Публикации на чл.-кор. проф. дфн Стоян Панайотов Буров


Буров, Стоян (2022) Определено количество (Лингвоисториографски преглед) Св. Коева, М. Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, стр. 71–79. ISSN 2683-118X (print) ISSN 2683-1198 (online)

Буров, Стоян (2022) „Да се обърне дружеството в академия“: хронология на събитията (По случай 110-годишнината от обнародването на първия закон за Българската академия на науките). Списание на Българската академия на науките, 2022, № 2, стр. 44–47. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2021) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2021. 280 стр. (28. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2021) In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021) Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 105–107.

Буров, Стоян (2021) Безпредложие Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст. Св. Коева и М. Стаменов. I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр. 26–38. ISSN 2683-118X (print) 2683-1198 (online)

Буров, Стоян (2021) От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 445 стр. ISBN 978-619-205-168-6

Буров, Стоян (2021) Лингвистични хоризонти. Избрани трудове В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 375 стр. ISBN 978-619-205-169-3

Буров, Стоян (2021) Когнитивният фактор за граматическите изменения Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 30-49. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2021) Забележително научно творчество, посветено на лингвистиката. Руселина Ницолова на 80 години. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 295-299. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2021) Правописните възгледи на Манол Иванов Studia philologica. 40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 111–125. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

Буров, Стоян (2021) Синтетизъм – аналитизъм на съвременната българска морфологична система (Първа част) Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 58, кн. 1, сб. А, 2020 – Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", стр. 178 – 190.

Буров, Стоян (2021) Относно имитацията на устна реч в интернет комуникацията Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, стр. 39–52. ISSN 2367-8712 (Print), ISSN 2738-8840 (Online)

Буров, Стоян (2021) Беспредложие [версия на руски език] Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвящённой 95-летию доктора филологических наук профессора Леонида Михайловича Васильева (г. Уфа, 23 сентября 2021 г.). / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 46–66.

Буров, Стоян (2021) [Рец.] Б. Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020. 389 стр. Съпоставително езикознание, 2021, № 4, стр. 86–89. ISSN 0204-8701.

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Училищни граматики на Любомир Андрейчин Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 49–63. ISBN - 978-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Буров, Стоян (2020) Н. С. Трубецкой, Болгария и болгарское языкознание Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 7–23.

Буров, Стоян (2020) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2020. 280 стр. (27. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буров, Стоян (2019) STUDIA GRAMMATICA BULGARICA Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 502 стр. ISBN 978-619-208.214-7 COBISS.BG-ID - 40536840

Буров, Стоян (2019) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2019. 280 стр. (26. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2019) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т] Велико Търново: Слово, 2019. 351 стр. (3. изд.) (в съавторство с П. Пехливанова).

Буров, Стоян (2019) In Memoriam проф. д.ф.н. Иван Куцаров (1942-2019) Български език 66 (2019), 1, 131-135 pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2019) Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена в българския език Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 55-65. ISBN 978-954-07-4700-2

Буров, Стоян (2019) Сто години Bulgarische Bibliothek на Иван Парлапанов и Густав Вайганд Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 103-114. ISBN 978-954-07-4777-4

Буров, Стоян (2019) Проф. д-р Кирил Цанков на 70 години В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 11–16. ISBN 978-619-208-193-5

Буров, Стоян (2019) Езикословните занимания на Иван Пеев Плачков - действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) (Предварителни бележки) В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 167–188. ISBN 978-619-208-193-5

Буров, Стоян (2019) Глаголът се променя (конверсивна каузативация на значенията) Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 135-145. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

Буров, Стоян (2018) [Рец.] Ст. Абазова. Аорист и имперфект в българския език днес. София: Парадигма, 2017. 143 с. Български език, 65 (2018), № 3, стр. 131-134. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2018) О некоторых случаях эхо-редупликации в болгарском и в русском языках (М- и шм-повторы) Тенденции развития современной науки и образования: традиции, опыт, инновации: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Республика Башкортостан, г. Сибай, 16 ноября 2018 г. / отв. ред. Я.Т. Суюндуков, Р.М. Латыпова. – Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2018, с. 167-175.ISBN 978-5-6041026-8-8

Буров, Стоян (2018) М-повторенията в българската реч Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 37–83. ISSN 2367-8712.

