Публикации на доц. дн Йосиф Ясенов Нунев


Нунев, Йосиф (2021) Българските роми - минало, настояще, бъдеще. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN 978-619-208- Велико Търново

Нунев, Йосиф (2020) Образователният медиатор - "преоблеченият" помощник на учителя или осъзната необходимост в българското образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 483-489, ISBN 978-619-91255-2-6 Плевен

Нунев, Йосиф (2020) Нагласите на директори, учители и родители за десегрегация на ромското образование в община Сливен. В: ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков. Редакционна колегия с председател доц. дпн Милен Замфиров. София, 2020, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5061-3, с. 134-144. София

Нунев, Йосиф (2020) Готовност на училищата в Самоков за преодоляване на сегрегираното образование в града. В: Сборник с доклади от Международна научна конференеция, проведена на 20 ноември 2020 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". "Ай анд Би": Велико Търново, 2020, с. 148-155, ISSN: 2534-9317 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2020) Ценност ли е образованието за ромите? В: Хармония в различията. Сборник доклади от научна конференция "Хармония в различията". София,10.12.2020 г. Съставители Жоржета Назърска и Светла Шапкалова. София: Академично издателство "За буквите - О писменахь", 2020, ISSN 2367-7899, с. 455-464 София

Нунев, Йосиф (2020) Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование. Пловдив: Астарта. 2020 г., 408 с., ISBN 978-954-350-283-7 Пловдив

Нунев, Йосиф (2019) Основни проблеми на приобщаването и интеграцията на ромските деца и ученици в образователните институции на община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 51-56, ISSN 2535-079X,COBISS.BG-ID - 1286713316 Габрово

Нунев, Йосиф (2019) Циганска работа в българското образование. Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2019 г. Съставители: Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2019, с. 345 – 353, ISSN 2367-7899 София

Нунев, Йосиф (2019) Родителските предпочитания и процесите на приобщаване и интеграция в община Сливен. В: Сборник от доклади от Международна научна конференеция, проведена на 15-16 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2019) Базовата компетентност на директори на образователни институции в областта на приобщаващото и интеркултурното образование в община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 57-62, ISSN 2535-079X, COBISS.BG-ID - 1286713316 Габрово

Нунев, Йосиф (2019) Основни затруднения в педагогическата работа с "различните деца и ученици" в община Сливен. – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 125 – 132. ISВN: 978-619-7281-52-1, COBISS.BG-ID - 1290939364 Враца

Нунев, Йосиф (2019) Защо ромите почитат гъските? - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) За два гроша. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) Василица. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. Велико Търново: Фабер, 2019, 258 с., ISBN: 978-619-00-1008-1 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2019) Communicative Strategy for the Implementation of a Dynamic Model for Partial Desegregation of Roma Education in Bulgaria. – Rhetoric and Communications E-journal, October 2019, Issue 41, Online ISSN 1314-4464. http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908 online

Нунев, Йосиф (2019) Иновации в сегрегираното образование - готов ли е учителят? - Педагогика, 2019, 9 (91), с. 1269-1281. ISSN 0861–3982 (Print), COBISS.BG-ID - 1119662308 У нас

Нунев, Йосиф (2019) Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. – В: Сб. с доклади от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2019, с. 479-487. ISBN 978-619-91255-1-9; COBISS.BG-ID 1289892836 Плевен

Нунев, Йосиф (2019) Нормативни предпоставки и теоретически решения за успешна комуникация между семейството и образователната институция. Сб. с доклади от Втора международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална”, София, 05-06 април 2019 г. Ред. колегия: П. Макариев, М. Бакрачева, Н. Цветкова, Г. Дянкова, Е. Бузов, Н. Голешевска, И. Касабова, Т. Симеонов. Велико Търново: Фабер, 2019, 228-240. ISBN: 978-619-00-0929-0, COBISS.BG-ID - 1289730532 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2018) Насоки за приобщаване на маргинални семейни общности в образователните институции (С фокус към ромската общност). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 218 с., ISBN 978-619-208-186-7, COBISS.BG-ID - 1289766884 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2018) Nunev, Josif. Przymusowe koczownictwo wewnątrzmiejskie Romów w Bułgarii. - Studia Romologika, 2018, №11, pp. 199-210, ISSN 1689-4758 Тарнов, Полша

