Публикации на проф. д-р Маргарита Генова Върбанова


Върбанова, Маргарита (2017) Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1, сс. 17 - 49 . ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online) // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1 (с. 17 - 49 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2017) Някои идеи за пропедевтика на понятието функция в началните класове. - Математика и информатика, 2017, брой 2, сс. 157-173.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, брой 2 (с. 157-173 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ, 2016, брой 1, сс. 11-29. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online) // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2, сс. 143-170.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за четвърта подготвителна група. София: Архимед, 2016, с. 120. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0. София: Архимед. - 120 страници. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0.

Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Сб. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize от 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, 27-28.10.2016 г. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, сс. 298-303. ISSN 1311-3321. 1. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за първи клас. София: Архимед, 2016, 140 с. ISBN: 978-954-779-201-2. София: Архимед. - 140 с. ISBN: 978-954-779-201-2.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА № 1 учебна тетрадка за 1. клас. София: Архимед, 2016, 48 с. ISBN: 978-954-779-202-9. София: Архимед - 48 с. ISBN: 978-954-779-202-9.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА № 2 учебна тетрадка за 1. клас. София: Архимед, 2016, 48 с. ISBN: 978-954-779-203-6. София: Архимед. - 48 с. ISBN: 978-954-779-203-6.

Върбанова, Маргарита (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics.Сб. Научни трудове, том 54, серия 6.4. Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г., том 54, серия 6.4., сс. 21-26. ISSN 1311-3321. Научни трудове, том 54, серия 6.4. Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г, том 54, серия 6.4. (с. 21-26). ISSN 1311-3321.

Върбанова, Маргарита (2015) Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4, сс. 343-375.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4 (с. 343-375).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2015) Елементарни аритметични задачи. Структура и математически модел. Класификация. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 3, сс. 231-251. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 3 (с. 231-251). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2015) Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас. - В: Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации, 9 - 10.10.2015 г./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015 г. , том 54, серия 6.4., сс.26-30. ISSN 1311-3321 Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г. , том 54, серия 6.4. (с.26-30). ISSN 1311-3321

Върбанова, Маргарита (2014) Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове. - В: Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /сс. 113-117. ISSN 1311-3321. Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. -Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /(с. 113-117). ISSN 1311-3321.

Върбанова, Маргарита (2014) Два подхода за изучаване на уравнения в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 5, сс. 502-519. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 5 (с. 502-519). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2014) Инверсията – метод в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 3, сс. 215-247. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 3 (с. 215-247). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Маргарита (2013) Методика на обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2013, 463 с. ISBN 978-954-350-171-7 Пловдив: Астарта. – 463 с. ISBN 978-954-350-171-7

Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013. ISBN: 978-954-334-140-2. София: КЛЕТ България ЕООД, 2013.ISBN: 978-954-334-140-2.

Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5.- 7. клас. Геометрия (част 2).София: КЛЕТ България ЕООД, 2013,с. 6. ISBN: 978-954-334-141-9. София: КЛЕТ България ЕООД, 2013. ISBN: 978-954-334-141-9.

Върбанова, Маргарита (2013) МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10. Пловдив : Астарта, 2013, с. 44. ISBN 978-954-350-169-3 Пловдив : Астарта. – 44 страници. ISBN 978-954-350-169-3

Върбанова, Маргарита (2013) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА. Пловдив: Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5 Пловдив : Астарта, 2013, 186 с. ISBN: 978-954-350-175-5 Пловдив : Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5

Върбанова, Маргарита (2013) Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ. Сб. Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. София, 2013, сс. 42 – 53. ISSN 1313-3330. Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. – София, (с. 42 – 53). ISSN 1313-3330.

