Публикации на проф. дн Николай Стойчев Димитров


Димитров, Николай (2019) „Демоните“ на сецесиона и Яворов. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания, Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 25-53, ISBN 978-954-9489-65-1

Димитров, Николай (2019) Лирическият цикъл като протообраз на книгата „Сън за щастие“ Литературата:образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. „Фабер“, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-00-1066-1, с. 64-76.

Димитров, Николай (2019) Българската поезия през 1946 година - поетика на новия канон Сб. „1946, „Кралица Маб“, С., 2019, ISBN 978-954-533-180-0, с. 156-174

Димитров, Николай (2018) Архетипът „Йов“ или за корените на меланхолията в „Планински вечери“ на Асен Разцветников Сп. Любословие, бр. 18, УИ „Ипископ К. Преславски“, Шумен, 2018, ISSN 1314-6033q ISSN 2603-5111 (Online), с. 190 - 217. А също и в сб. Асен Разцветников. 120 години от рождението му. ДАР-РХ, Велико Търново, 2019,ISBN 978-954-9489-68-2, с. 55-83

Димитров, Николай (2018) За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев В: Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Ред. Н. Димитров, Ант. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева, В. Търново, ДАР-РХ, 2018, с. 219-231, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID 1287543780

Димитров, Николай (2018) Визии за целостта в поезията на Иван Методиев В: Книга за Иван Методиев. Проекти за свят. Ред. Ал. Антонова, М. Димитрова, С., Институт за литература – БАН, 2018, с. 49-65, ISBN 978-619-7372-07-6, COBISS.BG-ID 1284760292

Димитров, Николай (2017) Емотивен модел на целостта в „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков. В: Пенчо Славейков. 150 години от рождението му. Ред. Ал. Антонова, Е. Трайкова, М. Янакиева, П. Ватова, С., Изд. център „Боян Пенев, 2017, с. 119-137, ISBN 978-619-7372-02-1, COBISS.BG-ID 1282110948

Димитров, Николай (2017) Владимир Зарев. Литературна анкета Пловдив, Изд. къща Хермес, 2017, 287 с., ISBN 978-954-26-1728-0, COBISS.BG-ID 1283551460

Димитров, Николай (2017) Политическото като бит в поезията на П. Р. Славейков от в. „Остен“ В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014 – 2017 г. Трявна, 2017, стр. 150-155. ISBN 978-619-00-0676-3, COBISS.BG-ID 1284763364

Димитров, Николай (2017) Тихо е Изд. Фабер, В. Търново, 2017, с. 87. ISBN 978-619-00-0658-9, COBISS.BG-ID 1283957732

Димитров, Николай (2017) Три модела на женската красота в началото на българския модернизъм („Черните очи“ на К. Христов, „Фрина“ на П. Славейков, „Аз искам да те помня все така“ на Д. Дебелянов). В: Красотата в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 89-103, ISBN 978-619-208-100-3, COBISS.BG-ID 1280447460

Димитров, Николай (2017) Как синът редактира социалния романтизъм на баща си или за демократическите утопии на българските писатели В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014 – 2017 г. Трявна, 2017, стр.16-22. ISBN 978-619-00-0676-3, COBISS.BG-ID 1284763364

Димитров, Николай (2017) Петко Р. Славейков в спомените на съвременница (Аспекти на психографията) В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014 – 2017 г. Трявна, 2017, стр. 49-58. ISBN 978-619-00-0676-3, COBISS.BG-ID 1284763364

Димитров, Николай (2016) Вик и мълчание в поезията на Стефан Цанев или прекият път към истината. В: Генерация на властта: „Априлското поколение“ в българската литература. Ред. Пл. Дойнов, С., Изд. „Кралица Маб“ 2016, с. 205-223, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID 1282740708

Димитров, Николай (2015) Иван Радославов. Опит за творческа психография. В: Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, А. Велкова-Гайдаржиева, В. Търново, ДАР - РХ, 2015, с. 86-95. ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID 1279912676

