Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen. - In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68. ISBN 978-3941875-46-3.


Иванова, Людмила (2009) Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen. - In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68. ISBN 978-3941875-46-3. Göttingen: Universitätsverlag


 Обучението по превод е мястото, където се срещат култури и езици. Двамата участници в този процес имат различни задачи, но преследват обща цел. От преподавателите се очаква разработката на учебен план, който да позволява придобиването на нужните езикови и културни компетентности, както и умения за упражняване на преводаческата професия; също така се очаква такава селекция на учебно съдържание, която да води не към трупане на декларативни знания в различни области, а към операционализиране на придобитите знания, но най-вече се очаква подготовка за реалната практика. От студентите се очаква усвояване на компетентностите, но и осъзнаване на факта, че предстои учене през целия живот и работа в изключително динамична и променяща се среда, в която познанията на другата култура и умението да се работи на границата между две култури са conditio sine qua non.
  Статия
 обучение по превод, среща на култури


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8564
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/