Нунев, Йосиф (2018) Защо буксува интеграцията на българските роми? Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2018 г. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2018, с. 229 – 241, ISSN 2367-7899, COBISS.BG-ID - 1273744100 София

Нунев, Йосиф (2018) Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката (в съавторство). – Професионално образование, 2018, ХХ (1), с. 36-53, Print ISSN 1314 – 8567 / Борислава Недялкова - София, COBISS.BG-ID - 1560365780 София

Нунев, Йосиф (2018) Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. – Реторика и комуникации (електронно научно списание), януари 2018, бр. 32, СИЕТАР, Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908 онлайн

Нунев, Йосиф (2018) Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Сб. от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще". София, 02-03 февруари 2018 г. София: Фабер, 2018, с. 193-204, ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID - 1284748772 България

Нунев, Йосиф (2018) Основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. (Проект за мониторингово изследване). Берлин: GlobeEdit, 200 с., ISBN 978-613-8-24126-3 (Второ преработено издание). Берлин, Германия

Нунев, Йосиф (2018) Приобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности. – Реторика и комуникации, септември 2018, бр. 36. Online ISSN 1314-4464. COBISS.BG-ID – 1291175908. http://rhetoric.bg/ - онлайн онлайн

Нунев, Йосиф (2018) Визия за нов тип обществена консолидация у нас. - В: Материалните и нематериалните граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 163-174, ISBN 978-619-208-150-8 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2018) Споделено мнение. - Педагогика, 2018, XC(8), с. 1168-1169, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1119662308 София

Нунев, Йосиф (2018) Общи характеристики и различия между приобщаващото и интеркултурното образование. В: Сборник от доклади от Международна научна конференеция, проведена на 16-17 ноември 2018 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". В. Търново: Ай анд Би, 2018, ISSN 2534-9317. Велико Търново

Нунев, Йосиф (2018) За два гроша. В: Читанка за III клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2018, с. 98, ISBN: 978-954-18-1212-9 София

Нунев, Йосиф (2017) Насоки за организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание. - Реторика и комуникации (eлектронно научно списание). бр. 26, януари 2017 г. Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908 София

Нунев, Йосиф (2017) Тримата дървари. - В: Читанка за II клас. Ред. Румяна Танкова, Цанко Лалев. София: Просвета, 2017, с. 107, ISBN: 978-954-01-3386-7 София

Нунев, Йосиф (2017) Градината на народите. - В: Учим български език - 5. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 14, ISBN 978-619-215-105-8. София

Нунев, Йосиф (2017) Роми, та роми. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 38, ISBN 978-619-215-143-0. София

Нунев, Йосиф (2017) Защо ромите почитат гъската. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; ISBN 978-619-215-143-0. София

Нунев, Йосиф (2017) Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. Пловдив: Астарта, 208 с., ISBN: 978-954-238-9, COBISS.BG-ID: 1284256740 Пловдив

Нунев, Йосиф (2017) Силата на хляба. - В: Читанка за II клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-18-11-283 София

Нунев, Йосиф (2017) Силата на хляба. - В: Читанка за I клас. Ред. Румяна Танкова. София: Просвета, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-01-3204-4 София

Нунев, Йосиф (2017) Приобщаващото образование – отвъд традиционните образователни модели. В: „Педагогическото образование – традиции и съвременност” – сборник с доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, проведена през 2017 г. във Велико Търново. Съставител – доц. д-р Рени Христова – Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 155-162, ISSN: 2534-9317 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2015) Sikavipnaskoro vastarno lil baše manušikane xakaja e čhavengе /Ръководство за обучение на деца по човешки права (превод на ромски език). София: Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Council of Europe. 320 с. http://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2018/06/kompasito_roma.pdf София

