Публикации на проф. дн Маргарита Николова Карамихова


Карамихова, Маргарита (2021) Карамихова, М. 2021. Война и мир в една песен. П. Ст. Петков, М. Карамихова (съст.) Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 година. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 341-358. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2021) Есе за митичната българска баба между „Осанна“ и „Разпни я!“. Карамихова, М., П. Банкова (съст.) Динамика на социалното пространство. Изд. Фабер. В. Търново. 270 – 287. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2021) Karamihova, Margarita. Exploring memories of Communism in Bulgaria. In: R. Halili, G. Franzi-netti, A. Kola (eds.) Studying the Memory of Communism. Genealogies, Social Practices and Communication. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2021. Pp. 257-275. Торун, Полша

Карамихова, Маргарита (2020) 110. Карамихова, М. Чудесата и децата. М. Карамихова, Б. Петрова (съст.) Градиво за изследване на детето, децата, детството, Т. І І. Издателство „Фабер“, В. Търново. . 9-25. Велико Търново, изд. "Фабер"

Карамихова, Маргарита (2020) Карамихова, М. 2020. .Бележки за историята на къната и къносването. В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Изд. „ИТИ“, В. Търново. 219-231. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2019) Читалищата в съвременното университетско преподаване (Проучване на случай – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Сп. Български фолклор, год. XLV, кн. 1, 2019, 60-67.

Карамихова, Маргарита (2018) Принос към методиката за изследване на миграционни нагласи. В: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018. ISBN 978-954-07-4595-4, 57-69.

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамихова, Маргарита (2017) Teaching Bulgarian Ethnology During Post-communist Period.Risteski, L., I. Crvenkovska Risteska (eds.). Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis. Skopje, 71-82. Skopje,

Карамихова, Маргарита (2017) Постсоциализмът като виенско колело (Политико-геронтоложко есе). Сп. История. г. 25, № 6, 627-639.

Карамихова, Маргарита (2017) Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.

Карамихова, Маргарита (2016) Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111. Казанлък

Карамихова, Маргарита (2016) Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2016) Gardener’s Soup Festival in Zlataritsa – Development of Cultural Tourism or Pre-Elections Campaign: a case study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 7, Number 2, 2016, pp. 185-211. Sofia

Карамихова, Маргарита (2015) Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, 2015, pp. 229-258. ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print) София

Карамихова, Маргарита (2015) Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287. Габрово.

Карамихова, Маргарита (2015) Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2015) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza. In: Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Edwin Schmitt. Social Sciences academic Press. (CHINA) 98-118. 灾害与文化定式:中外人类学者的视角 (Disasters and Cultural Stereostypes) 主编: [保] 艾丽娅・查内娃(Elya Tzaneva, Edwin Schmitt)(eds.) [美] 埃德温・施密特 (Margarita Karamihova) 记忆与防范:纪念洪水遇难者的活动―保加利亚中部奇拉搭利萨地区的个案研究 [保] 马加丽塔・卡拉米霍娃 р. 98-141 Пекин

Карамихова, Маргарита (2015) Pedeapsa divină. O etnologie a amintirilor despre politicile agresive atee comuniste din Bulgaria Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord), Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iași, Polirom,.529-540 Букурещ

Карамихова, Маргарита (2014) Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград).– Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. ISSN 0323-9861 София

Карамихова, Маргарита (2014) Cвятилище в частной собственности: источник Св. Георгия в Велико-Тырново (Болгария) В: «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», бр. 2, 2014, 183-203. Москва

Карамихова, Маргарита (2014) Sacred Places and Pilgrimages:Mechanisms of Peacemaking in Post-Communist Bulgaria. In: A. Pazos (ed.) Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam. Pp. 161-175. Сантяго ди Компостела

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378. Габрово

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. В. Търново: УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 2014. ISBN: 9789545249556

Карамихова, Маргарита (2014) Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 370 стр. ISBN 978-954-524-942-6; COBISS.BG-ID: 1265735908 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). – Епохи, кн. 2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. с. 182-209. ISSN 1310-2141 В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2013) Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). - Епохи. кн.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. ISSN 1310-2141 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013. София

Карамихова, Маргарита (2013) Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239

Карамихова, Маргарита (2013) Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174. София

Карамихова, Маргарита (2013) Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, ВТ, 2013, с. 300-317. ISSN 1314-4065 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2012) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Fang Sumei and Edwin Schmitt Cambridge Scholars Publishing 96-114 Cambridge

Карамихова, Маргарита (2012) Different Generations, Different Shared Memories (a study of Turkish minority in Bulgaria memories). In: Remembarance in Time. Vol.I. ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9 Pp.255-262. Букурещ

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092 София

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308 ЕИМ, БАН

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2007) Les Bulgares Musulmans dans la vie politique après 1989: un groupe politique anonyme. In: Revue d’ etudes comparatives Est – Ouest, Decembre 2007. Vol. 38, n 4, Armand Colin ed. pp. 29-48; ISSN‎: ‎0338-0599; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-39049087609&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fa51618da7038ff7a788e4d2828d927e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2823492417700%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= Paris

Карамихова, Маргарита (2006) Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500 Пловдив

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444 София

Карамихова, Маргарита (2003) Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268 София

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540 София

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948 София

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карамихова, Маргарита (2000) Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402. софия

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486 София

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (1999) Брачна снимка от Кърджали, С: изд. BFKA, 1999. 176 стр. ISBN 954-9750-06-X София

Карамихова, Маргарита (1998) Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамихова, Маргарита (1995) “Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316 София

Карамихова, Маргарита (1994) Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213 София

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/