Публикации на проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова


Цонкова, Димитринка (2020) Спортнопедагогически анализ на програма за начално обучение по тенис Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Велико Търново:Ай анд Би, 2020, с. 371-377. ISSN: 2534-9317

Цонкова, Димитринка (2019) Цонкова, Д. Нова книга в памет на проф. Михаил Бъчваров В: Спорт & Наука, 2019, брой 1,2, с. 213–217; ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2019) Tsonkova, P., D. Tsonkova. THE REACTION STYLE IN CONFLICT SITUATIONS AS A COPING STRATEGY DURING ADAPTATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. Book of Proceedings / XXII Scientific Conference "FIS Communications 2019" in physical education, sport and recreation, (Niš, Serbia, october 17-19, 2019); [editor in chief Nenad Stojiljković]. - Niš : Faculty of sport and physical education, 2019 (Niš : Medivest). p. 241 – 246 ISBN 978-86-81474-01-3; COBISS.SR-ID 280167180

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност. Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9 Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9

Цонкова, Димитринка (2018) Paneurhythmy as a method of physical education in university sports classes Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 314, pp. 2092 - 2096, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Цонкова, Димитринка (2018) В памет на проф. Михаил Бъчваров – представяне на книгата „Спортологични основи и спортологичен анализ на физическото възпитание“ Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, Ай анд Би. 2018, с. 19-24

Цонкова, Димитринка (2017) Цонкова, Д. Теория и методика на физическото възпитание (второ допълнено и преработено издание). В. Търново: Ивис, 2017, 180 с. ISBN 978-619-205-074-0; COBISS.BG-ID 1286349284 В. Търново: Ивис, 2017, 180 с. ISBN 978-619-205-074-0; COBISS.BG-ID 1286349284

Цонкова, Димитринка (2017) 13. Цонкова, Д., П. Цонкова. Съвременни измерения на професионализма в спортното образование. Сб. доклади от Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2017 г. [Електронен ресурс] / състав. Рени Христова-Коцева, В. Търново : Ай анд Би, 2017, с. 24-29, ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Сб. доклади от Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2017 г. [Електронен ресурс] / състав. Рени Христова-Коцева, В. Търново : Ай анд Би, 2017, с. 24-29, ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед Педагогически алманах, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017, бр.2, с. 181-186. ISSN: 2367-9360 (Online);ISSN: 1310-358Х (Print)

Цонкова, Димитринка (2017) PREVALENCE OF FLAT FOOT DEFORMITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA: SYSTEMATIC OVERVIEW RESEARCH Рефлексије савременог доба на васпитнообразовни рад у предшколској установи-Зборник радова са Дванаесте конференције, „Васпитач у 21. веку”, Сърбия, Алексинац, 2017, №16, с. 141-148. ISBN 978-86-7746-643-5.

Цонкова, Димитринка (2016) Postural status of the spinal column in the sagittal plane in a student population. „FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016, p 295 https://www.researchgate.net/profile/Irena_Valantine/publication/309389592. ISBN: 978-86-87249-80-6.

Цонкова, Димитринка (2016) Джорджевич, С., Б. Йоргич, С. Беломъжева-Димитрова, Д. Цонкова, С. Миленкович. Влияние на плоскостъпието върху позата на тяото при студенти от великотърновски университет. / Stefan Gorgevic, Bojan Jorgic, Dimitrinka Tsonkova, Sasha Milenkovich - Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 367-372. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852. Сб. трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 367-372. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2016) Цонкова, Д., Л. Петкова. Специфични акценти в подготовката на елитни състезатели по фехтовка. Сб. трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 234-237. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2015) Цонкова, Д. Умеят ли обучаемите от спортнопедагогическото направление да презентират свои образователно-научни разработки (аспекти на комуникативната компетентност). Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г. [Електронен ресурс] : сборник доклади / състав. Рени Христова-Коцева,В. Търново : Ай анд Би, 2015; ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г. [Електронен ресурс] : сборник доклади / състав. Рени Христова-Коцева,В. Търново : Ай анд Би, 2015; ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852

Цонкова, Димитринка (2015) Цонкова, Д. Спортнодвигателната дейност – фактор за подобряване на моториката в ранна училищна възраст. Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 507-511. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 507-511. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Цонкова, Димитринка (2015) Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. Сб.Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс]. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 503-506. ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д. Особености на кариерното развитие във висшето спортно образование. Сб. Доклади от конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”. В. Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2014, с. 132-137. ISBN 978-954-753-217-5; COBISS.BG-ID 1272333540 Сб. Доклади от конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”. В. Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2014, с. 132-137. ISBN 978-954-753-217-5; COBISS.BG-ID 1272333540

