Това, което езиците “премълчават". Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753. ISBN 978-954-736-142-3 COBISS.BG-ID 1045500132


Иванова, Людмила (2006) Това, което езиците “премълчават". Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753. ISBN 978-954-736-142-3 COBISS.BG-ID 1045500132 В. Търново: ПИК 2006 г., том 2. ISBN 978-954-736-142-3 (стр. 744-753).


 В основата на публикацията е идеята за многоезичието, разглеждано като възможност за разширяване хоризонта на личността. Всеки език отразява действителността, но поради различния опит на отделните общности кодира тази действителност по различен начин. С различни конкретни примери от речевата практика се илюстрират различия, при които дадени езици „скриват” елементи от действителността. В многоезичието е шансът за хората да открият скритото и да обогатят възприятията си за света.
  Доклад
 многоезичие, културни различия, различни ословявания на света
 Издадено
  8561
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/