Публикации на чл.-кор. проф. дфн Стоян Панайотов Буров


Буров, Стоян (2021) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2021. 280 стр. (28. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2021) In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021) Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 105–107.

Буров, Стоян (2021) Безпредложие Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст. Св. Коева и М. Стаменов. I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр. 26–38. ISSN 2683-118X (print) 2683-1198 (online)

Буров, Стоян (2021) От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 445 стр. ISBN 978-619-205-168-6

Буров, Стоян (2021) Лингвистични хоризонти. Избрани трудове В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 375 стр. ISBN 978-619-205-169-3

Буров, Стоян (2021) Когнитивният фактор за граматическите изменения Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 30-49. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2021) Забележително научно творчество, посветено на лингвистиката. Руселина Ницолова на 80 години. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 295-299. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Училищни граматики на Любомир Андрейчин Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 49–63. ISBN - 978-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Буров, Стоян (2020) Н. С. Трубецкой, Болгария и болгарское языкознание Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 7–23.

Буров, Стоян (2020) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2020. 280 стр. (27. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буров, Стоян (2019) STUDIA GRAMMATICA BULGARICA Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 502 стр. ISBN 978-619-208.214-7 COBISS.BG-ID - 40536840

Буров, Стоян (2019) In Memoriam проф. д.ф.н. Иван Куцаров (1942-2019) Български език 66 (2019), 1, 131-135 pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2019) Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена в българския език Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 55-65. ISBN 978-954-07-4700-2

Буров, Стоян (2019) Сто години Bulgarische Bibliothek на Иван Парлапанов и Густав Вайганд Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 103-114. ISBN 978-954-07-4777-4

Буров, Стоян (2019) Проф. д-р Кирил Цанков на 70 години В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 11–16. ISBN 978-619-208-193-5

Буров, Стоян (2019) Езикословните занимания на Иван Пеев Плачков - действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) (Предварителни бележки) В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 167–188. ISBN 978-619-208-193-5

Буров, Стоян (2019) Глаголът се променя (конверсивна каузативация на значенията) Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 135-145. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

Буров, Стоян (2019) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2019. 280 стр. (26. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2019) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т] Велико Търново: Слово, 2019. 351 стр. (3. изд.) (в съавторство с П. Пехливанова).

Буров, Стоян (2018) [Рец.] Ст. Абазова. Аорист и имперфект в българския език днес. София: Парадигма, 2017. 143 с. Български език, 65 (2018), № 3, стр. 131-134. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2018) О некоторых случаях эхо-редупликации в болгарском и в русском языках (М- и шм-повторы) Тенденции развития современной науки и образования: традиции, опыт, инновации: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Республика Башкортостан, г. Сибай, 16 ноября 2018 г. / отв. ред. Я.Т. Суюндуков, Р.М. Латыпова. – Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2018, с. 167-175.ISBN 978-5-6041026-8-8

Буров, Стоян (2018) М-повторенията в българската реч Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 37–83. ISSN 2367-8712.

Буров, Стоян (2018) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. 351 стр. (2. изд.) Велико Търново: Слово. ISBN 954 439 505-9

Буров, Стоян (2018) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. 280 стр. (25. изд.) Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2018) Разговорите в интернет за българския език Проблеми на социолингвистиката XIII. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Тринадесетата международна конференция по социолингвистика. София, 19-21 октомври 2017. София: Международно социолингвистическо дружество 2018, стр. 43-50. ISSN 1314-5401; ISBN 978-954-8305-52-5

Буров, Стоян (2017) Езиковедският бележник на Михаил Виденов. [М. Виденов. Из моя езиковедски бележник. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. 279 с.] Списание на Българската академия на науките, СХХХ (2017), № 2, стр. 86-88. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация> ISBN: 978-954-92489-9-9

Буров, Стоян (2017) Активные процессы в грамматике болгарского и русского языков. // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. ISBN 978-619-208-123-2. COBISS.BG-ID 1284466916

