Публикации на проф. д-р Елена Колева Налбантова


Налбантова, Елена (2021) История на българската литература в Бесарабия и Таврия 19 – 21 век УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Налбантова, Елена (2019) За стихосбирката на Михаил Бъчваров-Бондар „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка". Бъчваров-Бондар, Мих. Сънят на скитника. Избрано. Силистра. Издателство и печатница РИТТ, 2019, с. 177-178. ISBN 9789547593527

Налбантова, Елена (2019) Между отец Матей Преображенски и господин Йоаким Груев или За парадигмата на Българското възраждане Проглас, кн. 1, 2019, с. 148-149 (год. ХХVIII), ISSN 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2019) Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.) : материали от националната научна конференция, организирана на 6 юли 2018 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски" / състав., науч. ред. Пламен Павлов, Пламен Митев. София : Фонд. Бълг. памет, 2019, 328 с., с. 310-326 ISBN978-619-7447-02-6COBISS.BG-ID - 1291348964

Налбантова, Елена (2019) За Петър Труфкин и за романа „Беженарите“ Буджак: от прошлого к настоящему (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека (Иван Грек). Кишинев: LEXON, 2019. 632 с., с. 534-547

Налбантова, Елена (2019) Съвременна българска бесарабска проза или как литературата разказва историята Проглас, кн. 2, 2019 (год. ХХVIII), с. 210-219. ISSN (print) 08617902 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2018) Петър Бурлак-Вълканов Патриархът на българските бесарабски поети Бесарабски гердан. Алманах. Кишинев, с. 36-39

Налбантова, Елена (2018) Мъдрецът Георги Барбаров Г. Барбаров. „Имам какво да губя – живея“. Биобиблиография. Кишинев, 2018, с. 19-22. https://issuu.com/ludmilapanzari/docs/barbarov_kniga

Налбантова, Елена (2018) Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието. Петров, М. Защита на православието. В. Търново: „Надежда – Р.Н.“, с. 197-213.

Налбантова, Елена (2018) Литературное наследие болгар-переселенцев. Идентичност. Сб. от Международна конференция „Единство исторических судеб“, посветена на 80-годишнината на М. Н. Губогло. Комрат (Р Молдова). F.E.-P.Tipografia Centrala, 2018, с. 185-194. ISBN 978-997-532-655-1

Налбантова, Елена (2018) В чест на един знаменателен юбилей. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 244 с. Проглас, кн. 1, 2018, с. 105-106 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2018) Един приятелски жест (Нови данни за историческата памет за Христо Ботев сред българите от Задунаевка) Христо Ботев. Нац. научна конфер., посветена на 170-годишнината от рождението. Калофер

Налбантова, Елена (2018) Колко книги е издал Неофит Бозвели Проглас, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), с. 247-255. ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2017) Едно закъсняло завръщане. (Рец. за Младенова, Марина. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С издание на творбите на Елена Мутева, подготвено от М. Михайлова. София: Артграф, 2012.) Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. Съставители Катя Станева, Паулина Стойчева, Мария Пилева. С.: Изд. на СУ, 2017. ISBN 978-954-07-4292-2

Налбантова, Елена (2017) Думи за Патриарха. Бурбак-Вълканов, П. Корени. Одеса: „Астропринт“, 2017, с. 10-12. ISBN 978-966-927-303-1 (УДК 821.163.2-1 Б912)

Налбантова, Елена (2017) Български творци от бесарабия. Представяне. Анкети (с Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев). Проглас, кн. 1, 2017, (год. ХХVІ), ISSN 2367-8585, с. 109-128. COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2016) Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки. Relaţiile Moldo-Bulgare: Istorie şi Cultură / Молдовско-български връзки: История и Култура. Съставители: Ник. Червенков, Ив. Думиника. Кишинев: S.Ş.B, 2016. 548 с. – с. 437-447. ISBN 978-9975-9577-5-5

Налбантова, Елена (2016) Одеса i тематика вiдчуждення в болгарськiй лiтературi 40-70-х рокiв ХІХ ст. Одеса у слов’янских литературах. Студiї. Bialystok – Odessa, p. 99-116. ISBN 978-83-63470-56-2