Върбанова, Маргарита (2012) Здравка Новакова - преподавател и творец. - Педагогика, 2012, брой 2, сс. 377 – 379. ISSN 1861-3982 // Педагогика. - София: , 2012, брой 2. (с. 377 – 379). ISSN 1861-3982

Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра. Сб. "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",2012, сс. 367 – 371. ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9 "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9

Върбанова, Маргарита (2010) Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители. В: Сборник доклади на международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”,

Върбанова, Маргарита (2010) С един поглед математиката в 1.- 4. клас. София: издателство PONS, 2010, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6 София, издателство PONS, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6

Върбанова, Маргарита (2009) Междупредметни връзки в обучението по математика. В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: "ИВИС", 2009, 7-19 с. ISBN 978-954-8387-49-1 В. Търново: Издателство "ИВИС", сс. 7-19. ISBN 978-954-8387-49-1

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4 София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4

Върбанова, Маргарита (2009) Методически бележки за основни понятия и построения на адитивно-скаларни величини. Релации. Операции. Свойства. - В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. Рец. доц. д-р Л. Политова. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс. 75-136. ISBN 978954-8387-49-1 В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс- 75-136. ISBN 978954-8387-49-1

Върбанова, Маргарита (2009) Perelman*s geometric method of solving liquid pouring problems. In Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1 - In: Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1

Върбанова, Маргарита (2007) About the aritmetical operation and the posional numbering systems in primary school mathematics. In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2 In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. Сб. от Четвърта Есенна научна Конференция на ФНПП, Китен,: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, Ред. З. Лалчев и др., София: “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, сс. 246-250. ISBN 954-8510-87-1 - В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, 2006, сс. 2246-250. ISBN 954-8510-87-1

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми. София: “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, 2005, с. 103. ISBN 954-8510-90-1 “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, София, 103 с. ISBN 954-8510-90-1

Върбанова, Маргарита (2005) Vektors as basis of subject interrelations in school mathematics. Сб. от International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov-Sofia.Sofia, 2005, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0 - B: International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov, Sofia, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0

Върбанова, Маргарита (2005) Equations or transformations in primari school mathematics. Proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2 - In: proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2

Върбанова, Маргарита (2004) Междупредметни връзки на обучението по математика във II клас с обучението по изобразително изкуство. - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951 Списание - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2004) Преглед на математиката и математическото образование във Византия. - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982 Списание - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класифиикация и графично представяне на елементарни адитивни текстови задачи от типа множество-множество-множество. - Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2003) Modelling, classification an graphic presentation of elementary text problems with additive structure "SSS. Paper presented at the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2 - В: 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2

Върбанова, Маргарита (2003) Графично представяне на адитивните аритметични действия в предучилищната математика. - Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004 // Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004

Върбанова, Маргарита (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982 // Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982

Върбанова, Маргарита (2001) За елементарните текстови задачи в началната училищна математика - класификация и наредба. - Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2001) Пропедевтика на понятието функция и свързаните с него понятия в обучението по математика в I-IV клас. - Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2001) Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас. В. Търново: Faber, 2001, 83 с. ISBN 954-775-001-1 В. Търново: Faber, 83 с. ISBN 954-775-001-1

Върбанова, Маргарита (2001) Методика на обучението по математика – специална част. В.Търново: Faber, 2001, 188 с. ISBN 954-91070-6-X В.Търново: Faber, 188 с. ISBN 954-91070-6-X

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Шумен: Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, 2001, 139 с. ISBN 954-577-098-8 Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, гр. Шумен, 139 с. ISBN 954-577-098-8

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас. В. Търново: Faber, 2000, 112 с. ISBN 954-9541-80-0 В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2000) Системи от задачи при изучаване на числата и операциите с тях в началните класове. - Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2000) За систематизирането на аритметичните знания. - Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982 // Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982

Върбанова, Маргарита (1999) История на математиката (курс лекции) . В. Търново: Университетско издателство ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание София: Модул, 1999, 175 с. ISBN: 954-8433-23-0 Университетско издателство ВТУ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание - Модул, София:Модул. - с.175. ISBN: 954-8433-23-0

Върбанова, Маргарита (1995) Някои проблеми на моделирането при решаването на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (1989) Запознаване на учениците с релацията "а пъти по-голямо" в множеството на естествените числа. - Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951 // Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД

Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2). София: КЛЕТ България ЕООД

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/