Публикации на доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева


Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи. В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 29-50. ISBN 978-954-07-5009-5; COBISS.BG-ID - 41707272

Георгиева, Гергана (2020) Рецензия: Нов поглед към българския елит. (Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада: българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). София: Авангард прима, 2019, 646 стр.). История, 2020, кн. 2, страници. ISSN 0861–3710 [Инд./Реф. в: Web of Science]

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново: Фабер, 2020. – 570 с. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. – 231 с. ISBN 978-954-07-5009-5. COBISS.BG-ID – 41707272

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020. – 374 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Бератлиите - търговците на султана. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020, с. 39-54 (в съавторство с д-р Николай Тодоров). ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Различните роли на кадийския съд при решаването на конфликти в българските земи, 15-19 век. В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019. – 403 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Добруджа: сборник. Т. 33. Ред. колегия Георги Атанасов и др. Силистра: Регионален исторически музей – Силистра, 2019. – 351 с. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019. – 573 с. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 2019, т. 5, с. 111-130. ISSN 1313-6356; COBISS.BG-ID 1291621092

Георгиева, Гергана (2019) Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза. В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 337-344. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019, с. 300-310. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите. В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Ред. колегия Пламен Митев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 55-84. ISBN 978-954-07-3647-1; COBISS.BG-ID 1287205604

Георгиева, Гергана (2018) Трявна в средата на XIX век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година I (XXXIII). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 640-660. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018. – 377 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID - 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Бележки върху териториално-административното деление на Балканите през XIX век и мястото на Търновска каза/ санджак в него. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 190-203. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID - 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси. В: Чрез миналото към бъдещето. in honorem Margaritae Karamihova. София: Просвета, 2018, с. 133-139. ISBN 978-954-01-3551-9; COBISS.BG-ID 1286249188

Георгиева, Гергана (2018) Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018, с. 218-230. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018. – 786 с. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID – 1285467876

Георгиева, Гергана (2017) Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2017, с. 287-300. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2017) (Научен редактор). Тютюнджиев, И. История на българския народ ХV-ХІХ век. (Учебник). Велико Търново: Ровита, 2017. – 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0; COBISS.BG-ID - 1283574756

Георгиева, Гергана (2017) Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век. В: Балканите – език, история, култура. Т. 5. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 279-292. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2017) Отзив: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016. 520 стр. Епохи, 25 (2017), 488-491. ISSN 1310-2141. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]. COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век). Епохи, 2016, т. 24, кн. 2, с. 177-200. ISSN 1310-2141 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]; COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2016) Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи. Известия на РИМ-Габрово, т. 4, 2016, с. 92-109. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. Във: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Отг. ред. Иван Русев. Варна: Онгъл, 2016, с. 59-80. ISBN 978-619-7079-95-1; COBISS.BG-ID 1289759204

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191. ISSN 0323-9780; COBISS.BG-ID 1119807716

Георгиева, Гергана (2016) Рецензия: Първева, Ст. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011. Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2015) (Член на ред. колегия). Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015. – 630 с. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2015) The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. New York: I. B. Tauris, 2015, pp. 137-149. ISBN 978-1-78453-439-4

Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. Известия на РИМ-Габрово, 2015, т. 2, с. 209-226. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. Encyclopedia of Islam. Three. Leiden-Boston: Brill, 2015, pp. 96-97. ISBN 978-9004252691

Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015, с. 256-267. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2014) The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 428-435. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 358-363. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна: Стено, 2014. – 190 с. ISBN 978-954-449-733-0; COBISS.BG-ID 1268154340

Георгиева, Гергана (2014) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014. – 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. Eyal Ginio, Karl Kaser. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University, 2013, pp. 311-334. студия ISBN 978-965-91082-5-1

Георгиева, Гергана (2013) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2013. – 315 с. ISBN 978-954-400-920-5; COBISS.BG-ID - 1258138852

Георгиева, Гергана (2012) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2012. – 478 с. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 531-542. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID 1244383460

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia: Paradigma, 2011, pp. 85-95. ISBN 978-954-326-134-5; COBISS.BG-ID 1238849252

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. В: Четива за историята и културата на Балканите: В помощ на университетското преподаване. Съст. Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 79-102. ISBN 978-954-326-129-1; COBISS.BG-ID 1238840292

Георгиева, Гергана (2010) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. Etudes balkaniques, 2010, issue 1-2, pp. 148-205. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009, с. 70-99. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): Developing Cultural Identity in the Balkans. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2009) (Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID - 1231418084

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. В: Балканите – език, история, култура: Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 152-161. ISBN 978-954-524-636-4; COBISS.BG-ID 1229435620

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, pp. 3-20. ISBN 978-960-88394-4-1

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174. ISSN 0324-1645 COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2006) Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.) Институт по балканистика - Българска академия на науките

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. На сайта на Българското общество за изучаване на ХVІІІ век: http://www.bulgc18.com/roads/bg/Gergana.htm

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. В: Историята – начин на употреба. Ред. Иван Русев, Христо Мишков. Варна: УИ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2006, с. 83-93. ISBN 954-715-298-X; 978-954-715-298-4; COBISS.BG-ID 1227063268

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, pp. 45-72. ISSN 1584-0298

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, кн. 1-2, с. 47-70. ISSN 1311-0144 [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ]; COBISS.BG-ID 1121038308

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, № 2, pp. 57-77. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. Изследвания. Ред. Росица Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, с. 300-323 (в сътрудничество с Орлин Събев). ISBN 954-8872-31-5

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Тезиси от IV четения на Асоциация Онгъл на тема „Конфесионални измерения на фолклорната култура“. София: Род, 1998. ISBN 954-476-013-X; COBISS.BG-ID 1032044772

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/