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-741-4

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-742-1

Буров, Стоян (2017) Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34. Уфа: РИЦ БашГУ. ISBN 978-5-7477-4553-7

Буров, Стоян (2017) Zur Frage nach den wissenschaftlichen Grundlagen der bulgarischen Balkanistik. Der Beitrag von Gustav Weigand und Stojan Romansky Балканско езикознание / Linguistique balkanique, vol. 56 (2017, issue 2, pp. 145-165. ISSN: 0324-1653

Буров, Стоян (2016) Български език за 5. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-719-3

Буров, Стоян (2016) Средният род Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Под редакцията на Максим Стаменов и Иво Панчев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 33-44. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS.BG-ID 1278866660

Буров, Стоян (2016) Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София. Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 225 – 227. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2016) Исследования по грамматике современного болгарского языка Тверь: Тверской государственный университет, 2016. 282 стр. ISBN 978-7609-1142-1; COBISS.BG-ID 1277517028

Буров, Стоян (2016) Граматика и прагматика. Въвеждащи думи. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 7-10. ISBN 978-619-208-073-0

Буров, Стоян (2016) По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния. Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и „Дни на науката’2015“ (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново: Фабер, 2016, стр. 52-61. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1283417316

Буров, Стоян (2016) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация 10. Част 1. Десета международна научна конференция, 7–8 ноември 2014 г., Велико Търново, В. Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2016, стр. 99-114. ISSN 2367-8712

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на Българската академия на науките, 2016, № 1, стр. 5-11. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2016) Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители). Проблеми на социолингвистиката ХII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 2016. ISSN 1314-5401; ИК "Знак '94", Велико Търново, 2016. ISBN 978-954-8305-43-3, стр. 34-42.

Буров, Стоян (2016) Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.] Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 219 – 222. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31. ISBN 978-954-322-852-2; COBISS.BG-ID 1276957924

Буров, Стоян (2016) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр. Български език, 63 (2016), № 2, стр. 114-117. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2016) Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език). Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 52-72. ISBN 978-619-208-073-0

Буров, Стоян (2016) Грамматический род и мужсколичность/женсколичность в современном болгарском языке Българският език – история и съвременност / Болгарский язык – история и современность. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 9-27. ISBN 978-619-208-048-8. COBISS.BG-ID 1274757092

Буров, Стоян (2016) Форум Граматика и прагматика Съпоставително езикознание, 2016, № 2, стр. 145-147. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2015) „Трябва да ни пука за собствената ни реч”. Интервю на Иван Първанов. в. Политика, 20 март 2015

Буров, Стоян (2015) Тенденции и промени в съвременната българска граматика Български език, LХІІ, 2015, № 3, стр. 7-24. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2015) Правопис и препинателни знаци [Част: Препинателни знаци] Помагало с правила, упражнения и тестове Велико Търново: Фелина, 2015. 205 стр. (5. изд.). ISBN 954-90815-1-6

Буров, Стоян (2015) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2015. 280 стр. (22. изд.). ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2014) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр. (21. изд.). ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2014) Никога толкова много. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3 Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание> ISBN 978-954-524-944-0

Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14. ISSN 1314-4464

Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2014) П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език) Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание> ISBN 978-954-524-975-4

Буров, Стоян (2014) Комуникативната граматика в помощ на чуждоезиковото обучение. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2013. 195 с. Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 6, стр. 721-724. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Буров, Стоян (2014) К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012. 146 с. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), ХI (2014), кн. 15, стр. 183-187.