Буров, Стоян (2018) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. 351 стр. (2. изд.) Велико Търново: Слово. ISBN 954 439 505-9

Буров, Стоян (2018) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. 280 стр. (25. изд.) Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2018) Разговорите в интернет за българския език Проблеми на социолингвистиката XIII. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Тринадесетата международна конференция по социолингвистика. София, 19-21 октомври 2017. София: Международно социолингвистическо дружество 2018, стр. 43-50. ISSN 1314-5401; ISBN 978-954-8305-52-5

Буров, Стоян (2017) Езиковедският бележник на Михаил Виденов. [М. Виденов. Из моя езиковедски бележник. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. 279 с.] Списание на Българската академия на науките, СХХХ (2017), № 2, стр. 86-88. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация> ISBN: 978-954-92489-9-9

Буров, Стоян (2017) Активные процессы в грамматике болгарского и русского языков. // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. ISBN 978-619-208-123-2. COBISS.BG-ID 1284466916

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-741-4

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-742-1

Буров, Стоян (2017) Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34. Уфа: РИЦ БашГУ. ISBN 978-5-7477-4553-7

Буров, Стоян (2017) Zur Frage nach den wissenschaftlichen Grundlagen der bulgarischen Balkanistik. Der Beitrag von Gustav Weigand und Stojan Romansky Балканско езикознание / Linguistique balkanique, vol. 56 (2017, issue 2, pp. 145-165. ISSN: 0324-1653

Буров, Стоян (2016) Български език за 5. клас София: Скорпио. ISBN 978-954-792-719-3

Буров, Стоян (2016) Средният род Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Под редакцията на Максим Стаменов и Иво Панчев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 33-44. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS.BG-ID 1278866660

Буров, Стоян (2016) Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София. Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 225 – 227. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2016) Исследования по грамматике современного болгарского языка Тверь: Тверской государственный университет, 2016. 282 стр. ISBN 978-7609-1142-1; COBISS.BG-ID 1277517028

Буров, Стоян (2016) Граматика и прагматика. Въвеждащи думи. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 7-10. ISBN 978-619-208-073-0

Буров, Стоян (2016) По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния. Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и „Дни на науката’2015“ (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново: Фабер, 2016, стр. 52-61. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1283417316

Буров, Стоян (2016) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация 10. Част 1. Десета международна научна конференция, 7–8 ноември 2014 г., Велико Търново, В. Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2016, стр. 99-114. ISSN 2367-8712

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на Българската академия на науките, 2016, № 1, стр. 5-11. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2016) Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители). Проблеми на социолингвистиката ХII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 2016. ISSN 1314-5401; ИК "Знак '94", Велико Търново, 2016. ISBN 978-954-8305-43-3, стр. 34-42.

Буров, Стоян (2016) Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.] Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 219 – 222. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31. ISBN 978-954-322-852-2; COBISS.BG-ID 1276957924

Буров, Стоян (2016) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр. Български език, 63 (2016), № 2, стр. 114-117. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2016) Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език). Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 52-72. ISBN 978-619-208-073-0

Буров, Стоян (2016) Грамматический род и мужсколичность/женсколичность в современном болгарском языке Българският език – история и съвременност / Болгарский язык – история и современность. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 9-27. ISBN 978-619-208-048-8. COBISS.BG-ID 1274757092

Буров, Стоян (2016) Форум Граматика и прагматика Съпоставително езикознание, 2016, № 2, стр. 145-147. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2015) „Трябва да ни пука за собствената ни реч”. Интервю на Иван Първанов. в. Политика, 20 март 2015

Буров, Стоян (2015) Тенденции и промени в съвременната българска граматика Български език, LХІІ, 2015, № 3, стр. 7-24. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2015) Правопис и препинателни знаци [Част: Препинателни знаци] Помагало с правила, упражнения и тестове Велико Търново: Фелина, 2015. 205 стр. (5. изд.). ISBN 954-90815-1-6

Буров, Стоян (2015) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2015. 280 стр. (22. изд.). ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2014) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр. (21. изд.). ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2014) Никога толкова много. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3 Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание> ISBN 978-954-524-944-0

Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14. ISSN 1314-4464

Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2014) П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език) Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание> ISBN 978-954-524-975-4

Буров, Стоян (2014) Комуникативната граматика в помощ на чуждоезиковото обучение. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2013. 195 с. Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 6, стр. 721-724. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Буров, Стоян (2014) К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012. 146 с. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), ХI (2014), кн. 15, стр. 183-187.

