Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Сп. Медицина и спорт, 2016, брой 1-2/2016, с. 26-31. Print ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.


 Лакътната става е важно звено от кинематичната верига на горния крайник. Тя позволява ръката да се поставя на различна височина и в различно положение в пространството за извършване на дейностите от ежедневието, самообслужването и труда. Цел на изследването: да се установи въздействието върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Материал и методи: за срок от две години се проследи функционалното възстановяване на 30 пациенти след стабилни вътреставни фрактури на лакътната става. Използва се метод за количествена оценка на болката по време на активно движение чрез визуално-аналогова скала. Резултати: след снемането на имобилизацията се установи значителна болкова симптоматика при пациентите. В хода на възстановителните процедури болката успешно се повлия, като при последното изследване липсват прояви на болка при всички пациенти. Изводи: Внимателният подбор на средства на кинезитерапията, насочени към потискане на болковата симптоматика дава резултат и позволява по-ранно включване на средства за увеличаване на обема на движение и за възстановяване на мускулната функция, което ускорява като цяло възстановителния процес.
  Статия
 Болка, лакътна става, стабилни фрактури, имобилизация, кинезитерапия. KEY WORDS


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Public Health

 Издадено
  9982
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/