Проектите ИДИАЛ и ИДИАЛ4Р – възможности за интеграция на интеркултурната комуникация в обучението по български като чужд език. Сб. от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет гр. Уфа. Велико Търново, февруари-март 2012 г. Ред. Ст. Буров et al. В. Търново:УИ ”Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 419-426. ISBN 978-954-524-919-8


Иванова, Людмила (2013) Проектите ИДИАЛ и ИДИАЛ4Р – възможности за интеграция на интеркултурната комуникация в обучението по български като чужд език. Сб. от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет гр. Уфа. Велико Търново, февруари-март 2012 г. Ред. Ст. Буров et al. В. Търново:УИ ”Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 419-426. ISBN 978-954-524-919-8 КВ. Търново:Университетско издателство


 Статията е посветена на концепцията за създаване на материали за изучаване на български език като чужд с цел формиране на интеркултурна компетентност. Примерите са от учебник и урочни единици, разработени в рамките на два международни проекта (IDIAL и IDIAL4P). След уточняване на съдържанието на понятието „интекултурна компетентност” чрез компонентите когнитивност, афективност и поведенческа активност се представят принципите за създаване на учебните материали (съобразяване с Общата европейска езикова рамка, включване на идеята за учене през целия живот, дейностната ориентация, потребностите на изучаващите езика, отчитане на традициите и практиките в изучаването на чуждия език в средата, от която идват обучаемите). В края на статията се посочват конкретни примери за типове задачи за изграждане на интеркултурната компетентност (пример за задача с емоционална цел преодоляване на културен шок: в рамките на сценарий се инициират различни стресови ситуации, с които изучаващите езика трябва да се справят и които са породени от различия между представители на контактуващите култури).
  Доклад
 междукултурна комуникация, български като чужд език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8566
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/