Нунев, Йосиф (2015) Екоморални аспекти на ромската битова култура. Сб. от Десета национална конференция по етика (с международно участие) „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България”, София 20-21.11.2014 г. Ред. Е. Маринова, София: Авагард принт, 2015, с. 115-124. ISBN 978-619-7136-15-9, COBISS.BG-ID - 1277006564 София

Нунев, Йосиф (2015) Бисери от Струма/Mirikle katar i Struma. Сборник с образци на фолклор на ромите от долината на р. Струма (в съавторство). Пловдив: Астарта, 2013, 180 с., ISBN 978-954-350-204-2, COBISS.BG-ID - 1290306532 Пловдив

Нунев, Йосиф (2014) Принудителният вътрешноградски номадизъм при ромите и последиците от него. - Във: Възходът на национализмите. Ромска интеграция, София: Авангард Прима, 2014, с. 240-248, ISBN 978-619-322-0. София

Нунев, Йосиф (2013) Проект за образователна модернизация на ромската общност. – Професионално образование, 2013, XV(5), с. 417-426, Print ISSN 1314-555Х, COBISS.BG-ID 1240229092 София

Нунев, Йосиф (2012) Информационните системи за отчитане на преждевременно напусналите училище – състояние, проблеми и възможности за промяна. – Педагогика, 2012, 84(6), с. 1020-1031. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1247417316 София

Нунев, Йосиф (2012) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор” (в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 208 с., ISBN 978-954-350-128-1. Пловдив

Нунев, Йосиф (2012) Разказани пътища. Учебно-помагало за ученици от 5 – до 7 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор”(в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 240 с., ISBN 978-954-350-142-7. Пловдив

Нунев, Йосиф (2011) Влияние на процеса на оптимизация на образователната система от селски райони на област Монтана върху ученици от ромски произход. - Педагогика, 21(2), с. 34-74, Print ISSN 0861-3982 София

Нунев, Йосиф (2011) Новите образователни технологии, интернет и обучението по ромски език. – Образование и технологии, 2011, 2(2), с. 35-37. Print ISSN 1314-1791. София

Нунев, Йосиф (2011) La langue Rhomes bulgares (Aspects etnokulturels et socio-padagogiques). - Dans: Rechershes culture et Histoire dans l`Espace Roman. Strasbourg: Universite de Strasbourg, 2011, numero 07/automne. 131-143, ISSN: 1968-035X Страсбург

Нунев, Йосиф (2011) Българският етнически модел между мита и реалността. Сб. от научно-теоретическа конференция „Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност?”, София, 15.04.2011 г. Ред. Максим Мизов. София: Авангард Прима.”, 2011, с. 116-127, ISBN 978-954-9865-12-7 София

Нунев, Йосиф (2011) Традиционно и съвременно облекло при софийските роми. - Начално образование, 2011, LI (4), с. 75-79. Print ISBN 0204-4951 София

Нунев, Йосиф (2010) Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – минало, настояще, бъдеще. – Стратегии на образователната и научната политика”, 2010, 18(4), с. 338-347, Print 1310-0270. София

Нунев, Йосиф (2010) Храна и хранене при ромите - културна история. - Начално образование, 2010, L(6), с. 72-77, Print ISBN 0204-4951 София

Нунев, Йосиф (2010) The “Informal leader” Phenomenon among traditional sedentary roma communities in Bulgaria. – In: Readings in the history and culture of the Balkans. In support of the university teaching. Sofia: Paradigma, 2010, pp. 245-260, ISBN ISBN 978-954-326-134-S София

Нунев, Йосиф (2010) Centre for Educational Integration of Children and Students from Etnic Minorities – Past, Present and Future. - In: PROCEEDEINGS OF THE 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFICCONFERENCE „INTERCULTURAL EDUCATION”. Osijek, Zagreb: MIT d.o.o. Osijek, 2010, pр. 203-212, ISBN 978-953-6965-21-2. Osiejk, Croatia

