Публикации на проф. дн Христо Петров Манолакев


Манолакев, Христо (2019) За бесовете и романа. Руският класически Логос: измерения и посоки. Юбилеен сборник, посветен на доц. д-р Николай Нейчев. УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив.

Манолакев, Христо (2019) Преработването на „Тютюн“: глас, мълчание, тишина (Димитър Димов и Вълко Червенков). Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски", изд. "Фабер", В. Търново. 2019, 205 - 216. ISBN 978-619-00-1066-1.

Манолакев, Христо (2019) Романът „Дворянско гнездо“ на Ив. С. Тургенев – особености на идейната структура. Любословие (Шумен), 2019, бр. 19, с. 224-230. ISSN 1314-6033.

Манолакев, Христо (2019) Русская эмиграция и рецепция русской литературы в Болгарии. Болгария и Россия XVIII – XXI вв. Стереотипы: возникновение, бытование, разрушение. Москва, 2019, с. 227-236. ISBN 978-5-7576-0427-5. DOI: 10.31168/0427-5.

Манолакев, Христо (2017) Слово и Тяло. (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон). София, Регалия 6, 2017, ISBN 978-954-745-269-5, COBISS.BG-ID 1282079204

Манолакев, Христо (2016) Руският роман от втората половина на ХІХ век. София, Регалия-6, 2015, 260 стр. ISBN 978-954-745-257-2. COBISS.BG-ID 1278385892

Манолакев, Христо (2016) Канонът Белински – литература и действителност. – В: Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. С., 2016, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, с. 511-520. ISBN 978-954-322-870-6 COBISS.BG-ID 1279655396

Манолакев, Христо (2016) Диалогът Каравелов – Гогол в повестта „Българи от старо време”. Литературна мисъл, 2016, № 1, с. 53-74 ISSN (print) 0324-0495 COBISS.BG-ID 1285023972

Манолакев, Христо (2016) Фундаментален труд за българознанието – В: Литературата, Кн. 16, стр. 378-383. - [рец. за: Камен Михайлов. Български/булгарски образи в рускоезична среда. С., ТАНГРА ТанНакРа, 2014]. София

Манолакев, Христо (2015) После Онегина: проект „Дубровский”. – В: Болдинские чтения 2015. [Отв. ред. Н. М. Фортунатов]. Саранск, 2015, с. 62-79. ISBN 978-5-7493-1827-2 Саранск, Россия

Манолакев, Христо (2015) Печорин и Онегин. Одна гипотеза. – В: Лермонтов в литературной критике ХХІ века. Коллективная монография. Budapest, 2015, с. 212-224. ISBN 978-963-284-675-0; ISSN 2062-1140 Будапеща, Унгария

Манолакев, Христо (2015) Вронски и Онегин. – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Велико Търново, Фабер, 2016, 323-331. ISBN 978-619-00-0468-4 COBISS.BG-ID 1287852772

Манолакев, Христо (2014) Ставрогин и Печорин. - В: Класика и канон в руската литература. Университетският поглед. София, „Факел”, 2014, 59-65. ISBN 978-954-411-151-9

Манолакев, Христо (2014) The Many Sided Canon: The History of Russian Classical Literature after Perestroika. В: Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture. Edited by Yordan Lyutskanov, Hristo Manolakev and Radostin Rusev. Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 25-33. ISBN (10): 1-4438-5904-4, ISBN (13): 978-1-4438-5904-2.

Манолакев, Христо (2014) Айтос, с. 16; Аксаков, Ив. С., с. 18; Балчик, с. 43-44; Безсонов, П. А., с. 51-52; Библиография, с. 68-72; Бургас, с. 132-133; Българско театрално дружество, с. 148-149; Велчев, В., с. 174; Венедиктов, Г. К., с. 175; Венелин, Ю. Ив., с. 175-177; Георгиев, Ем., с. 213-215; Гилфердинг, А. Ф., с. 221-222; Греков М., с. 231-232; Григорович, В., с. 233-234; Державин, К. Н., с. 257; Державин, Н. С., с. 257. - В: Енциклопедия Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища”. Т. 1 (А-Й). София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2014, ISBN 978-954-322-727-3 (т. 1). COBISS.BG-ID 1268733412

