Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135. ISBN 978-954-о7-2467-6. COBISS.BG-ID 1244120548


Иванова, Людмила (2007) Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135. ISBN 978-954-о7-2467-6. COBISS.BG-ID 1244120548 София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” 2007. ISBN 978-954-о7-2467-6 (стр. 124-135).


 Когато празниците (културна универсалия) станат обект на междукултурен и междуезиков трансфер, пред преводача се появяват определени трудности. Част от тях се крият в езиковата презентация на тези специфични названия в изходния език (напр. дублетни имена, регионални варианти, културноспецифични предпочитания като маркирането на празник чрез дати в българската практика), друга част се съдържа в по-дълбоките пластове на културната традиция на съответната общност. Особени проблеми крият псевдоприликите (напр. Ден на майката в Германия и традиционно чествания като ден на жената и майката в България 8. март). Разгледани са различните използвани похвати за превод, на базата на модела на Г.-Арбогаст е илюстрирана възможност за систематизация на празничните специфики в съпоставителен план, който може да се използва в обучението на бъдещите преводачи и специалисти по интеркултурна комуникация, както и двуезичен българо-немски празничен календар.
  Доклад
 празници, универсалии, междуезиков и междукултурен трансфер
 Издадено
  8562
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/