Публикации на проф. дн Иван Герасимов Станков


Станков, Иван (2020) Румънският литературен социализъм и писателят Марин Преда сб. Двете лица на писателя. Персонални казуси в източноевропейските литератури.С., 2020.г., с. 75-87. ISBN 978-954-533-186-2

Станков, Иван (2020) Дуендето на Баба Неделя сб. "Бието на словото. Юбилеен сборник, посветен на 60-гидишнината на професор Запрян Козлуджов", с. 278-286. ISBN 978-954-09-1432-9

Станков, Иван (2019) Животът като маска на смъртта сб. "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания". В.Т., 2019, с. 129-133. ISBN 987-954-9489-65-1

Станков, Иван (2019) От дъното ("Балади за нищите" от Асен Разцветников и "De Profundis" от Александър Вутимски) сб. "Асен Разцветников. 120 години от рождсението на поета. Нови изследвания" ISBN 978-954-9489-69-2

Станков, Иван (2019) Водопойка на живи и на мъртви (Разказът "Водопойка" на Йордан Радичков) сб."Магическият реализъм. Magical Realism", С., 2019 г., с. 87-95 ISBN 978-619-7372-21-2

Станков, Иван (2019) Релативизмът в новелата на Георги Марков "Жените на Варшава" Сб. "Портретът на моя двойник" и "Жените на Варшава" от Георги Марков в българската литература и култура. с. 155-167 ISBN978-954-533-181-7

Станков, Иван (2018) Ритуализации и неомитологизъм в прозата на Мирча Картареску сб. "Свят и смисъл. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Валери Стефанов", С., 2018 С. 436-441 ISBN 978-954-07-4437-7 COBISS.BG-ID 1287221476

Станков, Иван (2018) Филологическа археология на библейската мъжественост сб. "Литературата: удоволствия и предизвикателства. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Милена Кирова", С., 2018, с. 21-39 ISBN 978-954-07-4573-2 ISBN

Станков, Иван (2018) Йордан Радичков за Емилиян Станев сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя ISBN 978-954-9489-60-6 COBISS/BG-ID 1287543780

Станков, Иван (2017) Бележки за сборника "Борис Христов в българската литература" Арнаудов сборник, т. 9, Русе, с. 266-273 ISBN 978-619-7058-49-9 COBISS.BG-ID 1280435684

Станков, Иван (2017) Анчо Калоянов. Литературна анкета. издателска къща "Хермес, гл. Пловдив ISBN 978-954-26-1643-6 COBISS.BG-ID 1280552676 205 стр.

Станков, Иван (2016) Сенки на думи. Мотиви в поезията на Борис Христов изд. "Фабер", В.Търново, 239 стр. ISBN 978-619-00-0439-4 COBISS.BG-ID 1278764260

Станков, Иван (2016) Похвално слово за Анчо Калоянов. сп. Библиотека. Списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литерату3рна история.. бр. 1, с. 132-136 , ISSN 0861-847X

Станков, Иван (2016) Иван Радославов за Йордан Йовков сб. "Иван Радославов. 135 години от рождението на критика" Нови изследвания", В.Т., 2015 г., с. 153-160, ISBN 978-954-9489-48-4 COBISS.BG-ID 1279912676

Станков, Иван (2015) Жегата като състояние на света: Борис Христов сб. "Тихата лирика" в българската литература. С., 2015 г. ISBN 978-954-533-147-3 COBISS.BG-ID 1272333284

Станков, Иван (2015) . Paralele romano-bulgare extrase din cartea lui Lucian Boia “De ce este Romania altfel?” Romanoslavica, vol. LI, 51, nr 1, Bucuresti, Editura Universitatii, 2015. 155-161 ISSN 0557-272X

Станков, Иван (2015) Скритият дебат върху теодицеята в „Хайка за вълци“ сб. „„Хайка за вълци“ в българската литература и култура.. С., 2015 г. с.110 – 121. ISBN 978-954-533-140-4 COBISS,BG-ID 1270822628

Станков, Иван (2015) Поетът и тишината сб. "Тихата лирика" в българската литература", С., 2015 г. стр. 72-94 ISBN 978-954-533-147-3 COBISS.BG-ID 1272333284

Станков, Иван (2014) Див огън Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. В.Т., 2014 г., изд. „Фабер“. (с. 105-112) ISBN 978-619-00-0123-2 COBISS.BG-ID 1269635556

Станков, Иван (2014) Електронни писма до / от Михаил Неделчев В: Неделчев, Михаил. Яворовата година на траура. С., 2014 г., с. 26-29. ISBN 978-954-835-722-7