Буров, Стоян (2014) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 29-55. ISBN 978-954-07-3833-8

Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34. ISBN 978-954-07-3827-7

Буров, Стоян (2013) Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки) М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74. ISBN 978-954-524-887-0

Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123. ISBN 978-954-2968-50-4

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) Проф. д.ф.н. Хилмар Валтер на 80 години Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 219-222. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013) Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. ISSN 1310-733X

Буров, Стоян (2013) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2013. 280 стр. (20. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2013) „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

Буров, Стоян (2013) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) [http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm] ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) Современная болгарская грамматика в славянском контексте Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 285-304. ISBN 978-954-524-919-8

Буров, Стоян (2013) Встъпителни думи Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12. ISBN 978-954-524-919-8

Буров, Стоян (2013) Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281 ISSN 2305-8420 (Print); ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком) Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322. ISSN 2305-8420 (Print) ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2013) Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23. ISBN 978-954-2968-50-4

Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20. ISBN 978-954-07-3457-6

Буров, Стоян (2012) Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. Съставителство и научна редакция Д. Благоева, С. Колковска. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", стр. 245–265. ISBN 978-954-322-521-7

Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2012) Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5. в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

Буров, Стоян (2012) Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2012) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр. (19. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64. ISBN 978-954-524-810-8

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.) ISBN 954-90815-1-6

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424. ISSN 1311-0209

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин.София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2010) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр. (17. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51. ISBN 978-954-524-745-3

Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7-10. ISBN 978-954-524-745-3

Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

Буров, Стоян (2010) Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Буров, Стоян (2010) Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 90-97.

Буров, Стоян (2010) Ново изследване за Марин Дринов. Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 2, стр. 186-190.

Буров, Стоян (2010) Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 84-90.

Буров, Стоян (2010) IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 266-269.

Буров, Стоян (2009) АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ. А ТИ? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр. Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5. Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 220-222.

Буров, Стоян (2009) ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. За учениците от началния курс [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр. ISBN 978-954-439-905-4. COBISS.BG-ID 1232196324.

Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр. ISBN 978-954-439-908-5. COBISS.BG-ID 1233099492

Буров, Стоян (2009) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр. (16. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (2009) За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

Буров, Стоян (2009) Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266

Буров, Стоян (2009) Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

Буров, Стоян (2008) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр. (15. изд.)

Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372. COBISS.BG-ID 1182058212

Буров, Стоян (2008) Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

Буров, Стоян (2007) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр. (14. изд.)

Буров, Стоян (2007) Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

Буров, Стоян (2006) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр. (13. изд.)

Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.

Буров, Стоян (2006) Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет¬ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

Буров, Стоян (2006) Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Сборник с научни доклади от международна конференция. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

Буров, Стоян (2006) Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

Буров, Стоян (2005) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр. (12. изд.)

Буров, Стоян (2005) Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь, 2005, стр. 4-6.

Буров, Стоян (2005) Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы, 2005, стр. 360-368.

Буров, Стоян (2005) Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. // Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

Буров, Стоян (2004) НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр. COBISS.BG-ID 1264114404

Буров, Стоян (2004) Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212 Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902 Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm ISBN 954-775-382-7. COBISS.BG-ID 1043018212

Буров, Стоян (2004) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (2004) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр. (11. изд.)

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Буров, Стоян (2002) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр. (9. изд.)

Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.). ISBN 954-90815-1-6; COBISS.BG-ID 1036889828

Буров, Стоян (2001) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр. (8. изд.)

Буров, Стоян (2001) За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2001) Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Буров, Стоян (2001) Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

Буров, Стоян (2001) Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2000) ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

Буров, Стоян (2000) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (6. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (7. изд.)

Буров, Стоян (2000) Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70. ISBN 954-8405-11-3; COBISS.BG-ID 1288853476

Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)

Буров, Стоян (2000) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр. 292 стр. (2. изд.).

Буров, Стоян (1999) Русин Русинов (1930 – 1998) Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

Буров, Стоян (1999) Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (5. изд.)

Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111. ISBN 954-07-0707-2 (Унив. изд. Св. Климент Охридски); ISBN 954-430-634-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов); COBISS.BG-ID 1034211044

Буров, Стоян (1999) За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

Буров, Стоян (1999) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките] Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр. ISBN 954-439-566-0; COBISS.BG-ID 1034446564

Буров, Стоян (1998) Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – Съпоставително езикознание, ХХІV, 1998, № 3-4, стр.187-189

Буров, Стоян (1998) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т] Велико Търново: Слово, 1998. 351 стр. ISBN 954-439-505-9; COBISS.BG-ID 1032338660

Буров, Стоян (1998) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25. ISBN 954-736-005-1; COBISS.BG-ID 1032333796

Буров, Стоян (1998) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

Буров, Стоян (1998) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.

Буров, Стоян (1998) Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Буров, Стоян (1998) Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. Език и литература, LІІІ, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. ISBN 954-9541-16-X (ч. 1); COBISS.BG-ID 1038220004

Буров, Стоян (1997) Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.

Буров, Стоян (1996) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (1996) Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

Буров, Стоян (1996) Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

Буров, Стоян (1996) Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). [Библиотека “Филология”, Езикознание 6.] Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104. ISBN 954-8258-69-2. COBISS.BG-ID 1029576932

Буров, Стоян (1996) За лингвистичните основи на тълковните речници. Език и литература, LІ, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

Буров, Стоян (1996) Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 103-104.

Буров, Стоян (1996) Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – Проглас (Велико Търново), V, 1996, № 2, стр. 107-109.

Буров, Стоян (1995) Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, І, 1995, N 1, p. 94-99.

Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103. ISBN 954-557-03-X; COBISS.BG-ID 1028513252

Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. COBISS.BG-ID 1030257124

Буров, Стоян (1994) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (1993) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр. (2. осн. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1993) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение] Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр. ISBN 954-439-129-0; COBISS.BG-ID 1025479396

Буров, Стоян (1993) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 1993. 232 стр. ISBN 954-439-144-4; COBISS.BG-ID 1025481188

Буров, Стоян (1993) Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Проглас (Велико Търново), ІІ, 1993, № 2, стр. 76-78.

Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.

Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.

Буров, Стоян (1990) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число. Език и литература, ХLV, 1990, № 1, стр. 20-26.

Буров, Стоян (1990) Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 107-114.

Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1990) Русин Русинов на 60 години. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 104-107

Буров, Стоян (1990) П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – Български език, XL, 1990, № 4, стр. 378-380.

Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (1989) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език Част I: Български език, ХХХІХ, 1989, № 5, стр. 430-437; Част II: Български език, ХХХІХ, 1989, № 6, стр. 507-513. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1989) Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 85.

Буров, Стоян (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 79-83

Буров, Стоян (1989) По някои въпроси на пренасянето. Български език, ХХХІХ, 1989, № 3, стр. 241-244.

Буров, Стоян (1989) Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). Език и литература, ХLІV, 1989, № 5, стр. 69-76.

Буров, Стоян (1989) А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 2, стр. 82-84.

Буров, Стоян (1989) Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). Език и литература, ХLІV, 1989, № 3, стр. 108-112

Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59

Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450

Буров, Стоян (1988) За изговора на формите на съкращението рабфак. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 1, стр. 74-76.

Буров, Стоян (1988) Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 3, стр. 226-227.

Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104

Буров, Стоян (1988) Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 6, стр. 529.

Буров, Стоян (1988) За една неправилна употреба на съществителното разруха. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 4, стр. 358.

Буров, Стоян (1988) Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 1, стр. 116-121

Буров, Стоян (1988) М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.

Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.

Буров, Стоян (1987) В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 5, стр. 427.

Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.

Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.

Буров, Стоян (1987) За прилагателното безпризорен. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 4, стр. 335.

Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28.] Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181-182. Библиотека Родна реч омайна = ISSN 1013-5537. COBISS.BG-ID 1087541988

Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

Буров, Стоян (1986) Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 6, стр. 86-88.

Буров, Стоян (1986) Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 185-187.

Буров, Стоян (1986) Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 5, стр. 79-81.

Буров, Стоян (1986) Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 177-178.

Буров, Стоян (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново. Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 182-184.

Буров, Стоян (1985) За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

Буров, Стоян (1984) Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. Български език, ХХХІV, 1984, № 6, стр. 508-515.

Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр. COBISS.BG-ID 1256736228

Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

Буров, Стоян (1976) Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. Български език, ХХVІ, 1976, № 3, стр. 196-202.

Буров, Стоян (1975) За езиковите грешки в една книга. Български език, ХХV, 1975, № 3, стр. 258-259.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/