Нунев, Йосиф (2010) Явлението "Неформален лидер" при традиционно уседналите ромски общности. В: Четива за историята и културата на Балканите: в помощ на университетското преподаване. Сборник с постдокторантски материали на БАН (Център за етнология и фолклористика с етнографски музей и Институт за балканистика с Център по тракология). Съставител: Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 279-296, ISBM 978-954-326-129-1, COBISS.BG-ID - 1238840292 София

Нунев, Йосиф (2009) Етнокултурни перспективи за образователната модернизация на ромската общност. - Стратегии на образователната и научната политика, 2009, 17 (2), с. 151-162, ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID - 1182438628 София

Нунев, Йосиф (2009) Интеграцията на ромската общност и аспекти в образователната сегрегация на ромските деца. – Педагогика, 2009, XIX, 7-8, с. 102-118. Print ISBN 0861-3982. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308 София

Нунев, Йосиф (2009) Френската образователна система и образованието на ромите. – Организация и управление на училището и детската градина, 2009, 5(4), с. 130-136, Print ISSN: 1312-3181 София

Нунев, Йосиф (2009) Ромският етнокултурен дискурс в организацията и управлението на интеркултурното образование. Сб. от научно-практическа конференция "Технологични аспекти на интеркултурното образование". Благоевград, 18-20 юни 2009 г. Ред. К. Костов, Т. Попкочев, Й. Нунев, М. Колева, Г. Иванов, Я. Тоцева, Х. Недялкова, Г. Иванова, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2009, с. 7-27 (нестандартни: 57/93), ISBN 978-954-680-654-3 Благоевград

Нунев, Йосиф (2009) Синкретизмът в ромската празнично-обредна система – модел за мирно и градивно съжителство между православие и ислям. – Начално образование, 2009, 49(3), с. 57-63, Print ISSN 0204-4951. София

Нунев, Йосиф (2009) Интеркултурната компетентност и мениджмънтът в образованието. - Предучилищно възпитание, 2009, LVII (10), с. 28-32, ISSN 0204-7004 София

Нунев, Йосиф (2009) Неформалният лидер в ромската общност. София: С.Е.Г.А., 2009, 149 с. ISBN 978-954-9630-45-9 София

Нунев, Йосиф (2009) История, всекидневие и ценности на ромската култура. Методическо ръководство за работа в мултикултурен клас. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 194 с., ISBN – 978-954-680-655-0 Благоевград

Нунев, Йосиф (2009) Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието. София: С.Е.Г.А., 2009, 189 с., ISBN 978-954-9630-44-2, COBISS.BG-ID: 1290260708 София

Нунев, Йосиф (2008) Сегрегацията в образованието и социализацията на децата в обособените ромски квартали. – Педагогика, 2008, 5, с. 80-93. ISSN 0861-3982 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], COBISS.BG-ID - 1119662308 София

Нунев, Йосиф (2008) Формиране на образователна политика по интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство. - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 210-229, Print ISSN 0324-1572 София

Нунев, Йосиф (2008) Нормативни аспекти на образователната интеграция на децата и учениците на българските граждани с етнокултурни различия в контекста на интеркултурното образование и възпитание. Сб. от Дискусионен форум по проблемите на интеркултурното образование „Многообразие без граници”, Варна, 16-17 май 2008 г. Ред. П. Макариев, Я. Тоцева, И. Иванов, К. Йочева. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 9-26, ISBN 978-954-775-896-4. Велико Търново

Нунев, Йосиф (2008) Предразсъдъци и стереотипни представи за ромската общност в процеса на интеграция на децата и учениците от моноетнична в мултикултурна образователна среда. - Педагогика, XVIII, 2 (2008), с. 53-63, Print ISSN 0861-3982 София

Нунев, Йосиф (2008) Първопроходецът в ромската общност (социално-педагогически и демографски аспекти). София: С.Е.Г.А., 88 с. (нестандартни: 45/75), ISBN 978-954-9630-41-1 София

Нунев, Йосиф (2008) Проблеми и перспективи в образователната интеграция на ромските деца. Сб. от научна конференция „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница,15-16 октомври 2008 г. Ред. К. Костов, Р. Мадгерова, А. Манова, Й. Нунев, М. Сотирова. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. с. 9-26, ISBN 978-954-680-584-3 Благоевград