Станков, Иван (2014) Похвално слово за Анчо Калоянов Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. В.Т., 2014 г., изд. „Фабер“, (с.7-11) ISBN 978-619-00-0123-2 COBISS.BG-ID 1269635556

Станков, Иван (2014) Анкета с Анчо Калоянов Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. В.Т., 2014 г., изд. „Фабер“. (с. 198-278) ISBN 978-619-00-0123-2 COBISS.BG-ID 1269635556

Станков, Иван (2014) Към черния връх Яворов лист. 100 години от смъртта на Яворов… Октомври, 2014 г., с. 5

Станков, Иван (2014) Paralele romano-bulgare extrase din cartea lui Lucian Boia "De ce este Romania altfel?" Romanoslavioca, seria noua, vol. 4, nr. 4, p= 155-160

Станков, Иван (2014) Релативизмът и малките революции в прозата през 60-те години на ХХ век Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 3013 г. Секция "Българска литература", подсекция "Българската литература - история и съвременност", стр. 353-363 ISBN 978-954-07-3836-9 COBISS.BG-ID 1280581092

Станков, Иван (2013) Писмо до тенеца Николай Звезданов сп. Проглас. Кн. 2, 2013 г., с. 238 – 241.

Станков, Иван (2013) Яворовата нирвана в Дебеляновата гора сб. „Димчо Дебелянов. 125 г. От рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. В.Т., 2013 г., с. 60-67. ISBN 978-954-524-920-4 COBISS.BG-ID 1260149220

Станков, Иван (2013) Академик Иван Радев на седемдесет години сп. Списание на Българската академия на науките. кн. 3, 2013 г., с. 110-112.

Станков, Иван (2012) Мотивът за кръста в поезията на Борис Христов сб. Борис Христов в българската литература и култура. С., 2013 г. Стр.40-46. ISBN 978-954-533-129-9 COBISS.BG-ID 1253746404

Станков, Иван (2012) Праволинейност и отклонения в романа на Камен Калчев „Семейството но тъкачите” сб. „НРБ-литературата: история, понятия, подходи". С., 2012 г. с. 445-467 ISBN 978-954-533-121-3 ISBN 978-954-8773-10-2 COBISS.BG-ID 1253735908

Станков, Иван (2012) Първите критически отзиви за Васил Попов Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, т. І1 С., 2012 г. с. 537-547 ISBN 978-954-8712-77-4 COBISS.BG-ID 1252405476

Станков, Иван (2012) Фигури на отвъдността в българската литература на ХХ век. "Фабер", Велико Търново ISBN 978-954-400-652-5 COBISS,BG-ID 1245030116

Станков, Иван (2011) Принос към прочита на българския постмодернизъм (Г. Господинов, Б. Пенчев, Пл. Дойнов) Литернет, 2011 г., бр. 11.

Станков, Иван (2011) Лабиринти и пеперуди (Романът „Ослепително” на Мирча Картареску” Romanoslavica, Bucuresti, 2011, vol. XLVII, nr. 2

Станков, Иван (2010) Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм изд. "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-386-9 COBISS.BG-ID 1233615076

Станков, Иван (2010) Теорията на относителността, огледана в "Корените" на Васил Попов сб. "И ние в литературата. Изследвания. библиотеки. Оценки. В.Т., 2010, с. 98-118 ISBN 978-954-524-731-6 COBISS.BG-ID 1234272228

Станков, Иван (2009) Спазми и отечества в поезията на Иван Динков сб. Иван Динков в българската литература и култура. С., 2009, с. 61-69 ISBN 978-954-533-093-3 COBISS.BG.ID 1230458596

Станков, Иван (2009) Проблемът за полифонизма, огледан в романа на Васил Попов "Низината" сп Проглас, 2009, кн. 1 ISSN 0861 7902

Станков, Иван (2008) Една българо-чехословашка дискусия за социалистическия реализъм сб. "Славистични проучвания. Сборник в чест на ХIV международен склавистичен конгрес". В.Т., 2008 г. с. 187-195 ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID 1229239268

Станков, Иван (2008) Ботушите на Хемингуей (Ем. Станев и В. Попов) сб. "Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата". Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. ISBN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 1228434660

Станков, Иван (2008) Из историята на българския литературен социализъм. Върху материали от втората половина на 50-те години на ХХ век сб. "Социалистически реализъм. Нови изследвания. С., 2008, с. 261-295 ISBN 978-954-535-543-1 COBISS.BG-ID 1233477860

Станков, Иван (2007) Корабът, който минава сб. "Литература на отминалото половин столетие". 2007 с. 85-105 ISBN 978-954-439-894-1