Манолакев, Христо (2014) Ставрогин и Печорин - Във: Филологический класс (Екатеринбург, Россия), 2014, №1 (35), с. 140-144, ISSN 2071-2405. Россия

Манолакев, Христо (2013) Многоликий канон: история русской классической литературы после перестройки. – В: Tornto Slavic Quarterly (The Department of Slavic Languages and Literatures at Univ. of Toronto), Spring 2013, V. 44, pp. 301-310. ISSN 1925-2978. Toronto, Canada

Манолакев, Христо (2013) Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен: клише и формиране на идеологическия канон. – Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. София, 2013, „Факел”, с. 67-73. ISBN 978-954-411-198-4 COBISS.BG-ID 1269487332

Манолакев, Христо (2012) „Балкански журнал“, с. 24-28; „Варненское эхо“, с. 32-33; „Вестник земледельца“, с. 49-53; „Зарницы“, с. 271-278; „Знамя России“, с. 284-287; „Набат“, с. 472-474; „Новая Россия“, с. 506-509; „Россия“, с. 554-562; „Русская газета“, с. 567-573; „Русская правда“, с. 608-612; „Русская софийская газета“, с. 613-615; „Русские сборники“, с. 616-618; „Русский инвалид в Болгарии“, с. 624-625; „Русский кооператор“, с. 626-627; „Русское дело“, с. 636-643; „Софийские новости“, с. 699-700- В: Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. ред. Р. Русев. Съставители (Хр. Манолакев, Р. Русев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). София, Изд. Център „Боян Пенев”, 2012, 764 с. ISBN 978-954-8712-81-1

Манолакев, Христо (2012) The Murder Plot in Crime and Punishment: A New Reading (pp. 81-100). - In: Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith. Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. XIII, 306 pp. (Edited by Robert Reid and Joe Andrew). Amsterdam/New York, NY, “Rodopi”, 2012, ISBN: 978-90-420-3514-0

Манолакев, Христо (2012) Идеология и литература. Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен. – Литературознанието като възможност за избор. Сб. В чест на Рая Кунчева. Пловдив, Изд. „Контекст”, с. 569-581. ISBN 978-954-8238-40-3

Манолакев, Христо (2012) Н. В. Гогол. „Избрани места от преписката с приятели”: проектът религия и литература. – Класика и канон в руската литература. Българският поглед. София, “Факел”, 2012, 56-65. ISBN 978-954-411-181-6 COBISS.BG-ID 1249302756

Манолакев, Христо (2012) Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. ред. Р. Русев. Съставители (Хр. Манолакев, Р. Русев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). София, Изд. Център „Боян Пенев”, 2012, 764 с. ISBN 978-954-8712-81-1.

Манолакев, Христо (2011) (Не)познатият Степан Трофимович Верховенски. ПУ „Паисий Хилендарски”. Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. В, 2011 – Филология, с. 99-114. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID 1256712164

Манолакев, Христо (2011) Грибоедов – Гоголь - Достоевский. Типология и герменевтика Слова В. Търново, Изд. „Фабер”, 182 с. ISBN: 978-954-400-621-1 COBISS.BG-ID 1245081572

Манолакев, Христо (2011) Либертинский герой в русской литературе ХІХ века (Онегин, Печорин). Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), 2011, т. 79, с. 7-16. ISSN 0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05)

Манолакев, Христо (2010) Руската емигрантска периодика в България (1920–1922 г.). „Погасло дневное светило…”. Руската литературна емиграция в България 1919–1944 / Състав. и научни ред. Радостин Русев, Йордан Люцканов, Христо Манолакев. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, с. 21-46. ISBN 978-954-8712-63-7. COBISS.BG-ID 1233620964

Манолакев, Христо (2010) П. Р. Славейков и М. Ю. Лермонтов (о вероятном интертекстуальном диалоге в поэме „Источник Белоногой“). Болгария и Россия (ХVІІІ-ХХ вв.): Взаимопознание. Москва, 2010. с. 272-283. ISBN – 10 5 -7576-0218-10; ISBN – 13 978-5-7576-0218-9

Манолакев, Христо (2010) Автопортрет с Пушкин (към пред-историята на “Мъртви души”). Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен на 6-7 октомври, 2009 г. Велико Търново, „Фабер”, 27-47. ISBN 978-954-400-382-1. COBISS.BG-ID 1233578724

