Публикации на доц. д-р Живка Василева Радева


Радева, Живка (2020) Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново. // КУЛТУРНО-историческо наследство = Cultural and Historical Heritage: опазване, представяне, дигитализация. – София: БАН, Институт по математика и информатика К у л т у р н о - и с т о р и ч е с к о наследство: опазване, представяне, дигитализация : Научна онлайн поредица Състав. П. Петков, Г. Богданова. - Т. 6, № 2, 2020, с. 95-114. ISSN 2367-8038

Радева, Живка (2020) Библиотеките днес и тяхното бъдеще. Размисли по Майкъл Горман. // Б и б л и о т е к и т е днес и тяхното бъдеще: Кръгла маса, посветена на 75-годишнина от създаването на Градска библиотека, Свищов. - Свищов, 2020.

Радева, Живка (2019) П. К. Яворов : Библиография. 1998-2008. // Яворов : 140 години от рождението на поета : Нови изследвания. - В. Търново, с. 345-391. ISBN 978-954-9489-65-1 Велико Търново

Радева, Живка (2019) Литературният периодичен печат във Велико Търново през годините 1878-1944. // Литературно Търново : Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни : Био-библиографски справочник. - Ст. Загора, 2019, с. 213-217. ISBN 978-954-2927-42-6 Стара Загора

Радева, Живка (2018) Книгите и градският живот през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. // Библиотеки, четене, комуникации : Шестнадесета национална научна конференция с международно участие. - В. Търново, 2018, с.57-64. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. // Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2016) Книга с голям информационен заряд. // Владева, Павлина. Велико Търново в калейдоскопа на времето. – В. Търново, 2016, с. 5-8. Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // ТРУДОВЕ на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Фак. "Математика и информатика". Направление "Обществени комуникации и информационни науки" = The Works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of mathematics and inforamtics. Direction Public communications and information sciences. – В. Търново, 2015, с. 89-116. ISSN 2367-8135 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD) Велико Търново

Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170 Пловдив

Радева, Живка (2014) Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгознание. // БЪЛГАРСКО Възраждане - идеи, личности, събития: годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски" : Т. 15. – София: Общобълг. к-т "Васил Левски", 2014, с. 120-126. 1313-938X (print).

Радева, Живка (2014) Петко Славейков и хлябът на българската духовна трапеза. // СЛАВЕЙКОВОТО общество: изследвания и материали: материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници. – София: Кралица Маб, 2014, с. 28-34. ISBN 978-954-533-134-3 (print) София

Радева, Живка (2013) Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3. Троян

Радева, Живка (2013) Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Бялисток, Полша

Радева, Живка (2013) Радева, Живка. Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване : Отзиви и рецензии. // ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 (print) 1314-4944 (online) София

Радева, Живка (2012) Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – София, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. София

Радева, Живка (2012) Илюстрациите във възрожденските сборници – от случайност и формализъм до равнопоставеност с текста. // Труд. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : Стоп. фак. Общ. комуникации и информац. науки : Т. 4. - В. Търново, 2012. ISSN 2367-8135 В. Търново

Радева, Живка (2011) Издателски практики и знаковост на авторските имена в българските възрожденски сборници. // Име у култури срба и бугара : Името в културата на сърби и българи. – Ниш, 2011, с. 155-161. ISBN 978-86-7379-242-2 Ниш, Сърбия

Радева, Живка (2010) Велико Търново в българските мемоарни книги. // Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. - В. Търново, 2010, с. 307-315. ISBN 978-954-524-735-4 В. Търново

Радева, Живка (2010) Мемоарите с краеведско съдържание като културно-историческо наследство и проява на индивидуална, социална и културна памет. // Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки, 2, 2010, 245-294. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Белите полета и белезите на времето : Наблюдения върху приписките в старопечатната колекция на Народна библиотека „Петко Славейков”, Велико Търново. // Библиотека, 2010, № 5, с. 122-126. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (2010) Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс. // Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади [от] ХX Национална научна конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г. – С., 2010, с. 84-93. ISBN 978-954-9837-18-6 София

Радева, Живка (2010) Библиотеката като галерия – поглед отвътре. // Култура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. – В. Търново, 2010, с. 7-24. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Издателската политика на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” в годините на прехода: По повод 120 год. от нейното създаване. // Библиотеки, четене, комуникации: Посветена на 120 год. от основаването на библиотеката : Осма нац. науч. конф., Велико Търново, 17-18 ноем. 2009. - В. Търново, 2010, с. 101-107. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2009) Търново през първото десетилетие на ХХ век. // Библиотеки, четене, комуникации : Седма национална научна конференция. 21-22 ноем. 2008 г. – В. Търново, 2009, с. 27-36. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2009) Библиотеката като галерия - поглед отвътре. // Пътят към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. - София, 2009, с. 336-342. ISBN 978-954-523-112-4 София

