Публикации на проф. дн Иван Русчев Русчев


Русчев, Иван (2020) Има ли прехвърлителен ефект джирото на акции при липса на съгласие за придобиването им? -news lex.bg. Електронно издание ISSN 2682-9606. Дата на публикуване-14 май 2020, 10:04

Русчев, Иван (2019) За разграничението между частното и публичното право при определяне мястото на гражданското право като частноправен отрасъл - Г О Д И Ш Н И К НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Юридически факултет. Том 86. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Проф. д-р Сашо Пенов (Главен редактор), Проф. дюн Цветан Сивков., Проф. д-р Анелия Мингова и др. ISSN 0081-1866. С., 2019. с. 149-184

Русчев, Иван (2018) Обезпеченията в материалното и процесуалното право. Коментар. София: ИК Труд и право, 2018 г., 944 с., ISBN: 978-954-608-255-8 - самостоятелни глави: гл.I (с.24-36), гл.VI (с.122-138), гл.VII (с. 139-162), гл.VIII (с. 163-199), гл.XIV, раздел I (с.272-308), гл.XV (с.313-329), гл.XVI (с.330-354).

Русчев, Иван (2018) Право на задържане и възражение за неизпълнен договор. Част втора. Право на задържане по чл.91 от ЗЗД. Коментар на съдебната практика -Търговско и облигационно право, 2018, №3, Приложение - Библиотека „Облигационно право“, бр. 2 , март, 2018г., с.1 - 28. ISSN: 1313-8133

Русчев, Иван (2016) Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД -Търговско и облигационно право, 2016 г., кн. 4, с. 88, ISSN: 1313-8133 ..

Русчев, Иван (2016) Договорна ипотека върху недвижим имот съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство. - Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2015. Т. 1. (Състав: нот. В. Ивчева), София: Сиела, 2016, с. 13-24, ISBN 978-954-28-1906-6 (т. 1), COBISS.BG-ID 1278527972

Русчев, Иван (2014) Понятието годност на юридическото основание по смисъла на чл. 70 от ЗС в светлината на новата съдебна практика. -Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 227-239,ISBN 978-954-07-3801-7, COBISS.BG-ID 1268695524

Русчев, Иван (2013) По някои въпроси на солидарните задължения. -Норма, 2013, № 6, ISSN: 1314 - 5126

Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ - Собственост и право, 2010, № 4. Библиотека – Сделки, бр.2, април 2010, с. І-ХХVІІІ, ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Договорът в полза на трето лице -Собственост и право, 2010, № 2. (Библиотека „Облигационно право“, 2010, № 1, с. І-ХХVІІІ). ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на правото на собственост -Собственост и право, 2010, № 6. с.11-14, ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Нормативните актове - източник на частното право София: Албатрос, 2010, 352 с., ISBN 978-954-751-085-2

Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ. -Собственост и право, 2010, №4 (Библиотека „Сделки“, № 2, април 2010, с.І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2010) Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства . Собственост и право, 2010, № 8, с. 58-65,ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2010) Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок? - Търговско и конкурентно право, 2010, № 7, с. 22 - 30, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (2009) Притезателното субективно право. Претенцията, притезанието и правото на иск Сб. в памет на проф. д-р Живко Сталев, София: Сиела, 2009, с. 275-292.,ISBN 9789542805069, COBISS.BG-ID 1231887332

Русчев, Иван (2009) За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика -Търговско и конкурентно право, 2009, №7, с.17-28, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (2005) Въпроси на неделимите и солидарните задължения при договора за издръжка и гледане Сб. „Конкурентноспособност и европейска интеграция”, Годишна научна конференция, Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, Бургас, 2005, с. 25-29.

Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473

Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335

Русчев, Иван (2002) Обществените поръчки - законови изисквания и процедури. София: ИК Труд и право, 2002, 336 с. ISBN 9546080691 - автор на самостоятелни глави: 1 (с.13-29), гл.7 (с.146-165), гл. 8 (с. 166-201), 9 (с. 201-224), гл. 10 (с. 225-230)

Русчев, Иван (2002) Правото на ползване= -Собственост и право, 2002, № 10, (Приложение, с. І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти София: НСОРБ, 2001, 64 стр.

Русчев, Иван (2001) Завет на чужда вещ -Собственост и право, 2001, №4, с.5-14, Print ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Договор за покупко-продажба. -Пазар и право, 2001, №5, (Приложение, с. І-ХХХVІ), ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти. София: НСОРБ, 2001, 64 с.

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление (Съдебна практика с коментар) София: НСОРБ, 2001, 80 с.

Русчев, Иван (2001) Частична недействителност на правната сделка. -Пазар и право, 2001, № 3, с.14-20, ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление - съдебна практика с коментар София : Нац. сдружение на общините в Републ. България : Нац. асоц. Правна инициатива за местно самоуправл.,([Русе : Дунав прес]), 2001, 80, с., COBISS.BG-ID 1038314212

Русчев, Иван (1999) Договорът за концесия София: Софи-Р, 1999, 608 с., ISBN 954-638-084-9

Русчев, Иван (1998) Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия. - Собственост и право, 1998, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1998) Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита. - Собственост и право, 1998, №10, с. 5-18, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Въпроси на публичната държавна собственост в практиката на Конституционния съд. -Собственост и право, 1997, №13, с..10-17, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Новите изменения в Закона за концесиите - Собственост и право, 1997, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Въпроси на задължението за лихва в гражданското и търговското право -Пазар и право, 1997, №. 5 и № 6, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (1996) Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. - Годишник на Соф. университет. Юрид. фак., Т. 85, [1992],,София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1982-1996, 1996, т. 85 (1996), с.131-180, ISSN 0081-1866, COBISS.BG-ID 1119806180

Русчев, Иван (1996) Придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти от събирателно дружество - Собственост и право, 1996, бр. 8, с. 20-28q ISSN C607-9555. - 1312-9473

Русчев, Иван (1995) Отговорността за евикция. София: Регули, 1995, 240 с. ISBN 9548858010

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "негативни" вреди Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN: 0861-1815

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди. -Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1994) Действия на разпореждане на единия съпруг с вещи съпружеска общност. -Съвременно право, 1994, № 5, с. 7-18, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1994) Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки. -Търговско право, 1994, № 2, с. 26-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, № 4, с. 23-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител. -Съвременно право, 1993, № 5, с. 59-68, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, бр. 4, с. 23-29 ISSN 0861-6892

Русчев, Иван (1992) Международен семинар по проблемите на държавната администрация. -Съвременно право, 1992, №. 3, с. 102-107, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1991) За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността. -Съвременно право, 1991, № 3, с. 3-12, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1991) Сборник казуси по облигационно право. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. 156 с., COBISS.BG-ID 1024201444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/