Публикации на доц. д-р Сашо Иванов Марков


Марков, Сашо (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Марков, Сашо (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Марков, Сашо (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СУТЬ, СТРУКТУРА И СМыСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, V Всероссийская научно-практическая конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 519.245:678.7

Марков, Сашо (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, III международная научно-практическая конференция «Современные технологии в образовательных системах: теория и передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 372851.51985

Марков, Сашо (2015) Маринова, В.М., Я. Димитрова, С. Марков, СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем)

Марков, Сашо (2014) Марков, С., Кант и проблемът за метафизиката, Конференция на Философския факултет на ВТУ - 20 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Специалност Философия Вид на материала - сборник ; възрастни, нехудожествена литература Издателство : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014 Език - български, руски ISBN - 978-954-524-950-1 COBISS.BG-ID - 1267441892, В. Търново, 2014.

Марков, Сашо (2013) 1. Марков, С., Даденото – кантиански мотиви. Конференция на Философския факултет, ВТУ, 2013.

Марков, Сашо (2013) Философия "като че ли"?,Философия : двумесечно научно - методическо списание. Издателство и производство - София : МОН, ISSN - 0861-6302 COBISS.BG-ID - 1262850532

Марков, Сашо (2010) Играчът на стъклени перли. Езикът на битието : сборник в памет на проф. Стефан Васев, статия в сборник. Издателство и производство - [В. Търново] : Фабер, 2010 ISBN - 978-954-400-404-0 COBISS.BG-ID - 1236491492

Марков, Сашо (2010) Критика на способността за познание на човека : философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание : етическото знание - класика и съвременност : особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност, книга. Издателство - Бургас : Информа принт, 2010 ISBN - 978-954-8468-35-0 COBISS.BG-ID - 1234187748

Марков, Сашо (2008) Логика и наука - статия в книга Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008 ISBN - 978-954-524-632-6 COBISS.BG-ID - 1228193764

Марков, Сашо (2007) Съвременни митове и философстване - статия в книга Издателство - София : Филос. фак. СУ Св. Климент Охридски, 2007 ISBN - COBISS.BG-ID - 1227733988

Марков, Сашо (2005) [Лудвиг] Витгенщайн и аналитичната философия : Науч. конф., посветена на 115 години от рождението му Рунгалдиър, Едмунд. Вид на материала - статия Издателство - София : КУТУ, 2005 ISBN - 954-91682-1-2 COBISS.BG-ID - 1043654372

Марков, Сашо (2004) Философия и език, Марков, Сашо Иванов, - студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004 ISBN - 954-524-411-9 COBISS.BG-ID - 1043844068

Марков, Сашо (2003) Кант и метафизиката - статия Издателство - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 ISBN - 954-680-265-4 COBISS.BG-ID - 1040699876

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията, Марков, Сашо Иванов, учебник Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията Марков, Сашо Иванов, книга Издателство- В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Философски лексикон, Марков, Сашо Иванов,- книга Издателство - В. Търново : Слово, 2003 ISBN - 954-439-774-4 COBISS.BG-ID - 1040698852

Марков, Сашо (2003) Ценности и ценностни ориентации : Науч. сб. в памет на проф. Николай Николов Марков, Сашо Иванов, студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-378-3 COBISS.BG-ID - 1042279908

Марков, Сашо (2002) Философия и психология на общуването, статия. Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 ISBN - 954-524-314-7 COBISS.BG-ID - 1039074532

Марков, Сашо (2001) Метафизически етюди, Марков, Сашо Иванов, - книга Издателство - В. Търново : Слово, 2001 ISBN - 954-439-695-0 COBISS.BG-ID - 1037734884

Марков, Сашо (2000) Съвременните философи - Вилхелм Вунд, Уилям Джеймз : 2 лекции Хьофдинг, Харалд ; Марков, Сашо Иванов, Вид на материала - превод Издателство - [В. Търново] : Faber, 2000 ISBN - 954-9541-76-2 COBISS.BG-ID - 1036580580

Марков, Сашо (1999) Марков, С. От Платон до Стросън: Философия, Онтология, Анализ, В. Търново, Фабер, 1999.

Марков, Сашо (1999) Светът след Иисус : I в. пр. Хр. - до I Свет. война : Енциклопедия. Статия в книга Издателство - [В. Търново] : Gaberoff, [1999] ISBN - 954-9607-10-0 COBISS.BG-ID - 1034485220

Марков, Сашо (1999) Философия и история - студия в книга Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999 ISBN - 954-524-211-6 COBISS.BG-ID - 1034839524

Марков, Сашо (1999) От Платон до Стросън : Философия, онтология, анализ от древността до ХХ век Марков, Сашо Иванов, книга Издателство - [В. Търново] : Faber, 1999 ISBN - 954-9541-28-2 COBISS.BG-ID - 1034522340

Марков, Сашо (1999) Проблемите на философията Ръсел, Бъртранд ; Марков, Сашо Иванов, превод Издателство - В. Търново : Слово, 1999 ISBN - 954-439-541-5 COBISS.BG-ID - 1033551588

Марков, Сашо (1999) Светът след Иисус : I в. пр. Хр. - до I Свет. война : Енциклопедия - книга Издателство и производство - [В. Търново] : Gaberoff, [1999] ISBN - 954-9607-10-0 COBISS.BG-ID - 1034485220

Марков, Сашо (1997) Екзистенциална философия : 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937, книга Издателство В. Търново : Слово, 1997, ISBN - 954-439-472-9 COBISS.BG-ID - 1030555620

Марков, Сашо (1996) Увод във философията : [Учебник за студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий] Марков, Сашо Иванов, книга Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996 ISBN - 954-524-149-7 COBISS.BG-ID - 1030523876

Марков, Сашо (1996) Философията като метафизика : Сб. рецептивни текстове : [Уч. помагало за студентите по философия] Марков, Сашо Вид на материала - книга Издателство и производство - В. Търново : Слово, 1996 Език - български ISBN - 954-439-414-1 COBISS.BG-ID - 1030356708

Марков, Сашо (1995) Панорама на античната и средновековната философия.- Философия, 1995, №1, с. 63.

Марков, Сашо (1994) Николов, Николай; Марков, Сашо 1994, Естетика (Учебник за IX – XI клас на СОУ), София: „Абагар” /192 с./.

Марков, Сашо (1994) Онтологическият анализ и съвременната българска философия, статия.- Философия, т. 3,№1, 8-14, 1994

Марков, Сашо (1993) Философският език /смислово-аксиологически измерения/, "Диоген", Философия и аксиология /съст. С. Марков/, В. Търново, Университетско издателство, 1993 г., 200 с., с. 29-62

Марков, Сашо (1991) Щрихи към портрета на възрожденеца.- Синьо време /В. Търново, Габрово/, Год. II, бр. 9,15 март 1991, с.2

Марков, Сашо (1987) Милитаризмът и социалното отчуждение : филос.-социол. анализ Марков, Сашо Иванов, - дисертация- София : 1987 COBISS.BG-ID - 1251590116

Марков, Сашо (1985) За категорията "Форми на общественото съзнание", НК "Актуални проблеми на науката, културата и на младите научни работници", 22-23- ноември, В. Търново. 1985

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/