Манолакев, Христо (2009) Поемата „Стоян и Рада” на Найден Геров (Сантиментализмът и Българското възраждане). Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански, посветен на неговата 65-годишнина. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2009, с. 231-235. ISBN 978-954-8305-02-0.COBISS.BG-ID 1231469540

Манолакев, Христо (2009) В поетичния свят на ранния П. Р. Славейков. (Компаративистичен етюд). Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. София, „Изток-Запад”, 2009, с. 143-154. ISBN 978-954-321-650-5.COBISS.BG-ID 1231736036

Манолакев, Христо (2008) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов “открытого финала”. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського (до 120-річчя з дня народження)”. Випуск 8. Киев., 2008. с. 339-345. ISSN 2075-437VIII.

Манолакев, Христо (2008) „После Онегина: проект „Дубровский”. Studia Slavica Savariensia, 2008, Т. 1-2, Szombathely, (Унгария), с. 205-221. HU ISSN 1216-0016.

Манолакев, Христо (2008) Начало русской эмигрантской печати в Болгарии. Русское зарубежье - духовный и культурный феномен: Международный сборник статей: [Материалы II Международной науч. конференции „Русское Зарубежье- духовный и культурный феномен” Москва, 25-26 мая 2006г] / Коллект. автор, Общ. ред. Щедриной, Н.М., Редкол.: Тоне, А.Г., Редкол.: Галкина, М.Ю., Редкол.: Рыбакова, И.В., - М. : Московская академия образования Натальи Нестеровой, 2008. с. 41-45. ISBN 5-901617-43-6.

Манолакев, Христо (2007) Из европейските изкушения на българската възрожденска литература („Стоян и Рада”, „Изворът на белоногата”, „Маминото детенце”). Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 102-132. ISSN (print) 0324-0495.COBISS.BG-ID 1285023972

Манолакев, Христо (2007) За автобиографичната проза на Г. Р. Державин. Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 232-240. ISBN 978-954-07-2376-1. COBISS.BG-ID 1228637924

Манолакев, Христо (2007) Мотивът за „руините” в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише. Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2007, с. 227-242. ISBN 978-954-07-2545-1. COBISS.BG-ID 1228626916

Манолакев, Христо (2007) Сюжет Свидригайлова: текст и контекст. Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. Москва, 2007, с. 156-186. ISBN 978-5-89073-047-3

Манолакев, Христо (2006) Свидригайлов и Печорин. Свидригайлов и краят на „излишния човек”. 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 285-292. ISBN – 10: 954-07-2399-Х; ISBN – 13: 978-954-07-2399-0.COBISS.BG-ID 1242897124

Манолакев, Христо (2006) Женският текст в руската литература на ХІХ век: между канона и литературната история. Междукултурната комуникация и руските литературни модели. (Межкультурная коммуникация и русские литературные модели). София, Форум „България – Русия”, 2006, с. 37-45. ISBN – 10: 954-9422-05-4; ISBN – 13: 978-954-9422-05-4. COBISS.BG-ID 1243224548

Манолакев, Христо (2005) Между канон и литературна история. : Класика и литературна история. Сборник в памет на професор Любомир Стаматов. Унив. изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, с. 42-53. ISBN 954-680-371-5.COBISS.BG-ID 1044869348

Манолакев, Христо (2005) Самоубийството на Свидригайлов. Неуморният търсач. Сборник, посветен на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, Изд-во „Аксиос”, с. 199-203. ISBN 954-310-017-9. COBISS.BG-ID 1044244452

Манолакев, Христо (2004) Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет. Пари, думи, памет. С. Изд. Кралица МАБ”, 2004, с. 290-297. ISBN 954-533-059-7. COBISS.BG-ID 1042931428

Манолакев, Христо (2004) Палата № 6 и конец героя. Диалози с Чехов: 100 години по-късно. София, „Факел”, 2004, с. 114-122. ISBN 954-411-116-6.