Налбантова, Елена (2016) Пет горчиви череши. Одеска българистика (изд. на ОНУ „И. Мечников“), № 13-14 (2015-2016), с. 96-100. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2016) Образът на майката в съвременната бесарабска българска поезия. Култура. Идентичности. Съмнения. Сб. в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставители: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. С. Издат. на БАН, 2016, с. 215-226. ISBN 978-954-322-870-6

Налбантова, Елена (2015) Принос към изследванията на две възрожденски селища (за: Караджова, Д. Сливен и Елена през Възраждането. С., 2014.) Проглас, кн. 1 за 2015, с. 173-179. ISSN (print) 08617902 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2015) Алтернативно pro domo sua. (за: Детрез, Р. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.). София: Кралица Маб, 2015. ) Проглас, кн. 2 за 2015, с. 438-440.ISSN (print) 08617902 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2015) Особености на пространството в „Житие и страдания грешнаго Софрония“. Електронно списание LiterNet, 14.04.2015, № 4 (185) ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2015) Онзи неотменен във времето миг Словото днес, бр. 18, 14 май 2015, с. 9. ISSN 1312-3173

Налбантова, Елена (2015) Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки Електронно списание LiterNet, 10.12.2015, № 12 (193) ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2014) „Дано да успея да напиша това, което ми е дадено“ Национална памет и личен дълг. Академик Ив. Радев на 70 години. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2014, с. 23-28. ISBN 978-954-322-771-6

Налбантова, Елена (2014) Паисий Хилендарски „История славянобългарска” и началото на българското Възраждане Одеска българистика, науковий щорiчник, № 11-12 (2013-2014), (Одеса), с. 31-38. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2014) Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 186 с. ISBN 978-954-524-948-8 COBISS.BG-ID - 1265778916

Налбантова, Елена (2014) Два варианта на женското присъствие в съвременната бесарабска българска поезия. Пламък, кн. 2, с. 113-119. / Лято /2014. ISSN 0032-0528

Налбантова, Елена (2014) „Моя южна равнина“ или за началото. Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 391-396. ISBN 978-9975-4476-9-ою

Налбантова, Елена (2013) Драматичното в темата за родината (наблюдения върху българската поезия от Бесарабия и Таврия) Време и пространство в културата на българи и сърби. Варна, 2013, с. 363-381, ISBN 978-954-579-957-4

Налбантова, Елена (2013) „… някога биле деца на земята си …“ Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. Л (12), 2012-2013, с. 347-357, ISSN (print) 1311-0209 COBISS.BG-ID 1121150692

Налбантова, Елена (2012) Кратка история на бесарабската българска литература. Проглас (УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISSN (print) 08617902, кн. 1, 2012, с. 102-128 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2012) Бележити българи. Българското Възраждане – пътят към свободата. Отг. ред. П. Павлов. Т. VІ. ISBN 978-954-574-086-2 София ISBN 978-954-574-086-2

Налбантова, Елена (2012) Между типологията и интертекстуалността. Балканистичен форум, кн. 2, 2012, с. 45-60, ISSN (print) 1310-3970, COBISS.BG-ID 1121113828

Налбантова, Елена (2012) Атлас на българската литература 1740-1877. (в съавторство със С. Янев) Изд. "Жанет 45", Пловдив ISBN 978-954-491-812-5

Налбантова, Елена (2012) Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 235 с. ISBN 978-954-524-849-8 COBISS.BG-ID 1248601316 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 235 с. ISBN 978-954-524-849-8 COBISS.BG-ID 1248601316

Налбантова, Елена (2012) Ритъмът на текста в отношението му към смисъла - наблюдения над повестта "Изгубена Станка" от Илия Блъсков./ Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушеви. В. Търново, 2012, с.38-52. ISBN 978-954-524-849-8. Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушеви. В. Търново, 2012, с.38-52. ISBN 978-954-524-849-8.

