Der Tourismustext (Original und Translat) und sein Adressatenkreis. - Сб. от конференция „90 Jahre Germanistik an der Universitaet St. Kl. Ochridski. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung“ Sofia, 11-12 Oktober 2013 E.Dentschewa et al. (Hg.). Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski, 2015, S. 635-646. ISBN 978-954-07-3684-6 COBISS.BG-ID 1285227492


Иванова, Людмила (2015) Der Tourismustext (Original und Translat) und sein Adressatenkreis. - Сб. от конференция „90 Jahre Germanistik an der Universitaet St. Kl. Ochridski. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung“ Sofia, 11-12 Oktober 2013 E.Dentschewa et al. (Hg.). Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski, 2015, S. 635-646. ISBN 978-954-07-3684-6 COBISS.BG-ID 1285227492 Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski


 Вниманието е насочено към спецификата на адресата на туристическия текст в контекста на превода. Тематизират се с помощта на примери от различни текстове следните моменти: къде и как се осъществява срещата на адресатите с текстовете; какви са особеностите на целевата група (различни възрасти, образователна степен и интереси, очаквания, културен фон). От значение за въздействието на текста върху целевата група е начинът на включване на адресата в текста (назован или неназован, използване на преки обръщения или индиректност). Пледира се за повишаване на чувствителността към качеството на туристическите текстове от страна на всички участници в процеса на създаването им.
  Доклад
 Tourismustext, Mehrfachadressiertheit, vermittelte Kommunikation


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8077
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/