Публикации на доц. д-р Мария Кирилова Илчева


Илчева, Мария (2021) Eco-system of social economy in Bulgaria – new policies in a dynamic environment Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference) „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020

Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Илчева, Мария (2020) PARTNERSHIP MODELS AND SOCIAL FRANCHISE WITHIN SOCIAL ENTERPRISE SECTOR Knowledge International Journal Vol. 43, 29 International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE (18 – 19.12.2020) ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2020) SOCIAL ECONOMY IN BULGARIAN MUNICIPALITIES – SCOPE, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Списание "Социално-икономически анализи", Книга 2/2020 (17), издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Илчева, Мария (2020) Impact of Social Projects for Generating Change for Communities in Bulgaria Knowledge International Journal, 41(1), 35 - 41. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4231

Илчева, Мария (2020) Ефективни стратегии за развитие на социалните предприятия в България https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3705/3558 KNOWLEDGE – International Journal Vol.38.1, 165- 173

Илчева, Мария (2020) Дигитална трансформация на социалната икономика – перспективи и предизвикателства Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 241-250, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Диагностика на публичната среда за развитие на социалното предприемачество в България Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 251-260, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Институционален капацитет на местната власт за адекватна реакция при криза от мащаба на Ковид-19 Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 4, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 198-208, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Социалната логистика в отговор на кризи – приложения и практики на общинско ниво Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 291-301, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социални иновации и социална сигурност – съвременни концепции и практики Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 280-290, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Принос на Национален военен университет „Васил Левски“ към изпълнение на приоритетите на европейското научноизследователско пространство Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 2, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 242-251, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ВЗАИМОВРЪЗКИ, РЕЛАЦИИ И ПРАКТИКИ Годишник на НВУ "Васил Левски" за 2020 г., Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2019) Социалният маркетинг – концептуални основи и приложения Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Научноизследователската дейност на НВУ „Васил Левски“ през призмата на проектното финансиране Годишник на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, с. 133-144, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2019) Нови политики и законодателство за социалната икономика в България Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 30.1, Vrnjacka Banja, Serbia, Маrch 2019, pages 65 – 73, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) „Социална икономика и социално предприемачество - възгледи и фрагментарни апробации“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISВN 978-619-00-1070-8

Илчева, Мария (2019) "Социалната икономика в Европа – публични политики, институции и законодателство“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0989-4

Илчева, Мария (2019) Социална икономика и социални иновации - възможности и тенденции за подобряване на социалната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2019) Политики и инструменти на местно ниво за подкрепа на социалната икономика KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 34, Оctober 2019, The Power of Knowledge Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) Модели на взаимодействие между бизнеса и висшите училища за насърчаване на иновациите в сферата на сигурността Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Методология и стратегии за управление на риска при научноизследователски проекти в НВУ „Васил Левски Сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Прилагане на принципите на добро управление в българските общини в контекста на националната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ,ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2018) Ефективни модели за социално включване чрез взаимодействие на социална икономика и социална работа Сборник доклади, Годишник на НВУ „Васил Левски“ за 2018 г., Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, с- 243-267, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2018) Opportunities and problems to support social economy in the European Union Abstracts & Proceedings of ADVED 2018 - 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, ISBN: 978-605-82433-4-7

Илчева, Мария (2018) Аспекти на проектното финансиране за развитие на критичната инфраструктура в България Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 5, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Social economy in Bulgaria – problems and guidelines for their reduction Abstracts & Proceedings of ADVED 2018 - 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey; ISBN: 978-605-82433-4-7

Илчева, Мария (2018) European public policies and structures to support social economy KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 26.1, September 2018, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Logstical service of clients as a system KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 26.1, September 2018, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Критерии за подбор и финансови корекции през призмата на съдебната практика Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 28.5, December 2018, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Социални и правни аспекти на плановете за евакуация и защита при бедствия Сборник доклади от научна конференция «Актуални проблеми на сигурността» на НВУ „Васил Левски” 2018, том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Социалната икономика като фактор за подобряване на социалната сигурност в селските райони Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, (стр. 51-60), ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Ефективни стратегии и възможности за прилагане на междуобщинско сътрудничество в България Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2018, том 7,Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1314 -1937

Илчева, Мария (2017) Perspectives and opportunities for development of social entrepreneurship as effective mechanism for job creation Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Илчева, Мария (2017) Принос и измерения на социалната икономика за постигане на целите на стратегия „Европа“ 2020“ Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2017, том 5, Издателски комплекс на НВУ 2017 г., ISSN 1314 -1937

Илчева, Мария (2017) Aspects of interaction between marketing and logistics Knowledge International Journal, Scientific papers Volume 20.1 , December 2017, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439, page 129 - 137

Илчева, Мария (2017) Prospects for Development of Higher Education in Bulgaria 4th CEE LUMEN International Scientific Conference ESH2017, 978-973-166-479-8

Илчева, Мария (2017) LOGISTICS SERVICES STRATEGIES Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» ISBN 978-0-9942661-6-3

Илчева, Мария (2016) Социалното предприемачество – ефективен инструмент за насърчаване на младежката заетост Сборник доклади от Годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2016, том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2016, ISSN 1314-1937, с. 119-129

Илчева, Мария (2016) Алтернативни политики за насърчаване на социалното включване в България и на Балканите Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите : тематичен сборник с научни изследвания в памет на проф. д-р Кирил Шопов (1966-2016 г.). Т. 4, Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите / [състав. Вихрен Бузов], В. Търново : Ивис, 2017, ISBN 978-619-205-051-1, с. 249-257, COBISS.BG-ID 1281334756

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/