Радева, Живка (2008) Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8 София

Радева, Живка (2007) Краеведските информационни масиви и партньорството между библиотеките в условията на глобализация. // Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage, Sofia 2006 is under the patronage of his Excellency Mr. Georgi Pirinski, the Chairman of the National Assembly of the Republic of Bulgaria. - S., 2007, p. 283-288. ISBN 0-934068-16-X София

Радева, Живка (2007) Радева, Живка. Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Радева, Живка. Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. Велико Търново

Радева, Живка (2006) Радева, Живка. Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: четвърта национална научна конференция, 22-23 ноем. 2005 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 114-120. 954-524-553-0 Велико Търново

Радева, Живка (2006) Икономическият просперитет, въстанията и социалният живот на българите според мемоарните книги. // България в Европа – 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 426-432. ISBN 978-954-616-170-3 София

Радева, Живка (2006) Манастирите в интимния свят на българина : Наблюдения върху мемоарните книги (1878-1944 г.). // Православие и краезнание : Материали от Втората национална конференция „Православие и краезнание“, Стара Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 275-278. ISBN 978-954-350-14-7 В. Търново

Радева, Живка (2006) Опит за класификация на българските мемоари с оглед на краеведските материали в тях. // Библиотечни дискурси : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова. - София, 2006, с. 206-213. ISBN 978-954-523-088-2 София

Радева, Живка (2005) Из историята на Кьорчевия род. // Димо Кьорчев между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки. – В. Търново, 2005, с. 11-15. ISBN 954-524-450-X В. Търново

Радева, Живка (2005) Сава Доброплодни и българската краеведска мемоаристика. // [Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни : Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, 1-2 декември 2005 г. – Сливен, 2005, с. 106-113. ISBN 954-795-121-1 Сливен

Радева, Живка (2005) БЪЛГАРСКИТЕ мемоарни книги (1878-1944 г.) като биография на националния дух. // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: трета национална научна конференция, 25-26 ноем. 2004 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 220-228. 954-524-478-X

Радева, Живка (2005) Проф. Марин Ковачев, библиографията и краеведската дейност в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. – В. Търново, 2005, с. 28-31. ISBN 954-524-471-2 Велико Търново

Радева, Живка (2004) Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Религиозната книга в Търново през Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д- Маньо Стоянов. - Пловдив, 2004, с. 117-121. ISBN 954-9546-17-9 Пловдив

Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. // Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0 В. Търново

Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: национална научна конференция, посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, 20-21 ноем. 2003 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 220-226. ISBN 954-524-424-0 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново в писмата на Петко Славейков. // Петко Славейков : Нови изследвания : Сборник по повод 175 години от рождението му. – В. Търново, 2003, с. 160-164. ISBN 954-775-197-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново във възрожденската периодика. // Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей - Велико Търново, 20-21 май 2003 г. – В. Търново, 2003, с. 93-96. ISBN 954-427-536-3 В. Търново

Радева, Живка (2003) Легендите на Моско Москов. // Моско Москов : Юбилеен сборник : 140 години от рождението му. : Научна конференция, Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 119-122. ISBN 954-736-125-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Радева, Живка (2002) Ретроспективната библиография на периодичния печат в България. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. - В. Търново, 2002, с. 249-251. ISBN 954-91193-2-7 В. Търново

Радева, Живка (2001) Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2000) Радева, Живка. Велико Търново през Възраждането : Библиография. // Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Живка (1999) П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Радева, Живка (1998) Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Живка (1996) Първи революционен окръг, отразен в художествената литература : Лит.-библиограф. обзор. // Титани на една епоха : Страници от историята на Горна Оряховица. – Г. Оряховица, 1996, с. 243-247. ISBN 954-825-904-4 Горна Оряховица

Радева, Живка (1996) Ролята на библиотеките за развитие на краеведската дейност в България. (Центрове и материали за краеведски проучвания). // Архив за поселищни проучвания [Краеведски методически сборник], 1996, № 1-2, с. 119-124. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (1996) Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (1995) Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. ISSN 1310-4624 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Краеведска дейност в българските училища през Възраждането. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 3-4, с. 3-10. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (1994) Книгата на Петко Р. Славейков "Габровското училище и неговите първи попечители" – модел за тематично краеведско проучване през Възраждането. // Интегралният подход в краеведската дейност у нас. – В. Търново, 1994, с. 89-92. ISBN 954-524-101-2 Велико Търново

Радева, Живка (1993) Литературният периодичен печат във Велико Търново в годините 1878-1944. // Библиотекознание. Библиография. Книгознание : Сборник. - Т. 3. - София, 1993, с. 93-97. ISSN 0861-4881 София

Радева, Живка (1993) Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. ISBN 8109 Шумен

Радева, Живка (1991) Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/