Манолакев, Христо (2004) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов „открытого финала”. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Россия), 2004, с. 69-74. ISBN 5-93126-030-7

Манолакев, Христо (2004) Мечтата на Попришчин. („Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка). Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С. Изд. Център „Боян Пенев”, 2004, с. 452-466. ISBN 954-8712-32-6. COBISS.BG-ID 1041960676

Манолакев, Христо (2004) Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки). По следите на българската книга. Описи, находки, библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов. Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”. 2004, с. 202-216. ISBN 954-9546-17-9. COBISS.BG-ID 1042268900

Манолакев, Христо (2003) „Gender” проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. „Факел“, С. 2003, с. 137-144. ISBN 954-411-017-6.COBISS.BG-ID 1041820644

Манолакев, Христо (2003) Романът „Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски”: Убийството - сюжет, семантика, функционалност. Словесност и литература. Юбилeeн сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. Благоевград, 2003, с. 246-262. ISBN 954-680-282-4. COBISS.BG-ID 1041386212

Манолакев, Христо (2003) Рецепционная проблемность чужого текста в „Повестях Белкина” А. С. Пушкина. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Росия), 2003, с.173-182. ISBN 5-93126-030-7

Манолакев, Христо (2003) La Pauvre Lise de N. M. Karamsin et le suicide féminine dans la littérature russe du XIXe siècle. Revue des etudes slaves. Tome LXXIV (2002-2003) Fascicule 4, pp. 729-739. ISSN 0080-2557

Манолакев, Христо (2003) „Избор” и „Отговорност” - модерният либерален проект на ХVІІІ век през тематизацията на „женското самоубийство” в руската литература. Модерността вчера и днес. С., Изд. „Кралица Маб”, 2003, с. 254-261. ISBN 954-533-053-8.COBISS.BG-ID 1041146852

Манолакев, Христо (2002) Разказът на Н. В. Гогол „Шинел” и тогавашна Русия. Разказът „Шинел” на Н. В. Гогол – сътворен! Направен? Съшит??. С., 2002, Изд. „Ариадна”, с. 53-71. ISBN 954-9660-33-8. COBISS.BG-ID 1227663076

Манолакев, Христо (2002) Вазов и Пушкин. Сюжетът на един юбилей. Наследството Вазов. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С., 2002, с. 179-183. ISBN 954-07-1667-5.COBISS.BG-ID 1039308004

Манолакев, Христо (2002) Руската романтична повест. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 65-71. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Прозата на Н. В. Гогол. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 116-139. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Гоголевата школа – пренаписаният Гогол. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 140-148. ISBN 954-459-963-0.

Манолакев, Христо (2002) Бит и битие в драматургията на А. Н. Островски. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 211-224. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Повестта „Дама пика” на А. С. Пушкин и предизвикателствата на отворения финал”. Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С. 2002, с. 172-177. ISBN 954-07-1755-8. COBISS.BG-ID 1040062436

Манолакев, Христо (2002) Женските образи в повестите на Н. М. Карамзин. Четене на литературната класика. Сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. С., „Факел”, 2002, с. 21-24. ISBN 954-411-088-7. COBISS.BG-ID 1039690724

Манолакев, Христо (2002) Константин Васильевич Мочульский в Болгарии. Болгарская русистика, 2002, № 3/4, с. 74-75, ISSN 0323-9160. COBISS.BG-ID 1119619044

Манолакев, Христо (2002) Комедията „Горко на умния” на А. С. Грибоедов. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 15-21. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Повестите на Н. М. Карамзин и откритията на сантименталисткото писмо. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 62-64. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2001) Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин” София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 237 с. ISBN 954-430-809-1 COBISS.BG-ID 1037818852

Манолакев, Христо (1999) Адриан Прохоров между „дома” и „занаята”, или още веднъж за смисъла на „Майсторът на ковчези” от А. С. Пушкин. Литературна мисъл, 1999, № 1, с. 62-83. ISSN (print) 0324-0495

Манолакев, Христо (1999) А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”: Противоречивият свят на въведението „От издателя”. Български език и литература, 1999, № 2-3, с. 31-38. ISSN (print) 0323-9519

Манолакев, Христо (1999) Пушкиновите юбилеи в България. А. С. Пушкин и българската култура. Юб. сборник. София, 1999. Изд. „Тилиа” и Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, с. 421-444. ISBN 954-717-117-8 (ТИЛИА); ISBN 954-430-682-Х (АИ „Проф. М. Дринов”).