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516 София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516

Цонкова, Димитринка (2014) Теория и методика на физическото възпитание В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 204 с. ISBN 978-954-524-979-2; COBISS.BG-ID 1266359524

Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – обзорен лекционен курс София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7; COBISS.BG-ID 1261570276

Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д. Образователни технологии и практики в училище. София: Star Way, 2014. 100 с. ISBN 978-954-8685-21-4; COBISS.BG-ID1266738916 София: Star Way, 2014. 100 с. ISBN 978-954-8685-21-4; COBISS.BG-ID1266738916

Цонкова, Димитринка (2014) Дидактическо осигуряване на обучението по физическо възпитание и спорт София: Star Way, 2014. 211 с. ISBN 978-954-8685-23-8; COBISS.BG-ID 1266739940

Цонкова, Димитринка (2014) Tsonkova, D.The suggestive method in sport education – theoretical basics and practical application. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol. 2 No 1, p. 105-109. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol. 2 No 1, p. 105-109. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2014) Изследване на личностната насоченост като предпоставка за успешна професионална реализация Психология – теория и практика. Варна: ПСИДО ЕООД, 2014, с.142-151. TI=Национална научно-практическа конференция по психология - теория и практика : сборник доклади ISSN: 2367-508X; COBISS.BG-ID 1278708196

Цонкова, Димитринка (2014) Урок на късо екотрасе - нов подход на интерактивно обучение по туризъм Сб. 100 години авиационно образование в България. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 263-268. ISBN 978-954-713-216-8

Цонкова, Димитринка (2014) Tsonkova, D., M. Stardelova, K. Dzambazovski. Interactive tourism lessons with the utilization of short ecotrails.International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol 2, No 2, p.35-38. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2014) Възможности за подобряване на физическата подготовка на курсантите от НВУ „В. Левски“ чрез Кросфит Сб. 100 години авиационно образование в България. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 269-274. ISBN 978-954-713-216-8.

Цонкова, Димитринка (2013) Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria. 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Sport Activity in the Family from the Perspective of the People of the Third Age. 6th Baltic Scientific conference „Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p 33. ISBN 978-9984-9204-6-7

Цонкова, Димитринка (2013) Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

Цонкова, Димитринка (2013) Tsonkova, D. Study of sports teachers students’ skills for self-assessment of their professional qualities. International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688 International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, No 2, p. 16-20. ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Scopus coverage years: from 2013 to 2018; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193062688; Author ID: 57193062688

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Сравнителен анализ на постиженията на гимназисти от град Велико Търново по тест за ловкост. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013 / В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 158-162. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892 Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013 / В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 158-162. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892

Цонкова, Димитринка (2013) Спортно и здравно образование в училище – значение и взаимовръзка. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция, Враца, 2013 / [науч. ред. Димитринка Цонкова]. В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 163-169. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892.

Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д., М. Петкова. Професионална реализация и компетентност на спортни педагози, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. Науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013/ В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 170-176. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892 Сб. Европейски стандарти в спортното образование : доклади от международна научна конференция. Науч. ред. Д. Цонкова. Враца, 2013/ В. Търново : Ай анд Би, 2013, с. 170-176. ISBN 978-954-9689-78-5; COBISS.BG-ID 1274513892

Цонкова, Димитринка (2013) Kinesiology in function of the skeletal-muscle deformation prevention at school age. Journal of Process Management – New Technologies. (JPMNT), Vol. 1, No.1, 2013, p. 78.ISSN: 2334-7449 (Online) ISSN: 2334-735X (Print) http://www.japmnt.com/index.php/current-issue/86-current-issue/93-volume-1-issue-1.

Цонкова, Димитринка (2012) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Проблеми на комуникацията обучаем – обучаващ. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5.

Цонкова, Димитринка (2012) Физическа кондиция на момичета от шести и седми клас (28 години по-късно). Кинезиология’2012. В. Търново: I&B, 2012, с. 97-101. ISSN 1313-244Х.

