Публикации на проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова


Тодорова, Емилия (2017) Teaching Programming to Students in other Fields. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, (IJACSA), Volume 8 Issue 12, 2017. pp. 184-189. DOI: 10.14569/IJACSA.2017.081223 http://cel.webofknowledge.com/full_record.do?product=CEL&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F5btVglAQs4WyNvv867&pReturnLink=&pSrcDesc=&page=1&UT=&doc=1 Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Софтуер за анализ на качествени данни. Пловдив. Астарта, 2015. ISBN 978-954-350. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1271117284 Пловдив

Тодорова, Емилия (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) http://cel.webofknowledge.com/full_record.do?product=CEL&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C2BuKDAw5aFMIF5xxp7&pReturnLink=&pSrcDesc=&page=1&UT=&doc=1 Великобрирания

Тодорова, Емилия (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers / Emilia Todorova - International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Volume: 6, Issue: 3 (2015), Pages: 59-64 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E3Dwrx3N2GpfPUG9juf&page=1&doc=1 Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Binary Search Trees and Modern C++. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония

Тодорова, Емилия (2015) Training in Music Informatics Master and Bachelor Programs. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония

Тодорова, Емилия (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни. МАТТЕХ 2014. Шумен, 20-22. 11. 2014г. Сборник доклади, том 1, стр. 123-129. ISSN: 1314-3921 България

Тодорова, Емилия (2014) A system Supporting Qualitative Research. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 5 No.11 2014. pp. 121-124. Великобритания

Тодорова, Емилия (2014) Developing A Project For Building A System Supporting Qualitative Data Analysis. Computer Science and Education in Computer Science, No 1, 10/2014, pp.351-361, Print ISSN: 1313-8624 Online-ISSN: 2603-4794

Тодорова, Емилия (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11. Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2; pp 84-92; 2013. ISSN 1913-8989. Канада

Тодорова, Емилия (2012) Experience with Teaching Object-Oriented Programming and C++11'. IES’2012, Vinnytsya, Ukraine, 1-5 oct. 2012. Proceedings, pp. 74-75. Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Типове въпроси при тестово изпитване на обучаваните в социално предприемачество. (Редактори – Н. Вълчев, Б. Байков, Н. Радев) Увод в социалното предприемачество. стр. 90 – 96. Общество и знание. София, 2008. София

Тодорова, Емилия (2008) Оbject-Oriented Exception Handling: Implications for Education, Computer Science and Education in Computer Science, No1 4/2008, pp. 82-88, 2008. Print ISSN: 1313-8624 Online-ISSN: 2603-4794

Тодорова, Емилия (2008) Linux Практикум. Универси¬тетско издателство “Св.Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008. ISBN - 978-954-524-650-0 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2008) Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172 Литва

Тодорова, Емилия (2008) Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109 Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Роль курсового проекта в обучение студентов информационным технологиям / - Сб. VII Международная научная конференция «Наука и образование» г. Белово, 14-15 марта 2008 г. КемГУ, том 3, 259-262 с. ISBN 978-5-8353-1280-1 Русия

Тодорова, Емилия (2008) Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты / Емилия Тодорова - Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113 Украйна

Тодорова, Емилия (2006) Информационни технологии 5-8 клас. Учебно пособие за учители. Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006. ISBN - 954-524-536-0; 978-954-524-536-7 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2004) Компютърни системи и информационни технологии : 100 г. от рождението на Джон Атанасов. Фабер. 2004 ISBN - 954-775-289-8 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2002) Конвергенцията на съвременните операционни системи. Информатиката в научното познание. Под ред. на Николай Лютов стр. 377-382 ISBN 954-715-169-X Варна

Тодорова, Емилия (2002) Структурна организация на операционна система, функционираща без "deadlock" (мъртва хватка). Годишник с научни трудове на Педагогически Факултет, Направление Математик и Информатика. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2002, стр.9-36. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1124241892 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Ръководство по програмиране с решени задачи. I част. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. ISBN 954-524-248-5 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Ръководство по програмиране с решени задачи. II част. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001 ISBN 954-524-290-6 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Подготвяне на учебен курс за представяне чрез Интернет. Педагогически алманах. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. стр. 160-167. ISSN - 1310-358X; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121205220 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Тодорова, Емилия (2001) Using Java Technology to Illustrate Multithreaded Process Concept - Creation, Management, Scheduling of Threads. Journal of Scientific Annals, Faculty of Мathematics and Informatics, Moldova State University, vol. 3, № 1, 2001 Молдова

Тодорова, Емилия (2001) Planning a Web Services Migration Project.Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2001г., 8 том, стр. 52-57, ISBN 954-524-292-1 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Defining Goals and Limits for a Web Services Migration Project. Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – 2001г., 8 том, стр. 245-249, ISBN 954-524-292-1 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Моделът на процеси в LINUX. Съюз на учените в България. Сб. научни трудове. В. Търново. 2001. Стр. 181-187.

Тодорова, Емилия (2001) Операционни системи. ISBN - 954-524-289-2. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038356452 Университетско издателство "Св. св. Кирил и методий"

Тодорова, Емилия (2001) Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове. Педагогически алманах. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. ISSN - 1310-358X https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121205220 Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий"

Тодорова, Емилия (2001) Моделът на процеси в LINUX. Дни на науката'2001, Съюз на учените в България. Сб. научни трудове. Фабер. В. Търново. 2001. Стр. 181-187 ISBN - 954-775-031-3 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) Мрежови операционни системи: WINDOWS NT. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN 954-524-250-7 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) WINDOWS 95/98. Начален практикум. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. SBN - 954-524-246-9 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) UNIX. Начален практикум. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-245-0 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) Основи и използване на Internet. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-247-7 Велико Търново

Тодорова, Емилия (1998) Програмиране с PASCAL - интегрирана работна среда BP 7.0, модулно програмиране, графика. РИК "БИ" ООД. Велико Търново, 1998 Велико Търново

Тодорова, Емилия (1997) Използване на карти на паметта в помощ на обучението по логическо програмиране ВВОУ "В. Левски". Сб. научни трудове. Велико Търново, 1997. кн. 53, стр. 74-80. ISSN: 0861-0312

Тодорова, Емилия (1996) IИзследване локалността на данните при изпълнение на Пролог програми. Морски научен форум. Варна, 1996, т.2 стр. 217-225, COBISS.BG-ID - 1030706148

Тодорова, Емилия (1996) Програмна система, моделираща работата на специализиран логически процесор. Сборник научни трудове на ВВОВУ, В.Търново, кн.42, стр. 14-24. ISSN: 0861-0312

Тодорова, Емилия (1993) Модифицированное управление выполнением Пролог-программ. известия СПбГЭТУ, 1993. Вып. 458, Структура и математическое обеспечение специализированных вычислительных комплексов. / Гл.ред. Д.В. Пузанков/.ISBN 5-230-09141-X. с. 22-27. Санкт Петербург, Русия

Тодорова, Емилия (1991) Интерпретатор языка Пролог в системе команд RISC. Известия СПбГЭТУ, 1991. Вып. 436, Структура и математическое обеспечение специализированных вычислительных комплексов /Редкол.: В.Б.Смолов, В.И.Тимохин (гл. ред.) и др. - ISBN 5-230-09030-8, с.130-133. Санкт Петербург, Русия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/