България – открий и сподели! За посланието на един туристически слоган и емоционалния заряд на български туристически текстове. – Сб. от научна конференция „Емоциите в културата на сърби и българи“, Ниш, 2015. Ред. Б. Дмитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 189-201. ISBN 978-86-7379-411-2 COBIS.SR-ID 223321100


Иванова, Людмила (2016) България – открий и сподели! За посланието на един туристически слоган и емоционалния заряд на български туристически текстове. – Сб. от научна конференция „Емоциите в културата на сърби и българи“, Ниш, 2015. Ред. Б. Дмитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 189-201. ISBN 978-86-7379-411-2 COBIS.SR-ID 223321100 Ниш: УИ на Нишкия университет


 Текстовете в сферата на туризма са своеобразни мостове за осъществяване на междукултурна комуникация. Те облекчават достъпа до съответната дестинация, като апелират не само чрез предоставяне на информация, но и чрез емоционално изграждане на текста. Емоционализиращите стимули са ситуирани на различни нива, като включват избора на съдържание, подбора на визуализации и конкретните езикови средства. Тяхната функция е предизвикване на действие от страна на читателя, поради което внимание заслужава не само текстът като продукт, но и ефектът върху потенциалната целева група.
  Доклад
 текст, емоция, стимул, визуалност, вербални средства


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8553
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/