Публикации на проф. д-р Маринела Великова Михова


Михова, Маринела (2020) Хуморът в процеса на обучение през погледа на учителите Сб. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20 ноември, 2019, В. Търново: Ай анд Би, 2019.,ISSN 2534-9317

Михова, Маринела (2020) ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ С ФОКУС ДИРЕКТОРA НА УЧИЛИЩЕТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА сп. Педагогика, volume 92, number 8.

Михова, Маринела (2019) ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ, ЕСТОНИЯ И БЪЛГАРИЯ Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 15-16 ноември, 2019, В. Търново: Ай анд Би, 2019. с. 15-22. ISSN 2534-9317

Михова, Маринела (2019) Защото е необходима професионална подкрепа за професионална адаптация на младия учител Сб. "Актуални политики и практики в образованието" - Научно-практическа конференция 17-18 април, 2019

Михова, Маринела (2018) Аспекти на образователната политика на Европейския съюз в периода 2015-2020 г. Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 15-16 ноември, 2018, В. Търново: Ай анд Би, 2018. с. 15-22. ISSN 2534-9317

Михова, Маринела (2018) PRECONDITONS FOR SUCCESSFUL MENTORING IN THE COURSE OF TRAINING TEACHERS AND INTRODUCING THEM TO THE PROFESSION In: Knowledge- International Journal, Vol. 26. 2, Skopie, 2018, p. 487-495, Print ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2018) COMMUNICATION ASPECTS OF MENTORSHIP IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION Knowledge- International Journal, Vol. 26. 3, Skopie, 2018, p. 903-909, Print ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2018) Учебната дисциплина „Педагогика” в контекста на съвременните изисквания за подготовка на учители В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий,2018, с. 9-24, ISBN 978-619-208-140-9

Михова, Маринела (2017) Curricula for Preschool Teacher Training at the College For Preschool Teachers in Aleksinac and “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo - Branch Vratsa.In: Knowledge- International Journal, Vol.20.1, Skopje, 2017, p. 87-93, ISSN 2545-4439 In: Knowledge- International Journal, Vol.20.1, Skopje, 2017, p. 87-93, ISSN 2545-4439

Михова, Маринела (2017) Реформиране на задължителното общо образование в Руската Федерация. В кн. Реформата на мрежата от училища в съвременното общество. София: Авангард Прима,2017, с. 144,. ISBN 978-619-160-876-8.

Михова, Маринела (2016) А 1. Стратегия за развитие на детската градина А1.1 Стратегии и политики на предучилищнотот образование А1.2 Функции и предназначение на Стратегията за развитие на детската градина. Подходи за изграждане на работеща стратегия за развитие на детската градина. Практически наръчник: Организация на предучилищното образование. София: РААБЕ. с.1-30; ISSN: 2534-8647

Михова, Маринела (2016) Иновативните училища в контекстта на Закона за предучилищно и училищно образование (2015) Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 18-19 ноември, 2016, В. Търново. В. Търново: Ай анд Би, 2016. с. 15-22. ISSN 2534-9317

Михова, Маринела (2015) Кен Робинсън и Ричард Гървър за образованието на XXI век. Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, май, 2013г. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, с. 327-335. ISBN 978-619-208-001-3. Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, май, 2013г. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, с. 327-335. ISBN 978-619-208-001-3.

Михова, Маринела (2015) ПОЗИЦИЯТА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Международна конференция на Педагогически факултет, 2015

Михова, Маринела (2015) Дизайн-теории на обучението В: Педагогика, Втора част: Теория на обучението, Дидактика. Ред. Т. Попов. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 48-63, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2015) Образователните системи на страните от Г7+Русия. Пловдив: АСТАРТА, 235 с. ISBN 978-954-350-200-9. Пловдив: АСТАРТА, 235 с. ISBN 978-954-350-200-9.

Михова, Маринела (2015) Проблемът за преждевременното напускане на училище - приоритет на европейската образователна политика.Сб.от Конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическа наука", София, 6-8 юни 2014, Ред. Проф. д.п.н. С. Чавдарова-Костова. София: УИ "Св. Климент Охридски". с. 248-258. ISBN 978-954-07-3937-3 Сб.от Конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическа наука", София, 6-8 юни 2014, Ред. Проф. д.п.н. С. Чавдарова-Костова. София: УИ "Св. Климент Охридски". с. 248-258. ISBN 978-954-07-3937-3

Михова, Маринела (2015) Проблемът за подготовката и квалификацията на учителите в образователната политика на Европейския съюз Сб. от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет",21 ноември, 2014, В. Търново. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2015 с. 78-85. ISBN 978-619-00-0352-6.