Манолакев, Христо (1998) Театър и зрител. Възрожденският театрален репертоар като модел на общуване. Възрожденският текст. (Прочити на литературата и културата на Българското възраждан). В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. С., Изд. къща „Сребърен лъв”, 1998, с. 169-178. ISBN 954-571-131-0.

Манолакев, Христо (1997) „Повести покойного Ивана Петровича Белкина” и парадоксите на Пушкиновия прозаичен дебют (име, подпис, маска). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Т. 35, кн. 1, 1997. Филологии, с. 469-479. ISSN 0861-0029

Манолакев, Христо (1997) Константин Мочулски в българския печат през 20-те години и споменът за отказания спомен. Човек и време. (Сб. с научни изследвания в памет на Сабина Беляева). София. 1997, Изд. на НБКМ, с. 363-380. ISBN 954-523-034-7.

Манолакев, Христо (1996) Н. М. Карамзин и Българското възраждане - нови сведения. Език и литература, 1996, № 1, с. 105-111. ISSN (print) 0324-1270.

Манолакев, Христо (1996) Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане) София, Изд. „Кралица Маб”, 248 с. ISBN 954-533-013-9 COBISS.BG-ID 1031097572

Манолакев, Христо (1995) Русская эмиграция в Чехии и ее болгарские рефлексии. (Никодим Павлович Кондаков и Болгария). Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Сборник докладов. Т. 1, 2. Прага, Narodni knihovna Ceske republiky, 1995, Т. 2, с. 660-674. ISBN 80-7050-229-0.

Манолакев, Христо (1994) Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане. „Studiorum causa”: Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. (Съст. М. Дачев). С., 1994, Изд. „СУ. Св. Кл. Охридски”, с. 215-233. ISBN 954-07-0459-6.

Манолакев, Христо (1994) Комедията на Тодор Пеев „Даскал Генко” в контекста на възрожденската едноактна драматургия. Тодор. Пеев. Научни изследвания. Драми. С., 1994, БАН, с. 43-51 ISBN 954-8712-01-6.

Манолакев, Христо (1994) Кирил Василев Кръстев. Речник по Нова Българска литература. 1878 - 1992. С., 1994, Изд. „Хемус”, с. 191-192. ISBN 9544280618.

Манолакев, Христо (1994) Из историята на руската емиграция в България. Проф. П. М. Бицили и Чудомир. (П. Бицили. Творчеството на Чудомир и Българският хумор.). Летописи, 1994, № 11/12, с. 45-62.

Манолакев, Христо (1993) Руската емиграция в България и проблемите на литературната рецепция или „Случаят Пушкин - 1937 г.”. Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 114-131. ISSN (print) 0324-0495

Манолакев, Христо (1993) „Пушкин и руският роман” - неопубликованная статья проф. П. М. Бицилли в связи со 100-летием гибели А. С. Пушкина. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 63-69.

Манолакев, Христо (1992) За /не/разбирането на „Иванку, убиецът на Асеня I”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юб. Сборник. Шумен, Изд. къща „Ил. Р. Блъсков”, 1992, с. 67-72.

Манолакев, Христо (1991) Особености в рецепцията на руската белетристика в България през 70-те години на ХIХ век. Българистични и славистични изследвания. Материали от Науч. конф. посветена на 80-те години от рождението на акад. Емил Георгиев. В. Търново, 1991, с. 99-109.

Манолакев, Христо (1991) Жанрови модификации в преводната литература на Възраждането. Жанр и възприемател през Възраждането. Изд. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991, с. 35-44.

Манолакев, Христо (1990) Рецепция русской белетристики в эпоху Болгарского возрождения. Болгарская русистика, 1990, № 4, с. 48-55.

Манолакев, Христо (1990) За източника на „Сирота Цветана”. Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 139-144. ISSN (print) 0324-0495.

Манолакев, Христо (1989) „Сиерра-Морена” в жанровой системе повестей Н. М. Карамзина. - В: Международный симпозиум „Проблемы жанров русской классической и советской литературы”, София 31.III. - 1.IV.1989. Тезисы докладов и сообщений. С., 1989, с. 27.

Манолакев, Христо (0) М. Е. Салтиков-Шчедрин. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. Т. 2. Руска литература. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2001, 135 - 139. ISBN 954-430-741-9 (т. 2)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/