Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес


Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", № 1, 2016, с. 11-19, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332


 The Civil Procedure Code, enacted as of 01.03.2008, explicitly stipulates the regulation of mediation and other alternative methods of voluntary settlement of disputes in the field of civil procedure. The aim of this issue is to focus to the concept of the term legal dispute in the voluntary dispute resolution in civil procedure by highlighting the popular views on the legal dispute in civil science and jurisprudence, characterized different perspective on this phenomenon and display actual and modern view of this term.
  Статия
 legal dispute, conflict, mediation, civil procedure, Civil Procedure Code.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  8708
 Борислав Борисов

1. Цитирано в: Петров, Л. В. Някои проблеми при медиацията по семейни дела. В: Сборник от международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз". В. Търново, Издателство Фабер, ISBN 978-619-00-0946-7, COBISS.BG-ID 1291502308, с. 403.

2. Цитирано в: Правен, институционален анализ и анализ на политиката по отношение на медиацията в България. С.: 2019, изготвен по Проект „Повишаване капацитета на организациите,които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори“,изпълняван от фондация „Партньори –България“N BG05SFOP001-3.003-0081, с. 21, бел. № 46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/