Цонкова, Димитринка (2012) Ниво на физическата годност на курсанти след обучение по начална военна подготовка. Кинезиология’ 2012. В. Търново: I & B, 2012, с. 185-189. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2011) Осведоменост на студентите относно понятието „паневритмия“. Кинезиология’ 2011. В. Търново, I & B LTD, 2011, с. 132-137. ISSN 1313-244X

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д. Учебното портфолио в практическото обучение на студентите-спортни педагози. – Спорт & наука, 2011, №2, с. 90. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2011, №2, с. 90. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2011) Павлов, Д., Д. Цонкова. Дидактически анализ на учебните програми и обучението на студентите по учебната дисциплина „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” във висшите училища. – Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2011, №6, с. 199-204. ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128-131. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2011) Travelling tourism seminar – a form of continuing professional education of teachers Annual international congress and exhibition: The ministry of education, research, youth and sports &

Цонкова, Димитринка (2011) Анализ на резултатите от тестовете за силова издръжливост на кандидатите за курсанти в НВУ „В. Левски”. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B LTD, 2011, с. 138-142. ISSN 1313-244X.

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д., Д. Лалов. Анализ на уменията за презентиране в контекста на комуникативната компетентност на студентите. Сб. Доклади от научна конференция "50 години от полета на първия човек в Космоса", Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 185-190. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468 Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 185-190. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468

Цонкова, Димитринка (2011) Цонкова, Д. С. Томова. Актуални тенденции на Wellness линията в спортната анимация. Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468 Сб. "50 години от полета на първия човек в Космоса" : доклади от научна конференция 14-15 април 2011 година, Долна Митрополия. Т. 2. Д. Митрополия : НВУ. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2011, с. 191-195. ISBN 978-954-713-102-6; COBISS.BG-ID 1286026468

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Структура на професионалната спортнопедагогическа насоченост. – Спорт & наука, 2010, №4, с. 86-92. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №4, с. 86-92. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2010) Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy. Paneurhythmy: Fit, Creative and Social. Bulgarian recreation. St.Cyril and St. Methodius University Press, V. Turnovo, 2010.

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д., С. Томова. Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 285-290. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100

Цонкова, Димитринка (2010) Motor Skills Development (Movement, Motor Habit, Motor Skill). Paneurhythmy: Fit, Creative and Social. Bulgarian recreation. St.Cyril and St. Methodius University Press, V. Turnovo, 2010.

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Диалогът като принцип на обучение при педагогическата практика на студентите. Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 482-486. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 482-486. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа". Долна Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156 Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа" на факултет "Авиационен", 22-23 май 2010 г., Долна Митрополия; Д. Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156

Цонкова, Димитринка (2010) Проучване на мотивацията за професионална реализация на млади спортни педагози. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа" на факултет "Авиационен", 22-23 май 2010 г., Долна Митрополия. Д. Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 270-277. ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156

Цонкова, Димитринка (2010) Възгледите на проф. д-р Михаил Герасков за обучението по гимнастика в основното училище. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа" на факултет "Авиационен", 22-23 май 2010 г., Долна Митрополия. Д. Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 278-284. ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156

Цонкова, Димитринка (2009) Цонкова, Д. Комуникативната култура на преподавателя като фактор за ефективното обучение на студенти спортни педагози. – Спорт & наука, 2009, №1, с.114-119. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2009, №1, с.114-119. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 39-46. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 39-46. ISBN 978-954-718-229-5

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5

Цонкова, Димитринка (2008) Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 161-168. ISBN 978-954-713-092-0

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Приложение на съвременните образователни технологии в спортното образование. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия : ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 169-175. ISBN 978-954-713-092-0; COBISS.BG-ID 1231073252 Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия : ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 169-175. ISBN 978-954-713-092-0; COBISS.BG-ID 1231073252

Цонкова, Димитринка (2008) Бораджиева, Е., Д. Цонкова. Конструктивисткият подход в обучението по «Лидерство». Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628

Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психологически аспекти на предпоставките за професионална деформация при спортни педагози. Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново, НВУ „В. Левски”, 2008, с.187-193. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново, НВУ „В. Левски”, 2008, с.187-193. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628

Цонкова, Димитринка (2007) Теория и методика на физическото възпитание: Лекционен курс В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 275 с. ISBN 978-954-524-581-7; COBISS.BG-ID 1226997220

Цонкова, Димитринка (2007) Рбетните деформации проблем на ортопедската и естетската кинезиологиjа. Просветно дело, Скопие, 2007, №4.

Цонкова, Димитринка (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Кинезиология 2007. В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34.

Цонкова, Димитринка (2007) Значение на академичната мобилност и международните програми за развитието на общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. Спорт и наука, 2007, №3 (извънреден), с. 40-45. ISSN 1310-3393.

