Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 211. ISBN 978-954-9689-87-7, COBISS.BG-ID - 1289521380.


 Създаването на този труд е провокирано от факта, че в практиката много специалисти в областта на физиотерапията, кинезитерапията и медицинската рехабилитация срещат сериозни затруднения при възстановяването на функциите на лакътната става след различните видове травми. Сложният анатомчен строеж на лакътната става и интимно свързаните ставна капсула и периферни нерви я правят силно реактивна към патологично влияние и лесно податлива към формиране на контрактури. Тези контрактури са трудно лечими и водят до сериозни затруднения по отношение на самообслужването, битовата и трудовата дейност. Повечето от специалистите обявяват пасивните движения в лакътната става за противопоказани. Също се установява недобро познаване на мануалномобилизационните похвати и пасивните движения по анатомичните оси, съчетани с мобилизации на ставата, средства, които могат успешно да решат проблемите с посттравматичната болка, ограничения обем и качество на движенията в ставата след стабилни лакътни фрактури. Решавайки тези основни проблеми се позволява и скъсяване на сроковете за възстановяване на качеството на мускулната работа в ставата, както и възстановяване на комплексната функция на лакътя. Целта на монографията е да се разработи и апробира методика за функционално изследване и възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани стабилни фрактури на лакътя. Чрез настоящият монографичен труд се разработва алгоритъм за функционално изследване и възстановване на лакътната става след стабилни фрактури, лекувани консервативно. Описани са средствата на кинезитерапия и тяхната дозировка, съобразени със съответния етап на възстановяване и с моментната функционалната оценка на лакътната става. Очертани са методичните указания за преминаването от един етап на възстановяване към следващия, както и за преминаване от едни средства на кинезитерапия към други. Разработена е и методика за самостоятелна тренировка на пациентите, в почивните дни и след края на първия месец от снемането на имобилизацията, до пълното им възстановяване. Разработката се състои от теоретична, методологична и аналитична част, на базата на които е оформена и заключително-обобщаваща част от 6 извода и 5 препоръки. Библиографията съдъжа 165 източника, от които 56 на кирилица и 105 на латиница и 4 електронни сайта.
  Монография
 Кинезитерапия, лакътна става, стабилни лакътни фрактури, имобилизация, функционално възстановяване.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Public Health

 Издадено
  9989
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/