Публикации на ас. д-р Галина Иванова Николова


Николова, Галина (2021) Development of Colour Perception and Colour Combination Skills of Preschool Children through Studying Artworks of Impressionist Artists списание „Педагогика”, бр. 3/2021 г.

Николова, Галина (2020) Съвременната художествена комуникация като част от предучилищното образование Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски"

Николова, Галина (2020) Проблемът за спонтанността на детското творчество в контекста на педагогическите възгледи на експресивния абстракционист Марк Ротко списание "Педагогически алманах", бр. 2/2020

Николова, Галина (2010) “The Cultural Phenomenon Of Arbanassi“ Contemporan Orizon Literar, 1/2010

Николова, Галина (2010) “The Church ’St. Archangels’ in Arbanassi“ Contemporan Orizon Literar, 4/2010

Николова, Галина (2008) “Автопортретни състояния и ноември”: художествен анализ на творбите, включени в едноименната юбилейна изложба на проф. Николай Русчуклиев бюлетин на СБХ, бр. 10/2008

Николова, Галина (2007) "Новоразкрити стенописи от притвора на манастирската църква "Успение Богородично" в Арбанаси" сп. "Проблеми на изкуството", бр.1/2007

Николова, Галина (2006) "За живописното богатство на църквата "Св. Георги" във Велико Търново" Дни на науката 2006. Сборник трудове на Съюза на научните работници в България, клон Велико Търново (участие в научна конференция, V. 2006 г.)

Николова, Галина (2006) "Интерпретация на сцената "Древо Иесеево" от църквата "Св. Димитър" в Арбанаси" Свидетелство на Църквата и обществените очаквания. Сборник ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (участие в научна конференция, ХІ. 2006 г.)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/