Das Fachwoerterbuch in der Uebersetzerausbildung. Das Potenzial einer Wechselwirkung. – In: Specialised Lexikography. Print and digital, specialised dictionaries, Databases. Lexicographica. Series Maior. Vida Jesensek (Ed.) Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, c. 235-244. ISBN 978-3-11-033338-1, E-ISBN 978-3-11-033343-5


Иванова, Людмила (2013) Das Fachwoerterbuch in der Uebersetzerausbildung. Das Potenzial einer Wechselwirkung. – In: Specialised Lexikography. Print and digital, specialised dictionaries, Databases. Lexicographica. Series Maior. Vida Jesensek (Ed.) Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, c. 235-244. ISBN 978-3-11-033338-1, E-ISBN 978-3-11-033343-5 Berlin/Boston: de Gruyter


 Специализираните речници в печатен формат и използването им в обучението по превод се разглеждат в тяхната взаимовръзка: от една страна стои въпросът каква информация предоставят тези речници чрез макро- и микроструктурата си с оглед на потенциалната целева група; от друга страна се появява въпросът как и защо се използват (дву- и многоезичните) специализирани речници, какво очаква целевата група от тях. Специално внимание се отделя на използването на тези речници в обучението на преводачи, което ги натоварва с различни допълнителни функции (напр. подаване на информация за граматични параметри, за употреба в изречения и текст, за културни специфики при сходни названия, за значения и интрепретации). Защото специализирана лексика като abdingbar (dispositiv/nachgiebig) и българският ѝ еквивалент диспозитивен , независимо от посоката на съпоставка, оставя неясноти: за студента-юрист остава неясно дали трите еквивалента на немски са равностойни, за филолога-преводач остава неясно освен това и съдържанието на термина. Към съставителството на тези речници се поставя изискването за екипност: сътрудничество между специалист в областта и филолог.
  Статия
 двуезични специализирани речници, целева група, екипност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8568
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/