Публикации на проф. д-р Анелия Йорданова Мингова


Мингова, Анелия (2021) За някои пороци на съдебните решения, относими към тяхната нищожност В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет : Т. 87. / Ред. кол. Даниел Вълчев - глав. ред., проф. дюн Цветан Сивков, проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р Янаки Стоилов, проф. д-р Пламен Киров, доц. д-р Нина Гевренова, доц. д-р Ралица Илкова, доц. д-р Боряна Мусева, Явор Михайлов, УИ: СУ "Св. Климент Охридски", ISSN 0081–1866

Мингова, Анелия (2020) Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнено издание. Второ по действащия ГПК. С.: Сиела Норма АД, 2020, ISBN 978-954-28-3153-2. Дял Втори, гл. XVI, §90,§ 91, § 92, § 93, гл. XVII, Дял Трети, гл. XVIII-XXIII

Мингова, Анелия (2020) Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правните сделки? news.lex.bg

Мингова, Анелия (2019) За приложното поле на насрещните жалби Търговско право, № 3, 2019, с. 5-19, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID - 1119683044.

Мингова, Анелия (2019) Способи за защита на ответника при свръхобезпеченост Норма - Правното списание, № 11, 2019, ISSN 1314 - 5118, COBISS.BG-ID - 1238599908.

Мингова, Анелия (2019) По някои въпроси на подведомствеността при решаването на правни спорове В: "100 години от рождението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии", 2019, с. 56-77, УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4913-6, COBISS.BG-ID - 40011016.

Мингова, Анелия (2018) Новите основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1, 2018, с. 24-42, ISSN 1314 - 5118, COBISS.BG-ID - 1238599908.

Мингова, Анелия (2018) НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД? НОРМА- ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 2, 2018, ISSN 1314 - 5118, COBISS.BG-ID - 1238599908

Мингова, Анелия (2018) Компетентен ли е арбитражен съд да разглежда спорове за стопанска непоносимост по приватизационни сделки/Критичен анализ на решение № 189/09.11.2017 г. по т.д. № 1675/2017г. на ВКС – І т.о. Сборник: Научни трудове на Института за държавата и правото, БАН, С. 2018, т. 16, с.237-250, ISSN 1314-6459.

Мингова, Анелия (2017) ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 11, 2017, с. 29-47, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2016) Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед) Норма - Правното списание, № 3, 2016, с.69-94,ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма - Правното списание, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314 - 5118

Мингова, Анелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове IUS ROMANUM, № 1, 2016, с. 225-237, ISSN 2367-7007.

Мингова, Анелия (2015) „Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК Норма - Правното списание, № 4, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение Норма - Правното списание, № 1, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения Норма- Правното списание, № 9, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. НОРМА - Правното списание, № 8, 2015, с. 38-54, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. НОРМА - Правнато списание, № 2, 2014, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ НОРМА - Правното списание, № 1, 2014, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт НОРМА - Правното списание, № 4, 2014,ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК НОРМА - Правното списание, № 5, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване Правен свят

Мингова, Анелия (2013) Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд. В: Liber Amicorum Сборник в чест на проф. Огнян Герджиков и проф. Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им, С. 2013, ISBN 978-619-163-032-5.

Мингова, Анелия (2013) Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право електронно издание „Апис-време",

Мингова, Анелия (2013) За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК /коментар по въпроси от т.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2013) За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковото производство /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис – практика"

Мингова, Анелия (2013) По някои въпроси относно конституирането на надлежни страни и правото им на участие в исковото производство /коментар по т. 5 и т. 6 от тълк.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/. Норма - Правното списание, № 2, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Тежест на доказване при отрицателни факти Норма-Правното списание, № 9, 2013, с. 84-95, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС) Норма-Правното списание, № 4, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2012) При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск. електронно издание „Апис-време".

Мингова, Анелия (2012) Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК определеинята по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение. електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр.1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК . електронно издание „Апис-практика"

Мингова, Анелия (2012) Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост. електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК. С.: Сиела, 2012, ISBN 978-954-28-1016-2.

Мингова, Анелия (2006) Българско гражданско процесуално право. С., Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 1104 с. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ);

Мингова, Анелия (2006) Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. С.: Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, 176 с. , № 2, 2008.

Мингова, Анелия (2004) Българско гражданско процесуално право. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ); С.: Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 2004. 1104 с., ISBN 954-649-688-X, COBISS.BG-ID 1041906148

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р, 2003, 343 с., ISBN 954-638-123-3.

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.: Сиби, 2000. Поредица Джобни издания

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1, COBISS.BG-ID 1036466916

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2, 2000, с. 17-27, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С: Софи-Р. Второ преработено и допълнено издание, 1999, 448 с., ISBN 954638-049-0, COBISS.BG-ID - 1034548196.

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4, 1998, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, 184 с., ISBN 954-8223-30-9.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск С.: УИ “Св. Климент Охридски”. Първо издание.

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, 1995, № 4, ISSN 0861-6892.

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5, 1994, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6, 1994, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, 1993, № 5, с.39-47, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство Съвременно право, 1993, № 6, с. 65-73, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации Търговско право, 1993, № 6, с. 25-30, ISSN 0861-6892.

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове Правна мисъл, 1993, № 3, с. 56-63, ISSN 1310-7348.

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85, 1992, с. 245-258, ISSN 0081-1866.

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието за отказ от иска Съвременно право, 1992, № 4, с. 22-30, ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, 1992, № 6, с. 18-24, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, 1991, № 1, с. 11-18, ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID - 1119679972

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, [1989], 1991, № 1, с. 231 - 242, ISSN 0081-1866.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Държава и право, 1990, № 6, с. 30-37, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес Държава и право, 1990, № 5, с. 56-65, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, 1990, № 11, с. 43-47, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1987) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, [1984], 1987, № 2, с. 157-164, ISSN 0081-1866.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/