Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4, COBISS.BG-ID - 1279866084.


 Учебникът е предназначен за студенти, бъдещи учители по физическо възпитание и спорт и учители в начален етап на основна образователна степен. Обезпечава дисциплината „Адаптирана физическа активност“ и учебната практика по физическо възпитание, провеждана с деца със специални образователни потребности.  Част първа съдържа: същност, функции, цел, задачи и средства на адаптираната физическа активност; тенденции в развитието на АФА; спортът за хора с увреждания в Република България - законодателна уредба; научни понятия и термини в АФА; класификация на основните категории увреждания – двигателни, ментални, зрителни и слухови; физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности; съдържание на рамковите учебни програми по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в специалните училища; физическото възпитание, адаптираната физическа активност и спортът - средство за социализация.  Във втора част са представени възможностите за участие в състезания според класификацията на основните категории увреждания – параолимпийски спорт, спорт за хора с ментални увреждания и спорт за хора с увреждания на слуха.  В част трета се дефинира спортно-медицинската класификация на спортистите според степента на ограничаване на техните функции. На вниманието на специалистите са предложени някои от най-популярните спортове за хора с различни ограничения – футбол, баскетбол, баскетбол на инвалидни колички, T. In. Basket, боче, ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски северни дисциплини, прецизно ориентиране – trail orienteering.
  Учебник / Учебно помагало
 Адаптирана физическа активност, адаптирано физическо възпитание, адаптиран спорт.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  9988
 Стефания Беломъжева-Димитрова

6. Денев, С. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални образователни потребности. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр.202-209, ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

7. Симеонов, К. Влиянието на лекоатлетическите упражнения върху развитието на физическите качества при ученици от трети клас. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр.69-77, ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

3. Aleksieva M., S. Denev. SURVEY ON ADAPTATIONS OF BASKETBALL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, 2019, pp. 896-900. ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online)

4. Алексиева, М., М. Петкова. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички. Сп. Педагогически алманах, бр. 2/2019, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий, с. 286-292, ISSN: 1310-368X

5. Денев, С., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП. В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2019, Велико Търново: Ай анд Би, с.533-538. ISSN: 2534-9317

2. Беломъжева-Димитрова, Стефания, Димитър Димитров (2018) Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. Сп. Педагогически алманах, бр. 2/2018, Велико Търново: Университетско издатество "Св. св. Кирил и Методий", с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х

1. Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, бр. 2/2016, с. 107-115. ISSN 1310-3393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/