Буров, Стоян (2014) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 29-55. ISBN 978-954-07-3833-8

Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34. ISBN 978-954-07-3827-7

Буров, Стоян (2013) Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки) М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74. ISBN 978-954-524-887-0

Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123. ISBN 978-954-2968-50-4

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) Проф. д.ф.н. Хилмар Валтер на 80 години Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 219-222. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013) Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. ISSN 1310-733X

Буров, Стоян (2013) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2013. 280 стр. (20. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2013) „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

Буров, Стоян (2013) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) [http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm] ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) Современная болгарская грамматика в славянском контексте Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 285-304. ISBN 978-954-524-919-8

Буров, Стоян (2013) Встъпителни думи Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12. ISBN 978-954-524-919-8

Буров, Стоян (2013) Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281 ISSN 2305-8420 (Print); ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком) Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322. ISSN 2305-8420 (Print) ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2013) Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23. ISBN 978-954-2968-50-4

Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20. ISBN 978-954-07-3457-6

Буров, Стоян (2012) Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. Съставителство и научна редакция Д. Благоева, С. Колковска. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", стр. 245–265. ISBN 978-954-322-521-7

Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2012) Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5. в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

Буров, Стоян (2012) Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2012) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр. (19. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64. ISBN 978-954-524-810-8

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.) ISBN 954-90815-1-6

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424. ISSN 1311-0209

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин.София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2010) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр. (17. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51. ISBN 978-954-524-745-3

Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7-10. ISBN 978-954-524-745-3

Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

Буров, Стоян (2010) Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Буров, Стоян (2010) Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 90-97.

Буров, Стоян (2010) Ново изследване за Марин Дринов. Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 2, стр. 186-190.

Буров, Стоян (2010) Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 84-90.

Буров, Стоян (2010) IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 266-269.

Буров, Стоян (2009) АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ. А ТИ? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр. Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5. Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 220-222.

Буров, Стоян (2009) ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. За учениците от началния курс [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр. ISBN 978-954-439-905-4. COBISS.BG-ID 1232196324.

Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр. ISBN 978-954-439-908-5. COBISS.BG-ID 1233099492

Буров, Стоян (2009) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр. (16. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (2009) За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

Буров, Стоян (2009) Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266

Буров, Стоян (2009) Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

Буров, Стоян (2008) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр. (15. изд.)

Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372. COBISS.BG-ID 1182058212

Буров, Стоян (2008) Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

Буров, Стоян (2007) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр. (14. изд.)

Буров, Стоян (2007) Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

Буров, Стоян (2006) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр. (13. изд.)

Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.

Буров, Стоян (2006) Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет¬ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

Буров, Стоян (2006) Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Сборник с научни доклади от международна конференция. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

Буров, Стоян (2006) Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

Буров, Стоян (2005) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр. (12. изд.)

Буров, Стоян (2005) Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь, 2005, стр. 4-6.

Буров, Стоян (2005) Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы, 2005, стр. 360-368.

Буров, Стоян (2005) Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. // Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

Буров, Стоян (2004) НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр. COBISS.BG-ID 1264114404

Буров, Стоян (2004) Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212 Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902 Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm ISBN 954-775-382-7. COBISS.BG-ID 1043018212

Буров, Стоян (2004) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (2004) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр. (11. изд.)

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Буров, Стоян (2002) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр. (9. изд.)

Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.). ISBN 954-90815-1-6; COBISS.BG-ID 1036889828

Буров, Стоян (2001) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр. (8. изд.)

Буров, Стоян (2001) За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2001) Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Буров, Стоян (2001) Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

Буров, Стоян (2001) Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2000) ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

Буров, Стоян (2000) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (6. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (7. изд.)

Буров, Стоян (2000) Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70. ISBN 954-8405-11-3; COBISS.BG-ID 1288853476

Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)

Буров, Стоян (2000) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр. 292 стр. (2. изд.).

Буров, Стоян (1999) Русин Русинов (1930 – 1998) Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

Буров, Стоян (1999) Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (5. изд.)

Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111. ISBN 954-07-0707-2 (Унив. изд. Св. Климент Охридски); ISBN 954-430-634-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов); COBISS.BG-ID 1034211044

Буров, Стоян (1999) За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

Буров, Стоян (1999) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките] Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр. ISBN 954-439-566-0; COBISS.BG-ID 1034446564

Буров, Стоян (1998) Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – Съпоставително езикознание, ХХІV, 1998, № 3-4, стр.187-189

Буров, Стоян (1998) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т] Велико Търново: Слово, 1998. 351 стр. ISBN 954-439-505-9; COBISS.BG-ID 1032338660

Буров, Стоян (1998) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25. ISBN 954-736-005-1; COBISS.BG-ID 1032333796

Буров, Стоян (1998) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

Буров, Стоян (1998) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.

