Аспекти на преводаческата компетентност. Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 5 декември 2003 г. Ред. Марийка Димитрова et al. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 36-47. ISBN 954-524- 486- 0 ISBN 954-524-486-0 COBISS.BG-ID 1045356004


Иванова, Людмила (2005) Аспекти на преводаческата компетентност. Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 5 декември 2003 г. Ред. Марийка Димитрова et al. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 36-47. ISBN 954-524- 486- 0 ISBN 954-524-486-0 COBISS.BG-ID 1045356004 В. Търново : Университетско издателство


 Разгледани са отделните компоненти на преводаческата компетентност, свързани с наличието на декларативни знания, усвоени преводачески умения и личностна предразположеност за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер.
  Доклад
 преводач, компетентност, знания, умения, способности
 Издадено
  8573
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/