Texte in der Tourismusbranche – Uebersetzungsprobleme. - - In: Translation in Theorie und Praxis. Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. Vlasta Kucis (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 163-174. ISBN 978-3-631-62903-1 (Print) E-ISBN 978-3653-03502-2 (E-Book)


Иванова, Людмила (2013) Texte in der Tourismusbranche – Uebersetzungsprobleme. - - In: Translation in Theorie und Praxis. Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. Vlasta Kucis (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 163-174. ISBN 978-3-631-62903-1 (Print) E-ISBN 978-3653-03502-2 (E-Book) Frankfurt a.M.: Peter Lang


 Интересът към превода на туристическите текстове е породен от една страна от дифузността на техния адресат (групата е многолика както по отношение на възраст и образование, така и по отношение на интереси и изходна култура) и от предизвикателствата на отразената в тях културна специфика, от друга страна от динамиката в сферата на туризма. След кратък преглед на ситуацията на преводните текстове и техните дефицити (вина за които има не само преводачът) се обръща внимание на следните проблеми: връзка между доминираща функция на текста и прилаган преводен похват; единство на текста в съставните му части тектоника (съдържания), текстура (използвани изразни средства) и типография; връзка между адресат на текста и преводен похват; културна специфика (съдържания, начин на изграждане на текста, смяна на перспективата).
  Статия
 туристически текст, тектоника, текстура, типография, трансфер


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8567
 Людмила Иванова

1. Josef Štečik, Rezension Vlasta Kučiš (Hg.), Translation in Theorie und Praxis, Frankfurt a.M.:Lang 2013 електронно списание trans-com 6 [2] 2013 S. 443-444 ISSN 1867-4844. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175090

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/