Димитров, Николай (2015) Емоция и жест във филма на Методи Андовон „Козият рог“. В: Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба, Ред. Ц. Иванова, Р. Радев, Н. Йович, В. Седефчева, С. Стаменкович, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 189-198, ISBN 978-619-208-010-5, COBISS.BG-ID 1281557988

Димитров, Николай (2015) Емотивно-етични аспекти от поетиката на т. н. „тихи лирици“. В: „Тихата лирика“ в българската литература. Ред. Пл. Дойнов, Ив. Станков С., Кралица Маб, 2015, 225-238, ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID 1272333284

Димитров, Николай (2014) Войната и писателят в романа на Антон Страшимиров „Вихър“ – утопии и реалности. В: Войните 1912 – 1918. Днешен поглед и интерпретации. Ред. Ив. Радев, В. Търново, Нар. библ. „Петко Р. Славейков“, 2014, с. 202 - 219, ISBN 978-954-92946-9-9, COBISS.BG-ID 1266107108

Димитров, Николай (2014) Как „мързелът“ ражда поезия (Към поетиката на книгата „Сън за щастие" от Пенчо Славейков) В: Славейковото общество. Изследвания и материали. Ред Й. Ефтимов. С., 2014, с. 43-53. ISBN 978-954-533-134-3, COBISS.BG-ID 1265652196

Димитров, Николай (2014) Как водата помни словото. (Рецензия за кн.: Спомени за вода / Иван Станков. - В. Търново : Фабер, 2014) В: Литературен вестник: седмично издание. Год. 23, бр. 20 (28 май-03 юни 2014), с.5. ISSN 1310-9561 (Print); COBISS.BG-ID: 1261431012

Димитров, Николай (2013) Пенчо Славейков и античната литература. В: Арнаудов сборник. Т. 7, Ред. Р. Русев, Н. Ненов, Я. Пометкова, Е. Недкова, В. Донева, Д. Камаринчева, Н. Бенин, М. Душкова Русе, Лени-Ан, 2013, с. 187-193, ISBN 978-619-7058-06-2 (т. 7), COBISS.BG-ID 1260185572; Също: В: Славейковото общество. Изследвания и материали. Ред Й. Ефтимов. С., 2014, с. 43-53. ISBN 978-954-533-134-3, COBISS.BG-ID 1265652196

Димитров, Николай (2013) Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова на Блажените“. В. Търново, ДАР - РХ, 142 с., ISBN 978-954-9489-33-0, COBISS.BG-ID 1273222372

Димитров, Николай (2013) Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 320 с. ISBN 978-954-524-934-1, COBISS.BG-ID 1263477732

Димитров, Николай (2012) Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета. Второ допълнено издание В. Търново, Faber, 2012, 260 с., ISBN 978-954-400-774-4, COBISS.BG-ID 1250886628

Димитров, Николай (2012) Езикът на страха в следосвобожденската литература за Априлското въстание (Перущица, Батак). В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, Т. 1, Ред. К. Протохристова, Е. Трайкова, Ал. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, Ал. Антонова, С., 2012, ИЦ „Боян Пенев“, с. 85 - 102, ISBN 978-954-8712-77-4 (т. 1), COBISS.BG-ID 1252405476

Димитров, Николай (2012) Антологично- пантеонни импликации на канона („На Острова на Блажените“ и „Пантеон“). В: Антология и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Ред. Пл. Антов, М. Димитрова, Г. Господинов, С., ИЦ „Боян Пенев“, 2012, с. 27 - 43, ISBN 978-954-8712-82-8

Димитров, Николай (2012) Несвършващият роман на (за) Вълчевци. В: Литературен вестник: седмично издание. 2012, год. 21, бр. 35 (31 окт.- 06 ноември). ISSN 1310-9561 (Print), COBISS.BG-ID 1247260900

Димитров, Николай (2012) Езикът на страха в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век : дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките", професионално направление: 2.1. Филология В. Търново, 2012. COBISS.BG-ID 1272333028

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в българската затворническа мемоаристика през 19-ти век. В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, М. Григорова, В. Търново, 2011, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 40-52, ISBN 978-954-524-775-0, COBISS.BG-ID 1238056420

Димитров, Николай (2011) Болестта и разпадащата се утопия на патриархализма в българската литература от началото на 20-ти век. В: Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново, 2011, с. 64-78. ISBN 978-954-524-788-0, COBISS.BG-ID 1237699556

Димитров, Николай (2011) 1910 и съдбата на българския модернизъм. (Периодизационни и терминологични проблеми). В: 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Ред. Пл. Дойнов, Й. Ефтимов, С., 2011, Сиeла, ISBN 978-954-28-0919-7.

