Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17. ISBN 978-954-350-36-9.


Иванова, Людмила (2007) Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17. ISBN 978-954-350-36-9. А. Иванова и др. (ред.), Съвременно образование и чужд език. Научна конференция май 2006 г. В.Търново: Астарта 2007. ISBN 978-954-350-36-9 (стр. 5-17).


 Публикацията тематизира нуждата от промяна в дългогодишните традиции на чуждоезиковото обучение в българските висши училища. Съвременните процеси на глобализация и интернационализация изискват езикови компетентности, които обаче следва да са съобразени с потребностите на практиката и с бъдещата професионална реализация на студентите. Една от възможностите е подготовката на преводачи в съответната нефилологическа специалност. При напреднали това обучение може да се осъществи в специализиран модул още в бакалавърската степен. Другата възможност са магистърските програми за писмен и устен превод и различните форми на следдипломна квалификация. Въпреки че традиционно преводът винаги е присъствал в чуждоезиковото обучение, той невинаги е бил транспарентен по отношение на избора на текстове, по отношение на преследваната цел в учебна среда, по отношение на условията, при които се осъществява, както и по отношение на оценяване на качеството му. Тези обстоятелства налагат преосмисляне на досегашни практики.
  Доклад
 превод, чуждоезиково обучение, нови практики


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8563
 Людмила Иванова

2. Янка Коева, Многоезичие и обучението по немски език като чужд. Ибис: В. Търново 2014 г. /с. 112/

1. Янка Коева, Рецептивни дейности в обучението по немски език като чужд. Формулировки на задачи и упражнения. Университетско издателство В. Търново 2012 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/