Публикации на доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев


Чохаджиев, Стефан (2016) The prehistoric cemetery at Smyadovo, Shumen district. – In: Zoп Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Lyon, 2016, 69 – 83. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mйditerranйe – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955-4982 ISBN 978-2-35668-054-9

Чохаджиев, Стефан (2016) Chalcolithic superblades from Bulgaria: a case study of a recently found hoard from Sushina (в съавторство с Maria Gurova и Jacques Chabot) Be-JA Bulgarian e-Journal of Archaeology Бе-СА Българско е-Списание за Археология http://be-ja.org ISSN: 1314-5088 vol. 6 (2016) 165–190

Чохаджиев, Стефан (2016) Computer-aided reconstruction of the defensive fortification at the Chalcolithic settlement of Sushina, Northeastern Bulgaria (preliminary report)(в съавторство с Юри Боянин). In: Bacvarov, K. and R. Gleser (eds.). Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. – Universitдtsforschungen zur prдhistorischen Archдologie, band 293. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, Germany. 2016, 337-345.

Чохаджиев, Стефан (2016) Sultana und Hotnitsa – zwei siedlungen an beiden ufern der Donau In: (ed.: Constantin-Emi Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia-Magda Lazarovici). Between Earth and Heaven - Symbols and signs : papers presented at the international symposium "From symbols to signs - Signs, symbols, rituals in sanctuaries" In memory of Henrieta Todorova : Suceava, Romania, 11-13 September 2015. , 329-336. ISBN 978-606-8698-10-6 Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2016

Чохаджиев, Стефан (2016) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен – 2015 г.. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016, 122-124. ISSN: 1313-0889 София: МУЛТИПРИНТ

Чохаджиев, Стефан (2016) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново, през 2015 г. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016,, 111-113. ISSN: 1313-0889 София: МУЛТИПРИНТ

Чохаджиев, Стефан (2015) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 91. ISSN: 1313-0889 София: Актив Комерс ЕООД

Чохаджиев, Стефан (2015) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 95. ISSN: 1313-0889 София: Актив Комерс ЕООД

Чохаджиев, Стефан (2015) Дупница и Дупнишко през древността. – В: История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, 17-45.

Чохаджиев, Стефан (2015) The Remains of Wild and Domestic Animals from the Late Chalcolithic Tell Settlement of Hotnitsa (Northern Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, ХІХ, 2 (2015), 1-21. ISSN 1310-9537

Чохаджиев, Стефан (2014) Smyadovo Prehistoric Cemetery 2005 – 2008. Sofia, 2014 . ISBN 978-619-7171-02-0

Чохаджиев, Стефан (2014) Проучване на къснонеолитното селище Хотница-Орловка (предварително съобщение). – Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Боядиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 97 – 120. ISBN 978-954-92223-4-0 (в съавторство с Александър Чохаджиев).

Чохаджиев, Стефан (2014) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 82-83. ISSN: 1313-0889 София: TDG Print

Чохаджиев, Стефан (2014) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев и др. - Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 84-86. ISSN: 1313-0889 София: TDG Print

Чохаджиев, Стефан (2013) Ston Defensive Facity – Sushina Shumen District, Bulgaria. - In: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800 – 3200/3000 BC). Absracts. Athens, June 7 to 9 2013. p. 8.

Чохаджиев, Стефан (2013) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 75-76. ISSN: 1313-0889 София: Колбис АД

Чохаджиев, Стефан (2013) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 78-80. ISSN: 1313-0889 София: Колбис АД

Чохаджиев, Стефан (2012) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. Стефан Чохаджиев, Тодор Дяков, Антон Атанасов. - Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 75-76. ISSN: 1313-0889 София: Авангард,

Чохаджиев, Стефан (2012) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 78-80. ISSN: 1313-0889 София: Авангард

Чохаджиев, Стефан (2012) Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912-1988). – Известия Регионален исторически музей Велико Търново, XXVII, 2012, 421 – 432 . , Фабер - В. Търново

Чохаджиев, Стефан (2011) За някои „любими” цветове в праисторията (по материали от басейна на река Янтра). – В: ЗЛАТНОТО ПЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 253-259. ISBN 978-954-9472-09-7

Чохаджиев, Стефан (2008) Новооткрит халколитен некропол край Смядово: предварително съобщение. – В: М. Гюрова (редактор). Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 211- 218 (в съавторство със Светлана Венелинова).

Чохаджиев, Стефан (2007) 1. Крайници – раннокерамично селище от басейна на река Струма. – В: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 181-190. (в съавторство с А. Бакъмска и Л. Нинов).

Чохаджиев, Стефан (2007) Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма. В. Търново, 2007.