Нунев, Йосиф (2008) Дискриминационни практики в образованието на ромските деца. - В: Наръчник по толерантност. Шумен: Бизнес център (Бизнес инкубатор), 2008, с.19-27 Шумен

Нунев, Йосиф (2008) Достъпът до образование на етническите малцинства. - В: Проект „От политиката към практиката. Включване на ромското малцинство на местно равнище чрез обучително, административно и информационно въздействие върху общността”. София: Изток-Запад. 2008, с. 21-37. ISBN 978-954-321-435-8, COBISS.BG-ID: 1231490276 София

Нунев, Йосиф (2008) Образователна и културна интеграция на ромските деца. Учебно-методическо пособие. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. 194 с., ISBN 978-954-680-597-3 Благоевград

Нунев, Йосиф (2007) Equal Access to Quality Education for Roma. Budapest: OSI/EU Monitoring and advocacy program. 2007, 620 pр, ISBN: 978-1-891385-65-0 Будапеща

Нунев, Йосиф (2007) Духовни ценности в Ромския фолклор. - Български език и литература, 2007, L(5), с. 24-30, Print ISSN 0323–9519, COBISS.BG-ID: 1120425188 София

Нунев, Йосиф (2006) Access of Ethnic Minorities in Bulgaria to University Edication and Science. - In: Science policy and human resources development in South-Eastern Europe in the context of European integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. ASO – Ljubljana/Sofia, 2006, p. 253 – 257, ISBN 3-85224-132-4 Австрия

Нунев, Йосиф (2006) Ромите и процесът на десегрегация в образованието. София: Куна, 2006. – 189 с., ISBN 954-91621-2-5; ISBN 978-954-91621-2-7; COBISS.BG-ID 1290298340 София

Нунев, Йосиф (2006) За образованието в САЩ. - В: Бюлетин за партньори. Изд. на Корпус на мира на САЩ – България. Година 2, бр. 5/15.12.2006 и година 3, бр. 6/01.03.2007 (пролет). София

Нунев, Йосиф (2005) School Segregation of Children in Roma Neighbourhoods in Bulgaria. - In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia. Sofia: M. Drinov Academic Publishing House, pp. 173 -187, ISBN-10: 954-322-122-7; ISBN-13: 978-954-322-122-6, COBISS.BG-ID 1044952036 София

Нунев, Йосиф (2004) Предучилищното обучение и възможностите за десегрегация на ромското образование. – В: Сб. от Втора българо-американска научно-практическа конференция "Предучилищно образование и интеграция". София, 7-19 ноември 2003 г. Ред. Р. Захариева. София: Свят 2001, 2004, с. 108-121. ISBN 954-9813-23-1; COBISS.BG-ID 1229490404 София

Нунев, Йосиф (2003) Десегрегацията в образованието на ромските деца: социалнопедагогически аспекти. Година на защита – 2003 година, Специализиран научен съвет по педагогика – София. Официални рецензенти: проф. д-р Георги Бижков и доц. д-р Нели Бояджиева. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК Nо 27 София

Нунев, Йосиф (2003) Основни нормативни документи, касаещи образованието на етническите малцинства у нас и връзката им с училищната сегрегация на ромите. Сб. от научно-практическа конференция "Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма". София, 22-23 януари 2003 г., Ред. Д. Нунева, О. Крумова. София: Агато, 2003, с. 15-18, ISBN 954-8761-66-1, COBISS.BG-ID 1040279780 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски приказки II. София: Стигмати, 2003, 105 с., ISBN: 954-9521-68-0 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски фолклор от Горна Тракия. София: Стигмати, 2003, 367 с., ISBN 954-9521-69-9. София

Нунев, Йосиф (2002) Искри от огъня. София: ИК «Гея-Либрис», 120 с., ISBN 954-9550-89-3, COBISS.BG-ID - 1040223716 София