Михова, Маринела (2015) Конструктивизмът-нова философия на обучението В: Педагогика, Втора част: Теория на обучението, Дидактика. Ред. Т. Попов. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015, с.79-90, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2015) Целеполагането в обучението В: Педагогика, Втора част: Теория на обучението, Дидактика. Ред. Т. Попов. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015, с.101-109, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2015) Интегрираното обучение. Нетрадиционни образователни програми В: Педагогика, Втора част: Теория на обучението, Дидактика. Ред. Т. Попов. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015, с.394-417, ISBN 978-954-490-464-7

Михова, Маринела (2015) Стратегически документи на Европейския съюз за измерване на резултатите в образованието - Европейска референтна рамка за ключови компетенции и Европейска квалификационна рамка.- Педагогически алманах, 2015, 1, с. 205-229. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, 2015, 1, с. 205-229. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2014) Образователна политика на Европейския съюз. Проблеми и приоритети. Пловдив: АСТАРТА, 2014, 207 с. ISBN 978-954-350-125-0. Пловдив: АСТАРТА, 2014, 207 с. ISBN 978-954-350-125-0.

Михова, Маринела (2014) Образователната система на Русия в контекста на най-новите нормативни документи. Педагогически алманах, 2014, 1-2, с. 30-50. ISSN 1310-358X.

Михова, Маринела (2013) Глобализационни измерения и съвременното образование - Педагогика, 2013, 9, с. 1323- 1331. ISSB 0861-3982 Педагогика, 9, с. 1323- 1331. ISSB 0861-3982

Михова, Маринела (2013) Предучилищното и училищното образование в Италия – промени, реформи, тенденции сп. Педагогически алманах, 2013, 1, с.151 - 168. ISSN 1310 – 358X

Михова, Маринела (2013) Образователната политика на Европейския съюз след 2010 г. Сб. Дни на науката. Ред.П. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 209 - 222. ISSN 1314-2283

Михова, Маринела (2012) Предучилищното и началното образование във Франция – приоритети и реформи - Сб. Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца.Ред. О. Тенева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“,2012, с. 59 – 67. ISBN 978-954-524-839-9 Сб. Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца.Ред. О. Тенева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“,2012, с. 59 – 67. ISBN 978-954-524-839-9

Михова, Маринела (2012) Предучилищното образование през призмата на европейската и националната образователна политика. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", 18-19 май 2012. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново, УИ :Св. св. Килрил и Методий", 2012, с. 122-127. ISBN 978–954–524–842–9

Михова, Маринела (2011) От централизация към управленска система с елементи на децентрализация или за реформите в управлението на училищното образование в България Сб. Дни на науката' 2011.Ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, с. 248 – 256. ISSN 1314-2283

Михова, Маринела (2011) Students’ expectations of and motivations for studying comparative education: A comparative study across nine countries in North America, Europe, Asia, Africa and Latin America International Research Journals. Educational Research, Vol. 2(8) pp. 1341-1355 August 2011. - http://www.interesjournals.org/full-articles/students-expectations-of-and-motivations-for-studying-comparative-education-a-comparative-study-across-nine-countries-in-north-america-europe-asia-africa-and-latin-america.pdf?view=inline

Михова, Маринела (2011) Управление на училищното образование в България – от централизация към децентрализация (1991-2011) Педагогически алманах, 2011, 1, с. 7 – 26. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2011) Социалният проект „Танцуващи класни стаи“ или за философията на Пиер Дюлейн да променим живота на децата чрез танца Сб. Подадена ръка. В. Търново, Фабер. 2011, с.172-182. ISBN 978-954-400-555-9

Михова, Маринела (2011) Управление на училищното образование. Тенденции и системи. Пловдив: АСТАРТА, 2011, 235 с. ISBN 978-954-350-125-0 Пловдив: АСТАРТА, 2011, 235 с. ISBN 978-954-350-125-0

Михова, Маринела (2011) Оценяване на образователен софтуер. Сб.от Международна конференция "Електронно, дистанционно … или образованието на 21 век". София, 6-8 април 2011. София: Деметра, 2011, с. 446-450. ISBN 978-954-9526-75-2

Михова, Маринела (2010) Образователната политика на Европейския съюз преди и след 2010 г. Постигнато и перспективи - Педагогически алманах, 2010, 1, с. 9-22, ISSN 1310-358X Педагогически алманах,2010, 1, с. 9-22, ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2010) Училищно базирано управление и ролята на учителите Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа". Ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2010, с. 284 – 292, ISBN 978-954-400-301-2

Михова, Маринела (2010) Външното оценяване – надежден механизъм за измерване на постигнатите в образователния процес резултати Сб. от Научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование". Ред. П. Костова. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 7 – 44, ISBN 978-954-524-734-7.