Цонкова, Димитринка (2007) Съпоставимост и признаване на професионалните квалификации в областта на спортното образование. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново, Фабер, 2007, с. 19.

Цонкова, Димитринка (2007) Педагогическата практика като фактор за развитие на личностните ресурси на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Кинезиология 2007. В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 31.

Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д., В. Богданова. Програми за извънурочна туристическа дейност. Сб.Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова Сб. Туристически и спортни практики в училище. В. Търново : Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова

Цонкова, Димитринка (2007) Мотивация на ученици за участие в обучението по физическо възпитание и спорт. С., НСА ПРЕС, 2007.

Цонкова, Димитринка (2007) Д. Цонкова (Състав., науч. ред). Сб.Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236 В. Търново, Фабер, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236

Цонкова, Димитринка (2006) Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт и наука, 2006, № 5-6, с. 112.

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Изследване нивото на възприетия стрес при предучилищни педагози. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 62-. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 62-. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Значение на спортното образование за утвърждаване на здраве в училище. Сб. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Състав. Теодора Давидова. В. Търново : Бойка, 2006, с. 9-14. ISBN 954-9689-35-2; ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID1243053796 Сб. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Състав. Теодора Давидова. В. Търново : Бойка, 2006, с. 9-14. ISBN 954-9689-35-2; ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID1243053796

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. А. Джамбазовски, Л. Петров. Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 14 -. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 14 -. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2006) Изследване развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Спорт и наука, 2006, №2 (извънреден), с. 39.

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Професионална компетентност на спортния педагог. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 54. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново : УИ. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 54. /Състав. Д. Цонкова, Й. Йотов/ ISBN 954-524-517-4; ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Поглед върху кадровото обезпечаване на обучението по физическо възпитание и спорт в гр. В. Търново. Сб.Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Ч.1. София : НСА-Център за следдипломна квалификация, 2006, с.47-54. ISBN 954-775-626-5; ISBN 978-954-775-626-7; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев Сб.Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Ч.1. София : НСА-Център за следдипломна квалификация, 2006, с.47-54. ISBN 954-775-626-5; ISBN 978-954-775-626-7; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев

Цонкова, Димитринка (2006) Сравнителен анализ на личностната насоченост при студенти-бъдещи спортни педагози и курсанти от Военновъздушните сили на Българската армия. Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Част 2. В. Търново, Фабер, 2006, с. 39. ISBN 954-775-667-2; ISBN 978-954-775-667-0; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Част 2. В. Търново, Фабер, 2006, с. 39. ISBN 954-775-667-2; ISBN 978-954-775-667-0; COBISS.BG-ID 1243654884, Състав. Д. Кайков, М. Малчев

Цонкова, Димитринка (2006) Цонкова, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 130 с.ISBN-10: 954-524-537-9; ISBN-13: 978-954-524-537-4; COBISS.BG-ID 1242741476 В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 130 с.ISBN-10: 954-524-537-9; ISBN-13: 978-954-524-537-4; COBISS.BG-ID 1242741476

Цонкова, Димитринка (2005) Джамбазовски, А., М. Старделова, Д. Цонкова (Кадинова). Антропометрично-моторните и функционалните способности на учениците от основното образование. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144-149. ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1179048932 Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144-149. ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1179048932

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Някои размисли върху педагогическото творчество на съвременния учител по физическо възпитание и спорт. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси В. Търново : Бойка, 2005, с. 228-. /Ред. кол. Вера Бойчева и др/. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124 Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси В. Търново : Бойка, 2005, с. 228-. /Ред. кол. Вера Бойчева и др/. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. УИ Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 295.

Цонкова, Димитринка (2005) Формиране на готовност у студенти за професионална дейност по физическо възпитание и спорт. Дисертация ОНС „доктор”, С., 2005. Защитена пред СНС по теория и методика на физ. възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 15.02.2005 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/20.10.2005; COBISS.BG-ID 1242082532

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124 Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124

Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Положителен пример за приложение на туристическите практики в съвременното училищно образование. Спорт & наука, 2005, извънреден брой №1, с. 110-117. ISNS 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2005, извънреден брой №1, с. 110-117. ISNS 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цонкова, Димитринка (2004) Цонкова, Д. Анализ на резултатите от теста “100 м гладко бягане” на кандидат-студентите за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт & наука, 2004, № 5, с.111-117. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1166204388 Спорт & наука, 2004, № 5, с.111-117. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1166204388

