Публикации на гл.ас. д-р Бойчо Бойчев Бойчев


Бойчев, Бойчо (2021) Return on investment for internet advertising Международной научно-практической онлайн-конференции "Развитие росийской экономики и ее безопасность в условиях современных и угроз". - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 21–22 апреля 2021 года. с. 206-208. ISBN: 978-5-7972-2860-8

Бойчев, Бойчо (2021) Приложение на бенчмаркетинговия подход в аграрния сектор Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция "Агробизнесът и селските райони- икономика, иновации и разтеж", Варна, 18 юни 2021 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 181-191. ISBN:978-954-21-1088-0

Бойчев, Бойчо (2020) Организациoнни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3, COBISS.BG-ID: 38858248, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/38858248

Бойчев, Бойчо (2020) Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели Юбилейна международна научна конференция: „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. – Варна: Наука и икономика ИУ, 11-12 май 2020г. том 3, с. 264-275. ISBN: 978-954-21-1039-2, COBISS.BG-ID: 42299144, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/42299144

Бойчев, Бойчо (2019) Ценова политика на съвременната фирма Управление и устойчиво развитие: Общество, човек, природа – София, 2019, книга 1 (74), с. 107-112. ISSN (print): 1311-4506, COBISS.BG-ID: 1121374436, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121374436

Бойчев, Бойчо (2019) Роля и място на подкаста в дигиталния пазар Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2019, 8(2), 94-99. ISSN (print): 1314-7390, ISSN (online): 2603-4085, doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.94 COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg ; http://www.su-varna.org/journal/IJUSV-ESS/2019.8.2/?article=94-99.pdf

Бойчев, Бойчо (2019) Организационно-управленски структури в туристическия бизнес Международна научно-практическа конференция на тема: „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“, Свищов, 11-12 октомври 2019 г. Ред. Марияна Божинова. Свищов: АИ Ценов, 2019, с.507-514. ISBN:978-954-23-1764-7. COBISS.BG-ID: 1292082660 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1292082660

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бойчев, Бойчо (2018) ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN OF THE “BOLYARKA VT” BRAND Quantitative and Qualitative Analysis in Economics: Proceedings of the 49th International Scientific Conference. Niš, 18 october 2018. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2018, pp.155-161. ISBN: 978-86-6139-170-5 COBISS.SR-ID: 271529996 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=271529996&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2018) Алтернативни форми за развитие на туризма Сборник с доклади от национална кръгла маса: "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж", Варна, 15 ноември 2018 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 290-297. ISBN:978-954-21-0986-0, COBISS.BG-ID: 1289227748, https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=764827; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1289227748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Лоялност на българския потребител към търговска марка „Шуменско“ Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, Свищов, 30 ноември 2018 г. Ред. Дариуш Новак. Свищов: АИ Ценов, 2018, т. 1, с. 485-492. ISBN: 978-954-23-1702-9. COBISS.BG-ID:1288399332 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1288399332&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Промоция, лични продажби и насърчаване на продажбите – основни катализатори на съвременния бизнес Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2018, 7 (1), с. 106-114. Print ISSN: 1314-7390. COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2017) Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга COBISS.BG-ID: 1558232276 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1558232276

Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2015) Voice over internet protocol (VOIP) security threats in corporations Информационна сигурност 2014: Сборник с доклади от международна научна видеоконференция – Свищов: АИ Ценов, 24 ноември 2014 г., с. 22-24. ISBN: 978-954-23-1060-0, COBISS.BG-ID: 1279371492 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1279371492

Бойчев, Бойчо (2015) Cloud computing - a way to increase the competitiveness of small and medium enterprises The financial and real economy: Toward sustanable growth: Proceedings of the International Scientific Conference. Niš, 17 october 2014. Ed. by Zoran Aranđelović and Srđan Markinković . Niš: Atlantis, 2015, pp. 175-184. ISBN: 978-86-6139-096-8, COBISS.SR-ID: 212440076 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=212440076&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2. COBISS.BG-ID:1280481764 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1280481764

Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет "Информационните технологии в бизнеса и образованието", Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISBN: 978-954-21-0780-4. COBISS.BG-ID:1268771812 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268771812&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7. COBISS.BG-ID:1270914788 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1270914788&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) BYOD security issues in business Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science : Proceedings of the 1st International Academic Conference - Australia, Melbourne: Melbourne IADCES Press, 23 June 2014., p. 41-43. ISBN: 9780584271957

Бойчев, Бойчо (2014) The Social Intranet – a way for Knowledge management Fundamental and Applied Studies in the Pacific and Atlantic Oceans Countries: Proccedings of the 1st International Academic Congress - Japan, - Tokyo: Tokyo University Press, 25 October 2014., p. 215-219. ISBN: 978-0-824-83657-8

Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганeто на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1. COBISS.BG-ID:1268656868 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268656868&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2010) Управление на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия Сборник доклади от Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, Свищов, 23 – 24 април 2010г. Ред. Румен Върбанов. Свищов: АИ „Ценов“, с. 309-316. ISBN 978-954-23-0455-5. COBISS.BG-ID:1235364580 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1235364580&fmt=11&lani=bg

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/