Българският призводствен роман


Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският призводствен роман София, издателство "Кралица Маб", 2014, ISBN 9789545331367, COBISS.BG-ID:1274967524.


 Книгата представя изследването на Мая Ангелова за производствения роман в българската литература между 50-те и 70-те години на XX век. Върху широка емпирическа база - подробно аналитично занимание с 10 романа, общо проучване на още над 40 романа и запознаване с десетки повести, очерци, статии и други хибридни жанрове - се разгръща първото по рода си в България цялостно изследване за производствения роман, жив и многослоен интерпретационен текст, който представлява не просто професионално разказана история, но и интересно литературно пътешествие, което въвлича читателите в неподозирани с интригата си сюжети. Производственият роман е показан като жанр, оказващ същностно въздействие при формирането на цялостната картина на изкуството на социалистическия реализъм и в немалка степен определящ структурата на литературно поле през първите десетилетия на НРБ.
  Монография
 производствен роман, социалистически реализъм, политестетика, идеология и митове.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7886
 Мая Ангелова-Анастасова

10. Иванова, Цветелина. Георги Марков. Поетика на прозата и на драматургията. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2019. с.411. Монография. ISBN 978-619-00-0921-4

11. Неделчев, М. Джендем баир като метафора на българските клаустрофобии в рамките на "социалистическия лагер". Тезиси сък един възможен прочит на "Жените на Варшава" - "Портрет на моя двойник" и "Жените на Варшава" от Георги Марков в българската литература и култура, Изд. Кралица Маб, София 2019, с. 146, ISBN 978-954-533-181-7, Рецензензенти: проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Наталия Христова

9. Душкова, М. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Изд. Артцентрик: Русе, 2018, с. 151, 273, 9786199055922. (Монография, Рецензенти: доц. дфн Пламен Дойнов, доц. д-р Руси Русев)

8. Янчева, Я. Образът на „героичната младеж“ в българската лява поезия от 30-те – 40-те години и изкуството на социалистическия реализъм от първото десетилетие след 1944 г. The Image of the “Heroic Youth” in the Poetry of the Bulgarian Left From the 1930s and 1940s and in the Art of Socialist Realism from the First Decade after 1944 The Image of the “Heroic - Journal: Семинар, BG, Issue Year: 2017, Issue No: 15, Page, Range: 126-167, Page Count: 42. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=602499, Print ISSN: 1313-9932

3. Nenov, N. Images of socialism. Memorial albums and production of new realities. - В: Ненов, Н., Иванова, Д., Великов, И. 33 албума на социализма. Русе, 2016, с. 26.

4. Калгева, Галина. Производство на реалност и производствен роман – Литературен вестник, Бр. 8 от 24.02-1.03.2016

5. Ненов, Н. Образци на социализма. Мемориални албуми и производство на нови реалности. - В: Ненов, Н., Иванова, Д., Великов, И. 33 албума на социализма. Русе, 2016, с. 16

6. Ненов, Н. Образци на социализма. Мемориални албуми и производство на нови реалности. - В: Ненов, Н., Иванова, Д., Великов, И. 33 албума на социализма. Русе, 2016, с. 17

7. Ненов, Н. Образци на социализма. Мемориални албуми и производство на нови реалности. - В: Ненов, Н., Иванова, Д., Великов, И. 33 албума на социализма. Русе, 2016, с. 9.

2. Кръстева Г. Навременна книга за съвременния български роман. - Портал Култура.бг., Списание за изкуство, култура и публицистика Издание на фондация Комунитас. Online: http://kultura.bg/web/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/

1. Алипиева А. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – ЭСТЕТИКА ТЕЛА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 5-1. – С. 117-122; ISSN 1996-3955 ИФ РИНЦ = 0,686 URL: http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=5291 (дата обращения: 07.02.2019).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/