Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2 COBISS.BG-ID 1041084388


Иванова, Людмила (2003) Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2 COBISS.BG-ID 1041084388 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2


 В монографията се разглеждат проблеми на превода на политически текстове от различни жанрове. Тематизират се езикови особености (политическа специализирана лексика в широк и тесен смисъл), особености на текстоизграждането, комуникативни похвати за въздействие. В този контекст се разглеждат конкретни проблеми на междуезиковия трансфер за двойката български и немски език.
  Монография
 политически текст,, езикови особености, преводни проблеми


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8570
 Людмила Иванова

4. цит. на с. 275 в Дилян Гатев, Повишаване на ефективността при преподаването и усвояването на терминологичната икономическа лексика посредством цифровите технологии 269 - 285, Университет за национално и световно стопанство –София Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция 27 ноември 2020 година ISBN978-954-9432-98-5 доц. д-р ИванАндреев, съставител, 2020 МВБУ, Ботевград

3. в дисертация на Милена Иванова За текстообразуващата роля на семантични словообразувателни модели в избрани приказки на Братя Грим и превода им на български език. 2013 г.

2. A. Dimova, Kontrastive Analyse Bulgarisch-Deutsch. Hg. H.-J. Krumm et al. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, S. 538-544

1.  рецензия от Хилмар Валтер в сп. „Съпоставително езикознание” 2005, № 3, с. 138-145

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/