Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия (Сборник студии), В. Търново, ЛБМ Инвест, 2010, с. 5-38 ISBN 978-95-31572-5-3, COBISS.BG-ID – 1240216804

Павлова, Мария (2010) Управленско счетоводство : оценка и анализ на дейността. - В. Търново : ЛБМ Инвест, 2010, 206 с. ISBN - 978-954-91572-4-6 COBISS.BG-ID - 1240230372

Павлова, Мария (2010) Счетоводство : учебно помагало.- В. Търново : ЛБМ Инвест, 2010, 167 с. ISBN - 978-954-91572-2-2 COBISS.BG-ID - 1240193764

Павлова, Мария (2010) Теория на счетоводството. Димитров, Марин; Павлова, Мария. София : Ромина, 2010, 214 с. ISBN - 978-954-379-021-0 COBISS.BG-ID - 1232777700

Павлова, Мария (2009) Управленското счетоводство – съвременно разбиране за същността му, сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 5, с. 2-8. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Управленското счетоводство – минало, настояще и бъдеще /ретроспективен поглед/, сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 6, с. 9-14. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Управленско счетоводство за изработване на стратегически решения. – сп.Български счетоводител, 2009,бр. 19, с. 2-7. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Проблеми в развитието на съвременната икономика и влиянието им върху управленското счетоводство – сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 11-12, с. 25-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Усъвършенстване на счетоводните системи и тяхната информационна роля в организациите от нестопанската сфера /по примера на Германия, Австрия и България/. В сборник от студии „Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа“.- В. Търново, ЛБМ Инвест, 2009, с.5-49. ISBN - 978-954-91572-3-9 COBISS.BG-ID – 1240241124

Павлова, Мария (2005) Теория на счетоводството. Димитров, Марин ; Павлова, Мария. - София : Ромина, 2005, 203 с. ISBN - 954-8971-77-1 COBISS.BG-ID - 1043427812

Павлова, Мария (2004) Управленско счетоводство : Актуална проблематика В. Търново: ЛБМ Инвест, 2004, 186 с. ISBN - 954-91572-1-0 COBISS.BG-ID - 1042540004

Павлова, Мария (2001) Особености във формирането и отчитането на приходите и разходите в лечебните заведения. –сп. Български счетоводител, 2001,бр. 11, с.25-28, ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Съвременни сфери на приложение на метода за калкулиране себестойността на продукцията и услугите Activity-based-costing. –сп. Български счетоводител, 2001, бр. 10, с. 14-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Управленско счетоводство.- София : Ромина, 2001, 284 с. ISBN - 954-8971-37-2 COBISS.BG-ID - 1036881380

Павлова, Мария (2000) Проблеми при формирането на доходите на медицинските лица, работещи като лечебно заведение на индивидуална практика. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 5, с. 15-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Проблеми в счетоводното отчитане на дейността на медицинските лица, работещи като лечебни заведения. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 6, с. 11-13. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Особености в счетоводството на лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 13, с. 7-10 ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (1998) Оценка и счетоводно отчитане на дългосрочните ценни книжа. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1998, бр. 3, с.13-15. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Павлова, Мария (1997) Финансов лизинг- субекти, етапи и тяхното счетоводно третиране. – сп. Икономически изследвания. София: Икономически институт на БАН, 1997, бр. 1, с. 100-107. ISSN - 0205-3292 (print) ID № 434 в НРС

Павлова, Мария (1997) Видове лизинг и направления при тяхното отчитане. –сп. Български счетоводител, 1997, бр. 1, с. 27-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (1997) Класифициране на ценните книжа за нуждите на счетоводното отчитане. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1997, бр. 9, с.16-19. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Павлова, Мария (1997) Лизингът : Икономически и финансово-счетоводни проблеми - В. Търново : Абагар, 1997, 80 с. ISBN - 954-427-259-3 COBISS.BG-ID - 1030672612

Павлова, Мария (1994) Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация. - Народностопански архив. 1994, XLVII, 3-4 (1994), с. 13-19. ISSN - 0323-9004 COBISS.BG-ID - 1129857508

Павлова, Мария (1991) Актуални проблеми на счетоводството при пазарна икономика, дисертационен труд, София, 1991, 185 с. Висша атестационна комисия Научна степен: кандидат на икономическите науки, ОНС "доктор" Специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ COBISS.BG-ID 1251317732

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/