Налбантова, Елена (2012) Срещата с цивилизацията като народопознание. - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането - четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с.198-207. ISBN 978-954-524-849-8 Налбантова, Ел. Заради Възраждането - четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с.198-207. ISBN 978-954-524-849-8

Налбантова, Елена (2012) Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с. 208-214. ISBN 978-954-524-849-8 Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с. 208-214. ISBN 978-954-524-849-8

Налбантова, Елена (2012) Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи. Одеська болгаристика: [збірник наукових статей]. Вип. 7 – 8, 2009-2010. Одеса, Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2012, с. 4-20. УДК 80(05) Ф 545 ББК 80Я5 (print)

Налбантова, Елена (2012) Между типологията и интертекстуалността. Сайт за литература e-lit (online), 03.03.2012. http://e-lit.info/lit-teory/393-mezhdu-tipologiyata-i-intertekstualnostta

Налбантова, Елена (2012) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Ел. сп. Liternet, 19.01.2012, № 1 (146) ISSN (online) 1312-2282. COBISS.BG-ID 1245381604

Налбантова, Елена (2012) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Слов’янский збірник. Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України, Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, Фiлологiчний факультет. Вип.16., Чернiвцi, 2012, с. 307-316. УДК 808.1 (082) ББК 81.41.43 С 48(print)

Налбантова, Елена (2011) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Балканистичен форум (издание на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград), кн. 2, 2011, с. 165-171. ISSN 1310-3970 COBISS.BG-ID 1121113828

Налбантова, Елена (2011) Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи. Ел. сп. LiterNet, 13.12.2011, № 12 (145) ISSN (online) 1312-2282.

Налбантова, Елена (2010) (съставителство) Сб. И ние в литературата. ISBN: 978-954-524-731-6 COBISS.BG-ID - 1234272228 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 288 с. ISBN: 978-954-524-731-6 OBISS.BG-ID - 1234272228

Налбантова, Елена (2010) (съавтор Павлова, Ил.) Как се пише курсова работа и рецензия. (електронна книга - http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1302 ISBN: 978-954-400-291-6 Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-291-6

Налбантова, Елена (2009) История на катедралния храм Рождество Пресветия Богородици Велико Търново. София: Военно изд., 2009, 181 с. ISBN 978-954-509-421-7 COBISS.BG-ID 1231266020 София: Военно изд., 2009, 181 с. ISBN 978-954-509-421-7 COBISS.BG-ID 1231266020

Налбантова, Елена (2009) Образът на одеския български търговец (според „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов). Ел. сп. LiterNet, 21.02.2009, № 2 (111) ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2009) „Защита на православието” от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане Проглас, кн. 1, 2009 (год. XVIII), с. 121-130. ISSN 0861-7902

Налбантова, Елена (2008) Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия. // Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545 Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2008) Ръководство за писане на курсова работа. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 16 с. ISBN 978-954-524-646-3 COBISS.BG-ID - 1229357028 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 16 с. ISBN 978-954-524-646-3 COBISS.BG-ID - 1229357028

Налбантова, Елена (2007) Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието. Ел. сп. LiterNet, 22.12.2007, № 12 (97) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/nuzhen.htm#1a , ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2007) Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец. Кострова-Терзивец, Анна. Любовта е свята. Лирика. Одеса, 2007.

Налбантова, Елена (2007) И аз - над бездната. Блага Димитрова. Литература на отминалото столетие. 1. В. Търново, Слово, 2007, ISBN 978-954-439-894-1, с.78-84.

Налбантова, Елена (2006) Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса: Друк, 2006, 216 с. ISBN 966-8149-88-2 COBISS.BG-ID - 1116456676 Одеса: Друк, 2006, 216 с. ISBN 966-8149-88-2 COBISS.BG-ID - 1116456676

Налбантова, Елена (2006) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. ISBN 966-8149-85-8 Одесса

Налбантова, Елена (2006) Одеса - градът на носталгията или визията за България в „Денница“ на Васил Априлов. Ел. сп. LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса: Друк, 2006, 182 с., с. 66-84. Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса: Друк, 2006, 182 с., с. 66-84. ISBN 966-8149-85-8 COBISS.BG-ID - 1116439012