Буров, Стоян (1998) Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Буров, Стоян (1998) Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. Език и литература, LІІІ, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. ISBN 954-9541-16-X (ч. 1); COBISS.BG-ID 1038220004

Буров, Стоян (1997) Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.

Буров, Стоян (1996) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (1996) Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

Буров, Стоян (1996) Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

Буров, Стоян (1996) Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). [Библиотека “Филология”, Езикознание 6.] Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104. ISBN 954-8258-69-2. COBISS.BG-ID 1029576932

Буров, Стоян (1996) За лингвистичните основи на тълковните речници. Език и литература, LІ, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

Буров, Стоян (1996) Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 103-104.

Буров, Стоян (1996) Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – Проглас (Велико Търново), V, 1996, № 2, стр. 107-109.

Буров, Стоян (1995) Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, І, 1995, N 1, p. 94-99.

Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103. ISBN 954-557-03-X; COBISS.BG-ID 1028513252

Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. COBISS.BG-ID 1030257124

Буров, Стоян (1994) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (1993) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр. (2. осн. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1993) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение] Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр. ISBN 954-439-129-0; COBISS.BG-ID 1025479396

Буров, Стоян (1993) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 1993. 232 стр. ISBN 954-439-144-4; COBISS.BG-ID 1025481188

Буров, Стоян (1993) Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Проглас (Велико Търново), ІІ, 1993, № 2, стр. 76-78.

Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.

Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.

Буров, Стоян (1990) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число. Език и литература, ХLV, 1990, № 1, стр. 20-26.

Буров, Стоян (1990) Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 107-114.

Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1990) Русин Русинов на 60 години. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 104-107

Буров, Стоян (1990) П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – Български език, XL, 1990, № 4, стр. 378-380.

Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (1989) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език Част I: Български език, ХХХІХ, 1989, № 5, стр. 430-437; Част II: Български език, ХХХІХ, 1989, № 6, стр. 507-513. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1989) Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 85.

Буров, Стоян (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 79-83

Буров, Стоян (1989) По някои въпроси на пренасянето. Български език, ХХХІХ, 1989, № 3, стр. 241-244.

Буров, Стоян (1989) Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). Език и литература, ХLІV, 1989, № 5, стр. 69-76.

Буров, Стоян (1989) А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 2, стр. 82-84.

Буров, Стоян (1989) Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). Език и литература, ХLІV, 1989, № 3, стр. 108-112

Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59

Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450

Буров, Стоян (1988) За изговора на формите на съкращението рабфак. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 1, стр. 74-76.

Буров, Стоян (1988) Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 3, стр. 226-227.

Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104

Буров, Стоян (1988) Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 6, стр. 529.

Буров, Стоян (1988) За една неправилна употреба на съществителното разруха. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 4, стр. 358.

Буров, Стоян (1988) Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 1, стр. 116-121

Буров, Стоян (1988) М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.

Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.

Буров, Стоян (1987) В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 5, стр. 427.

Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.

Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.

Буров, Стоян (1987) За прилагателното безпризорен. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 4, стр. 335.

Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28.] Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181-182. Библиотека Родна реч омайна = ISSN 1013-5537. COBISS.BG-ID 1087541988

Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

Буров, Стоян (1986) Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 6, стр. 86-88.

Буров, Стоян (1986) Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 185-187.

Буров, Стоян (1986) Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 5, стр. 79-81.

Буров, Стоян (1986) Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 177-178.

Буров, Стоян (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново. Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 182-184.

Буров, Стоян (1985) За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

Буров, Стоян (1984) Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. Български език, ХХХІV, 1984, № 6, стр. 508-515.

Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр. COBISS.BG-ID 1256736228

Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

Буров, Стоян (1976) Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. Български език, ХХVІ, 1976, № 3, стр. 196-202.

Буров, Стоян (1975) За езиковите грешки в една книга. Български език, ХХV, 1975, № 3, стр. 258-259.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/