Михова, Маринела (2009) От Болонски процес към Единно пространство за висше образование - детерминанти, етапи, състояние В: Трудове на Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий, Филологически факултет, кн. 1, т. 31. – «Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия (В. Търново, 28-29.05. 2009), с. 45- 59. ISSN 0204-6369

Михова, Маринела (2009) Децентрализация на училищното образование в страните от Eвропейския съюз Сб. Юбилейна научна конференция "25 години Педагогически факултет" 05-06 ноември, 2009. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 85-90. ISBN 978-954-400-422-4

Михова, Маринела (2009) Управлението на училищното образование в контекста на децентрализацията. - Педагогика, 2009, 9-10, с. 28 – 40, ISSN 0861 – 3982 Педагогика, 9-10, с. 28 – 40, ISSN 0861 – 3982

Михова, Маринела (2009) Училищно базирано управление – същност, особености и предимства Педагогичски алманах, 2009, 1, с. 7-25. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2008) Европейското училищно образование през призмата на глобализационните процеси - Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2008) Дигиталната грамотност - европейски образователен приоритет Сб.Юбилейна научна конференция"120 години специалност Педагогика. Между традицията и новите реалности. Китен, септември, 2008 г. Ред. доц. д-р Ивайло Тепавичаров. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2008, с. 298-305, ISBN 978-954-07-2776-9

Михова, Маринела (2008) Comparative Education Course and Students’ Expectation Paper presented at 6 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining ",Sofia, July,2008. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2008, р. 11-18. ISBN 978-954-9842-12-8.

Михова, Маринела (2008) Учителската професия като приключение или Рон Кларк и неговите педагогически идеи Сб. от Шеста Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика "120 години Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука, 21-22 Ноември, София. Ред. Здр. Лалчев и др. София: «Веда Словена-ЖГ», 2008, с.374-381. ISBN 978-954-8846-04-02.

Михова, Маринела (2007) Дифузия на инновациите в сферата на образованието (теорията на Е. Роджърс) Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004, В. Търново. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007, с. 242-281. ISBN 978-954-524-608-1

Михова, Маринела (2007) Идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 9-16. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2007) Политиката и науката за промените в българската образователна системa сп. Педагогика,2007, 6, с. 95-104. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (2007) Radical measure about the Bulgarian education system improvement. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8.

Михова, Маринела (2006) Върху проблема за стратегиите на обучение Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирик и Методий" Педагогически факултет, Т. 9, кн. 4 (2005). В. Търново: УИ " "Св. св. Кирик и Методий", 2006, с. 33-65, ISSN 0204-6369,

Михова, Маринела (2005) Понятийната карта - средство за учене чрез осмисляне Педагогически алманах, 2005, 1- 2, с.7-20. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2005) Относно ученето чрез осмисляне Сб.от Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Осигуряване и оценяване на качеството на обучението" 19-24 септември 2005, Китен. Ред. М. Aтанасова, Т. Дяков. София: «Веда Словена – ЖГ»,2005, с. 311-314. ISBN 954-8510-92-8.

Михова, Маринела (2005) Един поглед върху преподаването Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" «Педагогика и методика». Ред. Пл. Легкоступ и др. В.Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2005, с. 23- 34.

Михова, Маринела (2005) Students experience on comparative education in three countries Paper presented at 4th International Conference on Comparative Education and Teacher Training, May, 2006, Sofia. Ed. by N. Popov. Sofia: Bureau for Educational Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2005, Vol. 4, р. 37-41. ISBN 954-9842-05-3

Михова, Маринела (2004) "Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб. 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.270-278. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Сравнителен анализ на методическите аспекти на букварите в Македония, Сърбия, Хърватска, Полша и Чехия Сб. България и Европа – традиции и съвременност, 2004, В. Търново: Фабер, с.159 – 170. ISBN 954-775-331-2

Михова, Маринела (2004) Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Култура и образование – перспективи". Пловдив, 2004. Ред. Д. Лефтерова, Пловдив, 2004.

Михова, Маринела (2004) Относно някои дидактически модели за формиране на понятия Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, 20-25 септември, 2004, Китен. Съст. Б. Ангелов. София: Веда Словена-ЖГ, 2004, с. 436-439. ISBN 954-8510-87-1

Михова, Маринела (2004) Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене. Сб. от 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.298-308. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели) Педагогически алманах, 2004, 1-2, с.25-35. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2, с. 7-24. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти. В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5 В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5

Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново: АСТАРТА, 2003, 88 с. ISBN 954-8524-03-2.

Михова, Маринела (2003) Букварът в славянските страни. Сравнително изследване. София: Бюро за педагогически услуги, 2003. 112 с.

