Публикации на проф. д-р Божана Маркова Моцинова


Моцинова, Божана (2005) Алесандро Рола. Големият музикант и учител на Паганини (монография) (автор) (327 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Проблеми на изпълнителското майсторство (учебник) (автор) (180 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Giuseppe Gaccetta – Il seguito della scuola di Paganini (монография) (168 стр.) (автор и преводач) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Велики музиканти (годишнини през 2004 г.) (сборник) (76 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Велики музиканти (годишнини през 2005 г.) (сборник) (94 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2003) Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Марио Дентоне “Чух да пее един ангел” (Последният концерт на Николо Паганини)”(драма) (106 стр.) (превод от италиански език) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Испания в музиката (сборник) (64 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) 50 години Детска музикална школа “Асен Русков (юбилеен вестник) (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Вестник “Акценти” (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Алма Бругера-Капалдо. Живот, отдаден на музиката (монография) (автор) (128 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Джузепе Гаччетта. Продължителят на школата на Паганини (монография) (автор) (172 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2002) Методът на Франческо Сфилио и полемиките около него “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново

Моцинова, Божана (2002) Достойно извървян път с упорит труд, вдъхновение и много успехи (статия) вестник “50 години Детска музикална школа “Асен Русков” гр. Велико Търново”, юбилеен брой, 7 юли 2002, с. 1-2

Моцинова, Божана (2002) Музикалната култура на Испания - исторически обзор, жанрове и представители (статия) Сб. “Испания в музиката” изд. АСТАРТА,

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио – продължителят на цигулковата школа на Паганини (статия) изд. Фабер, В. Търново

Моцинова, Божана (2001) Niccolo Paganini e la scuola violonistica bulgara Quaderni dell’Istituto di Studi paganiniani № 13, Genovа, X.2001, p. 48-52.

Моцинова, Божана (2001) Камило Сивори – живот и творчество (монография) (автор) (372 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио “Висока култура на цигул-ковата техника” (102 стр.) (превод от италиански език) издателство “Сириус 4”, В.Търново

Моцинова, Божана (2000) Франческо Сфилио – забравеният Маестро (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 186-190

Моцинова, Божана (2000) Специфика на индивидуално-личностните изяви на студентите – музикални педагози в професионалната им подготовка (статия) (в съавторство с д-р П. Векилова) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 62-71

Моцинова, Божана (1999) “Секретът” на цигулковия педагог Николо Паганини” (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 1999, с. 132-139

Моцинова, Божана (1999) Николо Паганини – живот и творчество (монография) ІІ-ра част (автор) (448 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (1997) Николо Паганини – живот и творчество (монография) - І-ра част (автор) (211 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Моцинова, Божана (1996) Транспониране при свирене на прима виста (автор) (34 стр.) Печатница РИК “БИ” гр. Велико Търново

Моцинова, Божана (1996) За някои специфични проблеми на учебно-възпитателния процес в класа по музикален инструмент (статия) в сп. “Педагогически алманах”, Унив. издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, кн. 1-2, 1996

Моцинова, Божана (1996) Музикалните способности и развитието им (статия) Сб. “Съвременни проблеми на музикал-ното възпитание и образование”, Нацио-нална научно-практи-ческа конференция, СУ “Св. Кл. Охридски”, София

Моцинова, Божана (1996) Giù le mani dal grande violinista (статия) Сб. Quaderni dell’Іstituto di studi paganiniani, № 8, 1996, Genova (Italia)

Моцинова, Божана (1993) Българските концертини за цигулка (студия) Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, кн. 4 – Педагогически изследвания, том 27

Моцинова, Божана (1992) Използването на детската цигулкова литература при обучението на студентите от Факултета по педагогика при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (статия) Сб. “Педагогически условия за детско творчество” (съст. Елка Петрова), материали от Научно-практическа конференция, прове-дена във В. Търново (4 декември 1992 г.)

Моцинова, Божана (1992) Българските концертини за цигулка (автор) (30 стр.) Университетско издателство

Моцинова, Божана (1992) Български популярни песни и хора (съставител, с Н. Колев и Ив. Донков) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново

Моцинова, Божана (1991) Насоки за преодоляване на инструментално-техническите проблеми в концертините за цигулка на Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Пенчо Стоянов и Петър Христосков (студия) (31 стр.) Трудове на ВТУ

Моцинова, Божана (1990) Школа по цигулка – І част (автор) (110 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Моцинова, Божана (1989) Българските концертини за цигулка (студия) (33 стр.) Трудове на ВТУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/