За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост


Байчев, Илиян (2016) За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, стр. 296-310 ISBN 978-619-208-072-3


 В статията е направен опит да се анализира процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост, регламентирана в чл. 80 и следващите от Закона за държавната собственост. Направени са няколко предложения de lege ferenda, целящи да доведат до уеднаквяване на административната практика при реализирането на процедурата и до гарантиране на известно ниво на защита на адресатите на заповедта за принудително изземване.
  Статия
 Прунудително изземване, областен упрваител, държавна собственост.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  8801
 Илиян Байчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/