Станков, Иван (2006) Носталгия по Исусовото детство (Върху новелата на Мирча Картареску "Мендебила". Сб. "Класика & авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. Иван Сарандев. С. 331-341 ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13:978-954-8712-39-2 COBISS.BG-ID 1045753828

Станков, Иван (2005) Огледалата на виното сб. "Пиянство и смисъл", В.Т., 2005 г. ISBN 954-775-478-5 COBISS.BG-ID 1044256996

Станков, Иван (2005) Златан четеше внимателно и строго сб "ЗДмей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени", В.Т., 2005 г. ISBN 954-524-479-8 COBISS.BG-ID 1045367012

Станков, Иван (2004) Бездомната покъщнина като съдба сб. "Литературната география - пътешественици и домоседи", В.Т., 2004 г. ISBN 954-775-327-4 COBISS.BG-ID 1042581988

Станков, Иван (2002) На пътя на историята. Творчеството на Димитър Талев. изд. Слово, В. Тървоно ISBN 954-439-696-9 COBISS.BG-ID 1037823972

Станков, Иван (2001) Нашенците срещу белгийската мантия сб. "Гардеробът на литературата, В.Т., 2001 ISBN 964-775-014-3

Станков, Иван (2001) Пътят на дома (Опит върху историософията на Димитър Талев) сб. "Зом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата. В памет на Тончо Жечев. В.Т., 2001, с. 287-307 ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724

Станков, Иван (2001) Баладата на разделното време сб. "Следите на свещената книга в българската литература." В. Т., 2001, с. 257-267 ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580

Станков, Иван (2001) Геометрия на времето в романа "Времето на героя". Писателят - това красиво човечество. Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. В.Т., 2001 г. COBISS.BG-ID 1037284324 ISBN 954-775-003-8

Станков, Иван (2000) Светилници, ламби, часовници (Опит върху проблема за времето у Д. Талев) Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. ISBN 954-524-224-8

Станков, Иван (2000) Еротичните опити на дъжда сб. "Литературата - зони на ерогенност". В.Т., 2000

Станков, Иван (1999) Разголване на близостта сб. "Шлагерният дискурс в литературата", В.Т., 1999 ISBN 954-534-207-8

Станков, Иван (1998) Дом на пътя на историята Книга за Талев. С., 1998, с. 51-62 ISBN 954-9502-34-1 OBISS.BG-ID 1033737956

Станков, Иван (1996) Раздвоението у Яворов и Разцветников сб. "Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П.К.Яворов", 1996 ISBN 954-07-0966-0 COBISS.BG-ID 1029758692

Станков, Иван (1996) Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 464-8 COBISS.BG-ID 1031117284

Станков, Иван (1996) За обратната перспектива сб. "Поглед в Йовковия свят. Сборник с доклади, изнесени на научната конференция "Йордан Йовковм - живот и творчество" в Добрич по случ„ай 115 годишнината на писателя., 1996 г.

Станков, Иван (1995) Йовковото творчество изд. Слово, В. Търново ISBN 954 439 397-8 COBISS.BG-ID 1028764644

Станков, Иван (1994) Историческият разказ за деца и юноши в периода между двете световни войни Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, т. XXVII, книга 1. Литературознание, Филологически факултет, 1994 г.

Станков, Иван (1994) Към проблема Йовков - Садовяну сб. "Литературно-естетически процеси на Балканите". Институт за балканистика. Изд. Моранг"1 С., 1994 г., с. 321-337 ISBN 954-8531-02-Х COBISS.BG-ID 1027235812

Станков, Иван (1993) Идейно-естетическата ситуация в сп. "Нов път" и сътрудничеството на Иван Мешеков сб. "Иван Мешеков. Критикът - артист. Изследвания и материали. ISBN 954-524-031-8 COBISS.BG-ID 1025843684

Станков, Иван (1992) Скръбният, нежният. лирическият свят на Асен Разцветников. изд. Алфа, В. Търново ISBN 954-831-02-8 COBISS.BG-ID 1026140132

Станков, Иван (1992) Приказката и / или разказът сп. Литературна мисъл, 1992, кн. 1-2

Станков, Иван (1992) Мотивът "Майка, либе и дружина" у Ботев, Яворов и Дебелянов Яворов сборник ISBN 954-427-051-5 COBISS.BG-ID 1024841188

Станков, Иван (1991) Към въпроса за българо-румънските паралели в областта на народната балада Българистични и славистични изследвания. В.Търново, 1991

Станков, Иван (1989) Историческите разкази на Ангел Каралийчев и изворите за българската история. сб. "Проблеми на литературната наука, история и критика. В чест на проф. д-р Георги Димов". В. Търново, 1989 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/