Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. 107-115. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.


 Резюме: В статията се прави опит да се анализират някои основни проблеми и различни аспекти на специалното, интегрираното и включеното образование за децата със специални образователни потребности в България и на дисциплината „Физическо възпитание и спорт” като неотменна част от тях на фона на опита в Европа. Цел: да се направи анализ на специфичната литература и нормативните документи, засягащи обучението като цяло и обучението по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” на деца със специални образователни потребности, като се направят съответните изводи и се формулират конкретни препоръки за практиката.
  Статия
 Специално образование, интегрирано образование, включващо образование, физическо възпитание и спорт.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  9987
 Стефания Беломъжева-Димитрова

2. Денев, С. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални образователни потребности. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 202-209, ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

3. Кръстева, К. Организация на учебния процес по физическо възпитание и спорт за опазване здравето и живота на учениците в час. Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта, номер 7, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2020, с. 154-161. ISSN,2367-8216

1. Денев, С., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП. В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2019, Велико Търново: Ай анд Би, с.533-538. ISSN: 2534-9317.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/