Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245)


Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с. ISBN 978-619-208-075-4; COBISS.BG-ID:1277363172


 Изследването разглежда причините, проявите и последствията от интензивното присъствие на пиара в журналистическите текстове, което води до подмяна на журналистическите послания и отговорности със заложените в информационните субсидии на PR-а намерения. Защитава се тезата, че границата между журналистика и пиар не бива да се размива. Разглеждането на „копи-пейст” практиката не се свежда само до подмяната на авторството и статута на текста. Въпросът „Чия е вината за наложилата се тенденция?” получава многопланов и противоречив отговор поради сложната комбинация от фактори, които подтикват журналистите да разчитат все повече на прессъобщенията и материалите на информационните агенции. Трудно е да се отговори кой е жертвата в ситуация на симбиотично приспособяване – всяка една от страните, участващи в тези отношения, би могла да се разглежда и като доминиращ, и като подчинен субект. Дискусията около „ленивата” журналистика е част от по-големия дебат за качествата на съвременната журналистика и нейната неизбежна деградация под напора на доминираната от пазарните принципи културна (съответно, медийна) среда. Съдържанието на колективната монография е събрано в две части – теоретична и практическа. Първата част представлява обзор на световните изследователски тенденции в интерпретацията на симбиотичните практики и има за основна цел да докаже важността на проблема за пиаризираното редакционно съдържание в медиите (главно в пресата). Също така илюстрира колко сериозно се отнася към темата академичната сфера, която поддържа устойчив интерес към нея в продължение на цяло столетие.Въвежда се в експлоатация понятието „churnalism” („чурналистика”), останало досега встрани от речника на българската комуникационна наука. Понятието е достатъчно популярно в англоезичните общества и в Русия и синтезирано характеризира склонността на пазарноориентираната журналистика да жертва качеството, да пренебрегва етиката, да прескача процедурите на верификация (проверка) и да спестява задълбочения и критичен анализ в името на печалбата. Практическата част предлага локална емпирична интерпретация на тясното взаимопроникване между пиар сектора и журналистическата сфера. Включва две анкетни проучвания сред журналисти и пиар специалисти от региона на Велико Търново, за да провери в действителност до каква степен медийната практика (конкретизирана географски и като мащаб) съвпада с наложилите се и в науката, и сред широката общественост, стереотипи относно симбиозата между двете сфери. Чрез идентични по смисъл анкетни въпроси се търсят пресечните точки и зоните на най-голямо разминаване във взаимната рецепция на журналисти и ПР практици, работещи на локално равнище.
  Монография
 журналистика, пиар, чурналистика, симбиоза, антагонизъм, подмяна, пиаризация, медиакечинг, мултиперспективност


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  9251
 Десислава Андреева

1. Дееничина, Мария. Правозащитници и природозащитници в медиен контекст. // Медиалог, №5, 2019 (с. 32–45), ISSN 2535-0846. Достъпно на: http://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/08/pp-32-45-Maria-Deenitchina_human-rights-defenders-and-environmentalists-in-media-context.doc.pdf. Цит. на стр. 34; посочване на стр. 45.

2. Инджов, Иво. Отношенията ПР - журналистика: между хегемонията на пиара и взаимната колонизация.// Медии и комуникации на 21. век, том 3, 2019, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий". ISSN: 2603-3801 (Online); ISSN: 2603-3089 (Print). Достъпно онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/2. Посочване на стр. 12.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/