Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83. ISBN -10 3-487-13274-5, ISBN-13 978-3-487-13274-7, ISSN 0072-1492


Иванова, Людмила (2006) Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83. ISBN -10 3-487-13274-5, ISBN-13 978-3-487-13274-7, ISSN 0072-1492 Hildesheim, Zuerich, New York: Georg Olms Verlag 2006. ISBN10 3-487-13274-5 (стр. 73-83).


 Статията разглежда допълнителна, но важна задача на двуезичните речници, а именно подбор и включване на културно-специфична информация с цел сенсибилизиране на адресатите за културни различия между представителите на двете езикови общности. Степента на експлицитност на информацията, постигана чрез различни формати на използваните вербални и невербални средства, зависи от целевата група. Ориентирите при селекцията на думи и културноспецифични значения се откриват сред компонентите на културната компетентност по Купш-Лозерайт (познаване на съдържанията на културно-специфичната лексика, на символните значения, на начините на комуникация, на начините на изграждане на текст, на културно-специфични когнитивни и херменевтични процеси при двете общности).
  Статия
 двуезичен речник, културна специфика, експлициране на културни различия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8560
 Людмила Иванова

1. A. Dimova, Kontrastive Analyse Bulgarisch-Deutsch. Hg. H.-J. Krumm et al. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, S. 538-544

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/