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността Българите в Северното Причерноморие : изследвания и материали. – Одеса : Друк, 2006 . – Т. 9. – С. 331–346. ISBN 966-2907-13-0

Налбантова, Елена (2006) Три етюда върху българската бесарабска поезия (Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов). – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8

Налбантова, Елена (2006) Търновското училище за елински науки. Алманах „Света гора“, бр. Ж, с. 415– 427. ISSN (print) 1311-0209

Налбантова, Елена (2005) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/ ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2005) (съставителство) Антология Български поети от Бесарабия и Таврия. ISBN 954-304-171-7 www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html ЕИ «LiterNet». Варна ISBN 954-304-171-7

Налбантова, Елена (2004) Васил Априлов - време и съвременници Оптимум, Одеса ISBN 966-8072-71-5

Налбантова, Елена (2004) Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова) Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004. УДК 13:82.01 Д 63 ББК 87я43 80я43

Налбантова, Елена (2004) Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век. Ел. сп. LiterNet, дек., 2004, бр. 12 (61). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2004) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново

Налбантова, Елена (2004) Интерпретация и/или контрол. // Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. ISSN 1312-2228

Налбантова, Елена (2004) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. LiterNet, 11.11.2004, № 11 (60)

Налбантова, Елена (2003) Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), спецвипуск 15

Налбантова, Елена (2003) “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения Критика, 2003, № 4.

Налбантова, Елена (2003) Два етюда върху поезията на бесарабските българи Одесская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003. УДК 80(05) ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2003) Езиковите стратегии на българския ХІХ в Слов’янский збірник. Вып.10, Одеса, 2003.

Налбантова, Елена (2001) Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 219 с. ISBN: 954-524-302-3 COBISS.BG-ID 1038380260 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 219 с. ISBN: 954-524-302-3 COBISS.BG-ID 1038380260

Налбантова, Елена (2001) Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. . Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001

Налбантова, Елена (2001) За възрожденския театър и за неговия гардероб. Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

Налбантова, Елена (2001) Човекът извън властта на словото. - В: Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3

Налбантова, Елена (2001) Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов и "Наградений подвиг" от Д. Фингов. - В: Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3

Налбантова, Елена (2000) Начало на новобългарския театър и драма В. Търново : Слово, 2000, 255 с. COBISS.BG-ID 1036295140 ISBN 954-439-645-4

Налбантова, Елена (2000) Литературни анализи : В помощ на учениците от X кл. / Иван Радев и др. В.Търново : Абагар, 2000, 168 с. ISBN - 954-427-142-2 COBISS.BG-ID - 1037389796

Налбантова, Елена (2000) Блага Димитрова. Времена. Съст. Ел. Налбантова В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Не може без чудеса, както не може и без надежда П. Вежинов. Нощем с белите коне. Съст. Ел. Налбантова. Нова българска библиотека. В. Търново: Слово.

Налбантова, Елена (2000) Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново

Налбантова, Елена (2000) Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). Слово, В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Енциклопедия на съвременния български език (колектив). Ел. Налбантова е автор на статиите: Найден Геров; Неофит Рилски. В. Търново ISBN 9544273719

Налбантова, Елена (1999) Прозата на Илия Блъсков между високата и популярната литература Шумен: Алтос, 1999, 165 с. ISBN 954-588-043-0 COBISS.BG-ID 1042884836

Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Варна: LiterNet, 1999 ISBN 954-354-099-0

Налбантова, Елена (1999) "Маминото детенце" - между патриархалния и "новия" морал Любен Каравелов. Маминото детенце. В. Търново : Слово, 1999, 112 с. ISBN - 954-439-553-9 COBISS.BG-ID - 1034222052

Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Ямбол, 1999

Налбантова, Елена (1998) Литературен лист “Развигор”. Съст. Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново: Слово, 296 с. ISBN 954-439-500-8 COBISS.BG-ID 1032508900

Налбантова, Елена (1998) Предговор Литературен лист “Развигор”. Библиотека Литературни кръгове и издания. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1998. ISBN 954-439-500-8