Цонкова, Димитринка (2004) Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт. Спорт, стрес, адаптация (ІІІ международен научен конгрес). София : Тип-топ прес, 2004, с. 323. ISBN 954-8964-61-9

Цонкова, Димитринка (2004) Comparison of results from running on middle trace with the applicants at the class of training pedagogy in physical education. – В: Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79

Цонкова, Димитринка (2004) Оптимизиране на практическата професионална подготовка на студентите спортни педагози. Сб. Образованието и изкуството. Т. 3. Шумен, УИ ”Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 320

Цонкова, Димитринка (2004) Цонкова, Д. Успеваемостта на студентите като показател за степента на формираната професионална готовност. Сб. Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 67-72. /съст. Д. Кайков/. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 Сб. Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 67-72. /съст. Д. Кайков/. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652

Цонкова, Димитринка (2003) Кинезиоложките активности като фактор на кинезиоложко здравното образование на подрастващите и в туризма. Сборник трудове от научна конференция с международно участие “Физическото възпитание и спорта в образователната система” Благоевград, 2003, с.95

Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Л. Димитров. Социални умения на учителя по физическо възпитание. Сб. доклади от годишна научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. София : София : НСА Прес, 2002-<2003> с. 198-202./ ред. кол. Й. Йонков ... и др./ ISBN 954-718-107-6; COBISS.BG-ID 1273035748 Сб. доклади от годишна научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. София : София : НСА Прес, 2002-<2003> с. 198-202./ ред. кол. Й. Йонков ... и др./ ISBN 954-718-107-6; COBISS.BG-ID 1273035748

Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8 Личност. Мотивация.Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8

Цонкова, Димитринка (2003) Physical condition of the students–future sport teachers. X Medunarodnom naučnom skupu FIS Komunikaciјe, Fakultet fizičke culture, Niš, 2003.

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. М. Джамбазовска, Д. Мадич. От физическа култура към кинезиология. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д.(Кадинова), Л Димитров. Изследване на ценностите за педагогически труд на учителите по физическо възпитание. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. София : Сердолик, 2002, с. 14. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684

Цонкова, Димитринка (2002) Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт”. С., 2002, с.7

Цонкова, Димитринка (2002) Йотов, Й., Д. Цонкова, М. Гърдева. Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. (Кадинова). Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Взаимовръзка между успеваемостта и някои психически показатели на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Мотивация за професионален избор на студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004 Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Физическа готовност на студентите-бъдещи спортни педагози. Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 24-37./Науч. ред. Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 24-37./Науч. ред. Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д (Кадинова). М. Гърмидолова (Мойнова). Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. Личност, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-52. ISBN 1312-0166; COBISS.BG-ID1160327140 Личност, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-52. ISBN 1312-0166; COBISS.BG-ID1160327140

Цонкова, Димитринка (2002) Оптимизиране на професионалната подготовка на студенти чрез изграждане на комуникативно-речеви умения СПОРТ, образование, общество Т. 7, София: НСА Прес, 2002, с. 79

Цонкова, Димитринка (2001) Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване. Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, Сема 2001, 2000, с. 182.

Цонкова, Димитринка (2001) Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт. Т. 6. С., НСА, 2001, с. 178.

Цонкова, Димитринка (2000) Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

Цонкова, Димитринка (2000) Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс. Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново, Фабер, 2000, с. 21.

Цонкова, Димитринка (1998) Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност. Мотивация.Спорт. Том 4. София: НСА ПРЕС, 1998, с. 99-103. ISBN 954-718-019-3

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Възможности за реализация на спортните интереси при 11-13 годишни ученици. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 246.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д. Към въпроса за мотивацията на студенти от специалност Физическо възпитание. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 242.

Цонкова, Димитринка (1996) КАДИНОВА, Д., Й, Йотов. Изследване на някои личностни способности на студенти от НУП. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 237.

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 100.

Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментално изследване върху възможностите в силова издръжливост при ученици от началния курс. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 58.

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 69.

Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33.

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, М. Миленски, И. Ангелова, Разпределение на усилията в супермаратона „Спарта-Атина” (250 км). Доклади от международната научна конференция по лека атлетика. С., 1992, с. 40.

Цонкова, Димитринка (1992) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Подвижните игри и активната физкултурна и спортна дейност. Начално образование, 1992, №5, с. 43.

Цонкова, Димитринка (1991) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при шестгодишни ученици. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 46.

Цонкова, Димитринка (1990) Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/