Михова, Маринела (2003) Педагогически навигатор в Интернет В. Търново: УИ" Св.св. Кирил и Методий”, 2003, 212 с. ISBN 954-524-352-X

Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 2003, 4, с. 75-80. ISSN 0204-4951

Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 2003, 9, с. 62-77. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб. от Международна научна конференция "Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход", Пловдив, 11-13 април, 2003 г. Ред. Д. Лефтерова. Пловдив: ИМН, 2003, с. 24-30.

Михова, Маринела (2003) Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ В: Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 16-122.

Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Търсене на педагогическа информация в Интернет Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 80-85. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003”. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер,2003, с. 259-271. ISBN 954-775-259-6

Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Някои разсъждения върху теорията за дизайна на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Научна конференция " Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", Китен, 6-9 октомври 2003. София: Веда Словена- ЖГ, 2003, с. 317-322. ISBN 954-8510-82-0

Михова, Маринела (2002) Ситуационно-ориентирано обучение - стратегия за формиране на екологично отношение към околната среда Сб. Наука, околна среда устойчиво развитие. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Faber,2002, с. 224-23. ISBN 954-775-154-9

Михова, Маринела (2002) Тенденции в развитието на образованието за възрастни в някои държави от западния регион на Европа Педагогически алманах, 2002, 3-4, с. 108-115. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2002) Международното бюро за образование в Женева – история и настояще Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 5-15. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2002) Преподаването и ученето. Теории, стилове, модели. В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3 В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3

Михова, Маринела (2002) Подготовката за училище – актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените Американски Щати. Инициативата “Подготвени за четене, подготвени за учене” Сб.“120 години предучилищно възпитание”. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2002, с. 298-308. ISBN954-439-796-5

Михова, Маринела (2002) “Добър старт, успешно развитие” – една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб.“120 години предучилищно възпитание”. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2002, с. 270-278. ISBN954-439-796-5

Михова, Маринела (2002) Иновационни стратегии на обучение в здравословен начин на живот Сб. Нционално-научна практическа конференция "Здравословно и хуманно образование" Г. Оряховица, 14-15октомври,2002. Ред. акад. Ев. Головински, 2002. В. Търново: Фабер, с.389-397.

Михова, Маринела (2002) Някои аспекти на частното образование в страните от Европейския съюз Сб. от Национално-научно-практическа конференция " Алтернативни тендениции в частното училищно образование', 28 ноември, 2002. Ред. Н. Бояджиева. София, Викинг, 2002, с.59-65.

Михова, Маринела (2001) Някои тенденции в развитието на предучилищното възпитание в страните от европейската общност Юбилейна конференция Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2 В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2

Михова, Маринела (2001) Целеполагането в обучението Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 6, Книга 4, с.49-75. ISSN 204-6369

Михова, Маринела (2001) За структурата и формата на урочния план Педагогически алманах, 2001, 1-2, с.15-32. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2001) Някои аспекти на учебната мотивация. Принципи и критерии-стандарти Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Някои техники за подобряване на учебната мотивация Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Относно формирането на умения у учениците за решаване на дидактически тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.332-339. .ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2001) Относно конструирането на нестандартизирания дидактическия тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.324-332.ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2000) Някои тенденции в развитието на началното образование в страните от Европейския съюз. Педагогически алманах, 2000, 1-2, с. 35-47. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (1997) Технологично образование и образователни технологии Информационни технологии в образованието. І –ва част, Ред. Д. Павлов. Шумен, Аксиос, 1997, с. 83-98. ISBN954-8789-30-2

Михова, Маринела (1996) Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите. - Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369 Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4, 1991, с. 85-113. ISSN 0204-6369

Михова, Маринела (1995) Българските буквари от 60-те години на ХІХ в. – преходен етап в развитието на методиката на ограмотяване. - Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1995, 1-2, с. 114-126, ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (1994) Дидактически идеи в българските буквари от 60-70-те години на ХІХ в. и ръководствата към тях - Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (1994) Проблемите на семейното възпитание на страниците на българските възрожденски буквари. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново, 2 – 3. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново

Михова, Маринела (1993) За отношението на учениците от НУВ към училището. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград, 169-170. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград,

Михова, Маринела (1992) Някои аспекти на връзката между мисленето на детето, неговите въпроси и обучението Сб. Развиващи функции на учебния процес в детската градина. Научно-практическа конференция - 31 май-1 юни 1992. В. Търново, 30-32.

Михова, Маринела (1992) Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП Сб. от Международна научно- практическа конференция “Проблеми на професионално – педагогическата подготовка на учителските кадри”. 26 – 27 юни 1992, Добрич.

Михова, Маринела (1991) Значението на нравствените чувства и ролята на началния учител за формирането им в детската личност. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен, 1991. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен

Михова, Маринела (1991) Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище” Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 1991, с.137-139.

Михова, Маринела (0) Образователни решения във Финландия, Естония и България. Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 15-16 ноември, 2019, В. Търново: Ай анд Би, 2019. с. 15-22. ISSN 2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/