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. - К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново : Абагар, 1997, 303 с., с. 245-260. ISBN 954-427-278-XCOBISS.BG-ID - 1031423972 К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1997, 303 с., с. 245-260. ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. В. Търново: Абагар, 1997, 304 с. ISBN 954-427-278-X COBISS.BG-ID - 1031423972 В. Търново: Абагар, 1997, 304 с. ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1997) История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-439-488-5

Налбантова, Елена (1997) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1997, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1031579620

Налбантова, Елена (1996) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. [на СОУ] / Ив. Радев и др. В. Търново : Абагар, 1996, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1030258660

Налбантова, Елена (1996) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. Радев, Иван Николов . В. Търново : Абагар, 1996, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1031579364

Налбантова, Елена (1996) Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-427-251-8

Налбантова, Елена (1996) В. Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. Предг. и прил. Ел. Налбантова В. Търново : Слово, 1996, 143 с. ISBN - 954-439-029-4 COBISS.BG-ID - 1030287588

Налбантова, Елена (1996) Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. Проглас, 1996, № 2, с. 34-41. ISSN ISSN (print) 08617902COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (1995) Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.

Налбантова, Елена (1995) Алманах IX клас : [Уч. помагало за учители и ученици] : Ч. 1 - 2 / Под общ. ред. на Иван Радев ; Състав. Иван Радев и др. В. Търново : Слово, 1995. 2 части. ISBN - 954-439-231-9 COBISS.BG-ID - 1030258404

Налбантова, Елена (1994) Алманах IX клас : [Уч. помагало за учители и ученици] : Ч. 1 - 2 / Състав. С. Хаджикосев и др. ; Под общ. ред. на Иван Радев В. Търново : Слово, 1994. 2 части. ISBN - 954-439-231-9 COBISS.BG-ID - 1027241956

Налбантова, Елена (1994) Алманах за IX клас. Уч. помагало. Ч. 2: Българска възрожденска литература. Литературознание, ез., стилистика, методика. - 511 с. В. Търново : Слово, 1994

Налбантова, Елена (1994) Литературни анализи: В помощ на учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1994, 144 с. COBISS.BG-ID 1027241700 ISBN 954-427-141-4

Налбантова, Елена (1994) Паисианската традиция в Троянския манастир. Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

Налбантова, Елена (1994) Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764

Налбантова, Елена (1993) Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин. Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764

Налбантова, Елена (1993) Литературни анализи : В помощ н1993а учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1993-1994 / Колектив ; Под общ. ред. на Иван Радев В. Търново : Абагар, 1993, 144 с. COBISS.BG-ID 1025847780

Налбантова, Елена (1992) Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.

Налбантова, Елена (1992) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. Колектив В. Търново : Абагар, 1992, 144 с. ISBN 954-427-074-4 COBISS.BG-ID 1024577252

Налбантова, Елена (1991) “Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата. Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991. COBISS.BG-ID 1024827876

Налбантова, Елена (1991) За жанровата парадигма на възрожденската проза. Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

Налбантова, Елена (1990) Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”. Родна реч, 1990, № 9. ISSN 0204-5117

Налбантова, Елена (1989) Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков “Злочеста Кръстинка”. Проблеми на литературната наука, история и критика. Сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Георги Димов. В. Търново, 1989.

Налбантова, Елена (1988) Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). Дарители, 1988, № 5.

Налбантова, Елена (1987) Към поетиката на една Славейкова творба. Aлманах Янтра (В. Търново), 1987, № 8.

Налбантова, Елена (1986) Делото на Ангел Пюскюлиев. Език и литература, 1986, № 2. ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660

Налбантова, Елена (1985) Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. Литературна мисъл, 1985, № 8. ISSN (print) 0324-0495 COBISS.BG-ID 1119649508

Налбантова, Елена (0) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1996, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1031579364

Налбантова, Елена (0) “Защита на православието” от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане Проглас, кн. 1, 2009 (год. XVIII), с. 121-130. ISSN 0861-7902

Налбантова, Елена (0) Мъдрецът Георги Барбаров Г. Барбаров. Имам какво да губя - живея. Кишинев. 2018, с. 19-23.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/