България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. COBISS.BG-ID 1255415780


Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. COBISS.BG-ID 1255415780 В. Търново


 Дисертация за получаване на научна степен "кандидат на историческите науки" /доктор.
  Дисертация
 кумани, България, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9712
 Пламен Павлов

8. Кузембаев Н.Е. Кипчакские «дуруты», «тертробичи» и «тертеры» в истории Евразии.– Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden. Edited by Istvan Zimonyi and Osman Karatay. Wiesbaden: Harrassovitz Verlag, 2016, 223-234.

7. Атанасов, Г. Християнският Дуросторум – Дръстър (Доростолската епархияп през Късната античност и Средновековието, IV – XIV в.). Варна, изд. "Зограф", 2007, с. 374.

6. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

5. Андреев, Йордан. История на Второто българско царство. В. Търново, 1999, с. 132.

4. Атанасов, Г. Археологически източници за потеклото на гагаузите.– Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chisinau, „S.Ş.B.”, 1998, с. 38, бел. 18, 20.

2. Атанасов, Г. Етнодемографски и етнокултурни процеси по добруджанското Черноморие през Средновековието.– Исторически преглед, 1996, кн. 2, с. 14-15, бел. 104 сл.

3. Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 235.

1. Андреев, Йордан. Курс лекции по история на Второто българско царство. В. Търново, 1994, с. 135.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/