Нунев, Йосиф (2002) Анализ на актуалното състояние на училищата, в които се учат ромски деца. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 116-144. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547108 София

Нунев, Йосиф (2002) Нормативни документи в системата на средното образование, свързани с обучението на учениците от етническите малзинства. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 110-115. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547364 София

Нунев, Йосиф (2000) Ромски приказки (второ издание). София: Стигмати, 2000, 116 с., ISBN 954-9521-31-1 София

Нунев, Йосиф (1999) Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, 21 с. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID - 1031996132 София

Нунев, Йосиф (1999) Съвременни проблеми на етнокултурната идентификация на ромите. - Андрал (Отвътре), 1999 (2), с. 10-17, ISSN: 1311-266X, COBISS.BG-ID 1140952292 София

Нунев, Йосиф (1998) Ромското дете и неговата семейна среда. София: IMIR, 64 с., ISBN 954-8872-14-5, COBISS.BG-ID - 1032020964 София

Нунев, Йосиф (1998) Утвърждаване на културното пространство на ромите. - В: Ромите – европейско малцинство. София: МИЧП, 1998, с. 57-60, COBISS.BG-ID 1031818980. София

Нунев, Йосиф (1997) Светът на ромите (Притурка към учебниците по литература V-VII клас). София: МИЧП,1997, 44 с., ISBN 954-9565-09-2 София

Нунев, Йосиф (1997) Ромски приказки: Прит. към читанката за III кл. София: МИЧП, 1997, 28 с. ISBN 954-9565-07-6. София

Нунев, Йосиф (1997) Песента за моста. - В: Студии романи. Том III-IV (Триезично издание). София: ИК "Литавра". 1997, с. 138-143 (с. 136-141 на англ. език). ISBN 954-8537-44-3 (т. 3-4) София

Нунев, Йосиф (1997) Основни страни на ромската ценностна система в ромския легендарен и приказен фолклор и отличителни черти на героите в него. - В: Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, с. 8-11. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID: 1031996132 София

Нунев, Йосиф (1997) Ромски приказки: Прит. към читанката за IV кл. София: МИЧП, 1997, 28 с., ISBN 954-9565-08-4 (поправен) и 954-9565-07-6. София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки: Прит. към читанката за I кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. COBISS.BG-ID 1031979748 София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки. София: Стигмати, 1996, 100 с., ISBN 954-9521-01-Х София

Нунев, Йосиф (1996) Проблеми и перспективи пред учениците от ромски произход. – Педагогика, 1996, (6)3, с. 72-79, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID: 1132850916 София

Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки : Прит. към читанката за II кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. ISBN 954-9565-10-6 (не е отпеч.) София

Нунев, Йосиф (1995) Някои най-характерни особености на ромската етническа общност. - Начално образование, 1995, 35(7), с. 57-62, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130954980 София

Нунев, Йосиф (1995) Примерна методика за изследване на езиковата компетентност на ромски деца при постъпването им в първи клас. - Начално образованиe, 1995, 35(5), с. 44-50, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130255588 София

Нунев, Йосиф (1995) Песни. - В: Студии романи. Том II (Триезично издание). София: Клуб 90. 1995, с. 12-13 (с. 11-12 на англ. език); с. 78-81 (с. 73-75 на англ. език); с. 84-86 (с. 79-81 на англ. език); с. 98-99 (с. 92-93 на англ. език). ISBN 954-596-011-6 (т. 2) София

Нунев, Йосиф (1995) Най-общи знания за ромското семейство. - Начално образование, 1995, ХХХV (1), с. 75-79, ISSN: 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1129024484 София

Нунев, Йосиф (1994) Класификация на грешките и отклоненията в устната реч на първокласниците роми. – Начално образование, 1994, 34(7) с. 22-28, Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID: 1128102116 София

Нунев, Йосиф (1994) Легенди. - В: Студии романи. Том I (Триезично издание). София: Клуб 90. 1994, с. 49-62 (с. 48-61 на английски език). ISBN 954-596-011-6 (т. 1) София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/