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов. В: Проглас: филологическо списание, В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2011, кн. 1, с. 206-222, ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196

Димитров, Николай (2008) Поезията като метатекст. Утопии и антиутопии в „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов. В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231, ISBN 978-954-524-652-4, COBISS.BG-ID 1229239268

Димитров, Николай (2008) Огледалото на (себе)познанието в късното творчество на Емилиян Станев В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания. Архив.Спомени. Ред. С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 267-279, ISBN 978-954-524-625-8, COBISS.BG-ID 1228434660

Димитров, Николай (2007) Вазов: между всекидневното и трансцендентното: Студии и етюди В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 188 с., ISBN 978-954-524-596-1, COBISS.BG-ID 1227016932

Димитров, Николай (2007) Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета. В. Търново, Faber, 188 с., ISBN 978-954-775-834-6, COBISS.BG-ID 1228001252

Димитров, Николай (2006) Как „мързелът“ ражда поезия. В: Проглас: филологическо списание, В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, кн.1, с.156-164, 2367-8585 (Online), ISSN 0861 7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196

Димитров, Николай (2005) Лунният просяк В. Търново: Фабер, 2005, 60 с. ISBN 954-775-454-8, COBISS.BG-ID 1043860452

Димитров, Николай (2004) Яворов. Еротика на песента: 90 г. от смъртта на П. К. Яворов (1878 - 1914). В: Света гора, В. Търново, ПИК, Faber, Слово, Абагар, 2004, Ред. С. Василев, Р. Радев, Вл. Шумелов, с. 242-252. ISSN 1311-0209 (Print), COBISS.BG-ID 1163284708

Димитров, Николай (2004) Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература: Ч.1 В. Търново, Faber, 182 с. ISBN 954-775-319-3, COBISS.BG-ID 1042579940

Димитров, Николай (2001) Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика В. Търново, ПАН-ВТ, 281 с., ISBN 954-747-029-9, COBISS.BG-ID 1037954532

Димитров, Николай (2001) Ипостасите на спящата вода (в поезията на българските модерни поети от началото на 20 век). В: Български език и литература: научно-методическо списание. XLI, (5-6) 2001, с. 87-91. ISSN 0323-9519 (Print), COBBIS.BG-ID 1157118692

Димитров, Николай (2000) Метафизични парадигми в поезията на Яворов. В. Търново, 2000, COBISS.BG-ID 1265385188

Димитров, Николай (1999) Диалозите на модерността (П. К. Яворов - Димитър Бояджиев). В: Проглас: филологическо списание. В. Търново. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" , 1999. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print); Год. VIII, 3-4 (1999), с. 46-60; COBISS.BG-ID 1159445732

Димитров, Николай (1998) Поезията на Яворов. Метафизика и творчество. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 162 с., ISBN 954-524-177-2, COBISS.BG-ID 1032505572

Димитров, Николай (1995) Българската литература между “съня “ и “безсънието”. В: Език и литература, 1995, с. 49-61, № 5-6. ISSN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660

Димитров, Николай (1994) Митът за Сизиф в творчеството на Камю и Яворов В: Език и литература, 1994, №2, с.39-46, ISNN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660

Димитров, Николай (1994) Теодор Теодоров Хрулев - книжовно и поетическо творчество. В: Лясковец в миналото, ред. П. Славчев, Хр. Глушков, Т. Драганова, В. Търново, Изд. Пик, 1994, с. 345-359, ISBN 954-8258-16-1, COBISS.BG-ID 1027801316

Димитров, Николай (1991) Жанрово-стилови и рецептивни аспекти на „Забавник за лето 1845“ на К. Огнянович. В: Жанр и възприемател през Възраждането. В Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 55-66, COBISS.BG-ID 1090869732

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/