Чохаджиев, Стефан (2007) Das Frьhchalkolithikum des Strymonbereichs. - In: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 223-226.

Чохаджиев, Стефан (2007) Neolithic and Chalkolithic Cultures in the Struma River Basin. V. Tarnovo, 2007.

Чохаджиев, Стефан (2007) Three-finger Anthropomorphic Images from the Struma River Basin In: PRAE. In Honorem Henrieta Todorova, Sofia, 2007, 95-97.

Чохаджиев, Стефан (2006) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 2006 (второ издание).

Чохаджиев, Стефан (2005) Култови места на Свети Иван Рилски в Кюстендилско. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Книга ІІ, Текстове на културата и религията. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003, София, 2005, 128-139. (в съавторство с В. Генадиева и Ал. Чохаджиев).

Чохаджиев, Стефан (2005) Some results of the Investigations of Hotnitsa Tell in 2001. – L.Nikolova, J. Fritz & J. Higgins (eds.) Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6-7, 2005, 9-13.

Чохаджиев, Стефан (2004) Трипръсти антропоморфни изображения: поява и разпространение. – В: Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора, 30.09. – 04.10.2003 (ред. Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев), София – Стара Загора, 2004, 408-420.

Чохаджиев, Стефан (2004) За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит. – Епохи, 2004, 3-4, 21-28.

Чохаджиев, Стефан (2003) Vorschriftliche Zeichen aus dem Frьhchalkolithikum in Westbulgarien. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113-118.

Чохаджиев, Стефан (2003) Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443-446.

Чохаджиев, Стефан (2003) Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 325-332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).

Чохаджиев, Стефан (2003) Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.

Чохаджиев, Стефан (2003) Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. - ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. В. Търново, Faber, 2003, 76 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2002) Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15-21.

Чохаджиев, Стефан (2002) Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, Faber, 2002, 85 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2002) Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27-32 (в съавт. с Н. Еленски).

Чохаджиев, Стефан (2002) Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210-216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (2001) Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001, 253 c.

Чохаджиев, Стефан (2001) Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", В. Търново, 2001, с. 441 – 452.

Чохаджиев, Стефан (2000) Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beitrдge zum Neolithikum in Sьdosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, p.253-262.

Чохаджиев, Стефан (2000) За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – Старини, 2000, 1, 61 – 70.

Чохаджиев, Стефан (2000) Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.

Чохаджиев, Стефан (2000) Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000, p.97-111.

Чохаджиев, Стефан (1999) Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – ГАМПд, 1999, ІХ, с. 108 – 113.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p.10 – 14.

Чохаджиев, Стефан (1998) James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p. 63-77.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p.79-89 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (1997) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 1997, 265 с.

Чохаджиев, Стефан (1996) За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, с.133-138.

Чохаджиев, Стефан (1995) On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.

Чохаджиев, Стефан (1994) Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, с. 39-46.

Чохаджиев, Стефан (1993) Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, с. 103-110.

Чохаджиев, Стефан (1993) Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, с. 333-339 (в съавт. с В. Герасимова).

Чохаджиев, Стефан (1993) A copper age "celestial globe". – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (1993) Un jeu prйhistorique. – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.

Чохаджиев, Стефан (1992) Ьber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil "Akropotamos – Galepsos". – Studia Praehistorica, 1992, 11-12 , p. 177-183.

Чохаджиев, Стефан (1992) La madone de Slatino. – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.

Чохаджиев, Стефан (1992) Une figure de "Chamane" chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.

Чохаджиев, Стефан (1991) Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23-38.

Чохаджиев, Стефан (1991) Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).

Чохаджиев, Стефан (1990) Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51-76

Чохаджиев, Стефан (1989) Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – ИИМКн, 1989, І, с. 69-120.

Чохаджиев, Стефан (1989) Habitat du chalcolithique ancien à l'endroit dit "Čardako" près du village de Slatino. – In: Le premier or de l'humanite en Bulgarie 5e Millenaire, Paris, 1989, p. 76.

Чохаджиев, Стефан (1989) L'astronomie a l'age du cuivre. – Dossiers histoire et archeologie, 137, 1989, p. 72-75.

Чохаджиев, Стефан (1988) Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, с. 59-60.

Чохаджиев, Стефан (1986) Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).

Чохаджиев, Стефан (1986) Untersuchungen des frьhen Дneolithikums im sьdwestlichen Bulgarien. – In: Internationales Symposium ьber die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, p. 45-52.

Чохаджиев, Стефан (1984) Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7.

Чохаджиев, Стефан (1984) Ausgrabungen an der prдhistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1984, 7, p. 64-80.

Чохаджиев, Стефан (1983) Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. София, 1983

Чохаджиев, Стефан (1981) Tкte antropomorphe de la rйgion de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1981, 5-6, p. 150-151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/